Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1975. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1974 23 048: 85. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 322 096: 72. Av detta belopp var 197 270: 50 placerade i aktier och förlagslån, 60 000: — i reverslån, 54 523: 16 på notariaträkning och 10 303: 06 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 210 993: 67 på grundfonden och 26 103: 05 på dispositionsfonden, var jämte 85 000: — utgör beviljade anslag.
    Under 1974 fattades beslut om utdelning från fonden av 18 000: —.
    Revisionen av 1974 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Fonden har under 1974 och 1975 ställt sammanlagt 10 000 kr. till förfogande för den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena för att användas till tio resestipendier om vartdera 1 000 kr. för yngre jurister som önskar delta i det nordiska juristmötet i Reykjavik i augusti 1975.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap. Från fonden kan bidrag utgå bl. a. till juris studerande, som i ämnet tillämpade studier väljer en uppgift med nordisk anknytning och som därför under någontid behöver vistas i annat nordiskt land.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.

H. D-s

 

 

Svensk avdelning av International Law Association höll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm 6 juni 1974. Efter genomgång av stadgeenliga ärenden följde ett föredrag av Dr. jur. Michael Bogdan under rubriken "Domstolars bedömningar av utländska nationaliseringar". Samtliga styrelseledamöter omvaldes och styrelsens sammansättning blev därmed följande: adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspres. Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claës Palme, v. ordf., pres. Sture Petrén, ordf., hovrättspres. Sten Rudholm och landshövdingen Gunnar von Sydow. Sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Under året har International Law Association avhållit sin 56:e konferens i New Delhi. Bland ämnen som behandlades märks Foreign Investment in Developing Countries, International Commercial Arbitration, Conservation of the Environment och International Terrorism. Den svenska avd. representerades av prof. Lars Hjerner.
    Vid årsskiftet hade föreningen 121 medlemmar.

 

Svensk Förening för Internationell Sjörätt representerades 31 mars—5 april 1974 av omkring tjugo medlemmar vid den konferens, som anordnats av Comité Maritime International i Hamburg och som ägnades frågorna om revision av reglerna om redaransvarets begränsning och om ny bearbetning av York—Antwerpen-reglerna, ändringar i Haag-reglerna, frågan om internationell skiljedom i sjöfartsfrågor och studium av problem i samband med skeppsbygg-

 

398 Notisernadskontrakt. Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte 17 maj 1974 i Göteborg, enligt traditionen i samband med den s. k. sjöfartsriksdagen. Hovrättsrådet Christer Rune höll föredrag med titeln "Nya regler om befordran av gods och passagerare till sjöss". Dispachören Kaj Pineus och prof. Jan Ramberg redogjorde för vad som förekommit vid konferensen i Hamburg.
    Föreningen har under året deltagit i arbetet inom olika kommittéer som tillsatts av Comité Maritime International.
    Styrelsen utgöres av pres. Sture Petrén, ordf., rådmannen Mats Hilding,v. ordf., justitierådet Erik Hagbergh, assuransdir. Niklas Kihlbom, dispachören Kaj Pineus, dir. Torsten Andersson, dir. Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv. Claës Palme, sekr. och kassaförv., hovrättspres. Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, assuransdir. Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, assuransdir. Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg och justitierådet Ulf Nordenson.
    Föreningen hade vid årsskiftet 123 medlemmar.