Arbetsrättsliga föreningen höll sitt ordinarie årsmöte 12 nov. 1974. Vid mötetomvaldes till ordf. justitierådet Hans Stark. Till ledamöter i övrigt av styrelsen utsågs förb. juristen Birgitta Alexanderson, förb. juristen Einar Corneliuson, sekr. Kjell Eriksson, dir. Erik Forstadius, förb. juristen Stig Gustafsson, dir. Olof Lind, dir. Gunnar Lindström och prof. Folke Schmidt. Till sekr. har utsetts jur. kand. Jan Nordin.
    Vid årsmötet diskuterades efter inledning av förre förb. ordf. Gunnar Hallström frågan "Hur skall en ny semesterlag se ut?". I övrigt höll föreningen under året två sammanträden. Jur. dr. Anders Victorin talade 12 mars om rättsliga synpunkter på de centrala uppgörelserna på arbetsmarknaden. Ett möte 27 maj ägnades de åtgärder som vidtagits inom skilda avtalsområden inför ikraftträdandet av den nya lagen om anställningsskydd. Vid diskussionen medverkade dir. Lars-Gunnar Albåge, SAF, andre ordf. Lars Westerberg, LO, förb. juristen Christer Sandbladh, SALF, dir. Ingvar Lindqvist, SBIF, och andre förb. ordf. Börje Jönsson, SBAF.
    Vid årsskiftet hade föreningen 420 personliga och 96 stödjande (arbetsmarknadsorganisationer) medlemmar.

 

 

 

Föreningen för marknadsrätt sammanträdde under 1974 fem gånger. 25 febr. inledde näringsfrihetsombudsmannen Torsten Löwbeer en diskussion över ämnet "Fusioner från konkurrenssynpunkter" med en orientering om utländsk och svensk policy på området. Vid årsmötet 8 maj höll dr. jur. Hans Claudius Ficker från EG-kommissionen föredrag över ämnet "The Legal Development of the European Community and its Practical Impact on Sweden and Nordic Co-operation". Vid ett möte 13 juni orienterade dir. Sten Tengelin om reklamutredningens betänkande "Reklam V. Information i reklamen" (SOU 1974: 23). I anslutning till betänkandet höll föreningen 2 okt. en diskussion om beriktigandereklam med inledning av doc. Claes Sandgren. Dep. rådet Johan Lind inledde 11 dec. en diskussion om det i departementspromemorian Ds Ju 1974: 17 framlagda förslaget till lagstiftning om kontroll av företagsförvärv i vissa fall.
    Föreningens styrelse består av prof. Ulf Bernitz, ordf., dir. Sten Tengelin, v. ordf., dir. Jonas Modig, avd. dir. Christer Bergman, avd. dir. Nils Ringstedt, avd. dir. Hans Stenberg och ombudsmannen Göran Westlund. Dir. Carl Anders Svensson är sekr. och kassör och jur. kand. Kerstin Nordin klubbmästare.
    Föreningen hade vid årsskiftet 220 medlemmar.