Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne höll under 1974 sammanträden 20 febr., då direktören för kriminalforsorgen i Danmark Hans Henrik Brydensholt talade om dansk kriminalvård, och 17 okt., då statsrådet Lennart Geijer talade över ämnet "Kriminalvård i förvandling".
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av hovrättsass. Erland Aspelin, leg. läk. Sigurdh Albien, krim.vårdsinsp. Oscar Ahlborg, hovrättsrådet Per Ryding, rådmannen Nils-Erik Sellert och adv. Görel Nordqvist.

 

Svenska sektionen av International Institute of Administrative Sciences (IIAS) representerades under 1974 vid IIAS' världskongress av sin ordf., f. d. reg.rådet Kurt Holmgren. Svenska staten representerades av generaldir. Sven Moberg. Därutöver deltog nio svenskar varav fil. lic. Lennart Myhlback och avd. chefen Jan Rydén som ämnesrapportörer.
    IIAS har under året omorganiserats och permanenta kommittéer finns nu för ämnesområdena "Law and science of public administration", "Administrative structures and management", "Personal administration" och "Planning and forecasting methods". Tillfälliga arbetsgrupper finns för "Information and administration" och för "Integrated budgeting systems". Under 1974 har i anslutning till IIAS vidare bildats en European group of public administration (EGPA) med arbetsgrupps ställning. Prof. Hans Meier och Nils Stjernquist är svenska kontaktmän. Vid EGPA:s första konferens i sept. var prof. Nils Andrén svensk rapportör i ämnet "Budgeten som instrument för samordning och angelägenhetsgradering". Vid nästa konferens i juni 1975 kommer att behandlas ämnet "Statstjänstemannaansvar". Svensk rapportör blir hovrättsass. Lennart Aspegren.
    Styrelsen i svenska sektionen består av f. d. reg.rådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, organisationsdir. Lars Fahlbeck, sekr., reg.rådet Ingemar Lidbeck, dir. Ingemar Nord. kanslirådet Fingal Ström, överdir. Paul Tammelin, justitieombudsmannen Bertil Wennergren, universitetsrådet Gunnar Wijkman och statssekr. Pierre Vinde.
    Sektionen har omkring 90 medlemmar.

 

Sveriges domareförbund, bildat genom sammanslagning av Föreningen Sveriges tingsrättsdomare och det tidigare Sveriges domareförbund, höll årsmöte i Göteborg 28 sept. 1974. Mötet inleddes med en debatt över ämnet "Domstolarna och massmedierna — skilda roller och ömsesidig kommunikation", därvid inledningsanföranden hölls av red. Harald Wigforss, chefred. Per-Arne Jigenius och allmänhetens pressombudsman Lennart Groll. Efter stadgeändring vid årsmötet kan även förvaltningsdomare ingå som medlemmar i förbundet.
    Förbundets styrelse består av borgmästaren Johan Björling, ordf., hovrättslagmannen Lars-Erik Tillinger, v. ordf., lagmannen Hans B. Andersson, karnmarrättslagmannen Ulf Ankarloo, rev.sekr. Sven Beling, sekr., hovrättsrådet Birgitta Egenvall, hyresrådet Ulf Gad, rådmannen Bertil Hagard, häradshövdingen Carl Hamilton, lagmannen Göran Hammarström, justitierådet OlleHöglund, kammarrättslagmannen Bo Lagergren, hovrättslagmannen Anders Litzén, rådmannen Sven Ordqvist, lagmannen Eric Stangenberg, lagmannen Bo-Göran Stenström, rådmannen Gunnel Sidenbladh. Suppleanter är bitr. häradshövdingen Carl-Gustaf Grotander, remissekr., tingsfiskalen Sigurd Heuman, hovrättsrådet Jan-Eric Jagander, kammarrättsrådet Paul Näsman, rådmannen Anders Palm, tingsfiskalen Tomas Stahre och hovrättsrådet Stina Zackari.
    Förbundet har drygt 700 medlemmar.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1974 hållit sammanträden bl. a. 4 april, då föreningen besökte stockholmspolisens ledningscentral, 15 okt., då arkivarien James Cavallie visade en utställning av grundlagsakter m. m. på riks-

 

Notiser 507arkivet och berättade om arkivets verksamhet, samt 10 dec., då prof. Bertil Bengtsson talade över ämnet "Skadeståndsrätten i omvandling".
    Föreningens styrelse har år 1974 bestått av rev.sekr. Sven Beling, ordf., Göran Dufwa, v. ordf., Carl-Olof Håkansson, sekr., Hans Palmcrantz, kassaförv.,och Jarl-Inge Svensson, klubbmästare.
    Föreningen har omkring 40 medlemmar.