Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under 1974 tre gånger. Prof. Stig Strömholm höll 5 mars föredrag över ämnet "Några rättsfrågor kring beställning av konstverk". Vid årsmöte 20 maj talade prof. Gunnar Karnell om de upphovsrättsliga konsekvenserna av ett nordiskt betänkande betitlat "TV över gränserna". Prof. Seve Ljungman och Karnell redogjorde 11 dec. för planerna kring ett nordiskt delegerademöte för upphovsrätt i Helsingfors i juni 1975.
    Föreningens styrelse består av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, förb. dir. Jan Gehlin, prof. Gunnar Karnell, dir. Jonas Modig och adv. Kaj Sandart. Sekr. och skattmästare är avd.dir. Torsten Halén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 135 enskilda och 28 stödjande medlemmar.

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträder i regel tre gånger om året. Mötena ägnas främst åt föredrag och diskussioner i aktuella ämnen.
    Verksamheten 1974 inleddes 19 febr. med en paneldiskussion över ämnet "Revision av 1960 års varumärkeslag?". Vid årsmöte 7 maj höll prof. Seve Ljungman ett anförande betitlat "Några reflexioner kring den nya firmalagen och dess förhållande till varumärkesrätten". Vid sammanträde 21 nov. höll hovrättsass. Måns Jacobsson föredrag om "Patentpolicykommitténs betänkande om konventionen om patentsamarbete (PCT)". Föreningen anordnade 21—22 okt. en kurs i firma- och varumärkesrätt i vilken deltog 135 personer.
    Styrelsen utgöres av prof. Ulf Bernitz, ordf., dir. Sten Tengelin, v. ordf., adv. Erik Engström, skattmästare, adv. Örjan Grundén, doc. Lars Holmqvist, dir. Lennart Körner, dir. Nils Larfeldt, övering. Saul Lewin, övering. Lennart Sjöö och lagmannen Gunnar Sterner. Ing. Staffan Onn är klubbmästare och doc. Claes Sandgren sekr. Föreningen har omkring 550 medlemmar.
    Tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt utger föreningen tidskriften NIR. Under 1974 utkom fyra häften. Ordf. i red. kommittén är Ljungman, red. och ansv. utgivare Sterner och svensk red. sekr. Sandgren.
    Föreningen är genom en särskild grupp ansluten till AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle). Gruppens styrelse utgöres av Tengelin, ordf., Bernitz, Grundén, Holmqvist och patenträttsrådet Claes Uggla. Sekr. är dir. Lars G. Göransson. Styrelseledamöterna och förb. juristen Anders Mallmén är svenska ledamöter av AIPPI:s exekutivkommitté. Gruppen har omkring 200 medlemmar, varav omkring tjugo företag. AIPPI utgav 1974 en årsbok med redogörelse för sin verksamhet. Sammanslutningen har omkring 4 500 medlemmar i mer än 35 länder.

 

Försäkringsjuridiska föreningen sammanträdde 1974 sex gånger. Justitierådet Erland Conradi informerade 15 jan. om betänkandet "Skadestånd V. Skadestånd vid personskada" (SOU 1973: 51), prof. Ulf Bernitz höll 28 mars föredrag över ämnet "Skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada", kanslirådet Sigvard Holstad talade 23 april om "Förenklat rättegångsförfarande i småtvister", jur. dr. Theodor Downer, Prag, talade 16 maj vid möte tillsammans med

 

Notiser 399svenska avdelningen av AIDA över ämnet "Legal Aspects of Czechoslovak Foreign Trade", sekr. Carl-Ivar Dahlgren, chefsombudsmannen Lars Edstam och dir. Carl Oldertz presenterade 29 okt. patientförsäkringen (försäkring för ersättningsansvar vid behandlingsskada) och justitierådet Ulf Nordenson talade 27 nov. om trafikskadeutredningens betänkande "Trafikskadeersättning"(SOU 1974: 87). Vid årsmöte med svenska avdelningen av AIDA 3 dec., till vilket föreningens medlemmar inbjudits, höll prof. Peter Lodrup, Oslo, föredrag över ämnet "Produsentansvaret for masseproduserte forbruksvarer — særlig om legemidler".
    Föreningen har under året avgivit yttranden till riksdagens lagutskott över en motion om liberalisering av bestämmelserna rörande dröjsmål med betalning av försäkringspremie (1974: 644) samt till justitiedepartementet över ett utkast till internationell konvention om befordran av passagerare och resgods till sjöss och över trafikskadeutredningens betänkande.
    Styrelsen har under året bestått av f. d. hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Olle Höglund, v. ordf., försäkringsjuristen Bo Odelius, sekr., prof. Anders Agell, försäkr.dir. Tor Bystedt, kammaråkl. Christina Steen-Sundberg, försäkr. dir. Åke Thorstensson och adv. Åke Vilhelmson med försäkr. dir. Hans Lindstedt och rättschefen Anders Knutsson som suppleanter.
    Föreningen hade vid årets slut 478 aktiva och 36 passiva (till föreningen anslutna försäkringsanstalter) medlemmar.