508 NotiserBankjuristernas Förening har under 1974 sammanträtt fem gånger. Bland programmen märks föredrag av prof. Jan Hellner över ämnet "Generalklausulutredningen och bankernas kreditvillkor, bl. a. klausuler om generell pantförskrivning, förtida förfall och pantvård", av prof. Knut Rodhe om "Panträttsproblem — en återblick, ett dagsläge och ett framtidsperspektiv", av høyesterettsadvokat Fredrik Moe, Oslo, om "Spörsmål om deprivatisering av de norske forretningsbanker" och av prof. Stig Strömholm över ämnet "Organisationer, maktpolitik och rättstillämpning".
    Föreningens styrelse utgörs av P. G. Persson, ordf., Ebbe Wikmark, v. ordf., Joar Norden, sekr., Dick Ytterberg, klubbmästare, Pontus Modigh, referent, och Lars Rydén.
    Antalet medlemmar i föreningen är 186.

 

Bolagsjuristernas förening har under 1974 hållit två sammanträden, dels årsmöte 8 juni med studiebesök hos Avesta Jernverk och föredrag av prof. Håkan Nial över ämnet "Moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser", dels 19 nov. med diskussion rörande aktuell lagstiftning, höstens remiss till lagrådet av förslag till ny aktiebolagslag, konkurrensbegränsningslagstiftningen samt näringsfrihetsombudsmannens verksamhet efter inledningsanföranden av statssekr. Sven Andersson, dir. Thomas Hagdahl och näringsfrihetsombudsmannen Torsten Löwbeer.
    Föreningens styrelse utgörs av bolagsjuristerna Anders Hedberg, ordf., Ulf Magnusson, v. ordf., Sverker Albrektson, sekr., Alf-Erik Norén, skattmästare, och Ulf Jemsby, klubbmästare.
    Vid 1974 års utgång hade föreningen 215 medlemmar.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution höll under året ordinarie möte i Lund, därvid överläggningsämnena var förslaget till utsökningsbalk och panträttsfrågor vid fastighetsreglering.
    Styrelsen består av hypoteksdir. Bengt Gunnhagen, Linköping, ordf., hypoteksdir. Sture Zacco, Växjö, v. ordf., och hypoteksdir. Sten Blomqvist, Härnösand, sekr.
    Vid årets slut hade föreningen 27 medlemmar.
    Årsmötesförhandlingarna beräknas utkomma i tryck under 1976. Tillgängliga årgångar av tidigare förhandlingar (senaste häftet 1970—73) kan rekvireras hos föreningens sekr. under adress Box 64, 871 01 Härnösand.

 

Föreningen Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister höll årsmöte i Örebro 26 och 27 aug. 1974. Föredrag hölls av vattenrättsdomaren Lennart af Klintbergom "Kommunerna och miljöskyddet", av rådmannen Carl Behrman om "Anläggningslagen" och av kanslichefen Sten Losman om "Kommunerna och den nya arbetsrätten". Advokaten Stig Radhe kåserade över ämnet "Hitta rätt bland kommunala myndigheter — irrgångar eller öppna dörrar?"
    Styrelsen består av drätseldir. Harry Rydquist, Östersund, ordf., kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro, v. ordf., kanslichefen Staffan Hallström, Karlstad, sekr., kanslichefen Robert Ribbing, Kalmar, kassaförv., och v. stadsjuristen Inger Ridderstrand-Linderoth, Stockholm.
    Föreningen har 259 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll årsmöte 4 febr. 1974 i Ronneby med omkring 60 deltagare. Dir. Mats Börjesson, JUS, informerade om pågående avtalsförhandlingar m. m.
    Föreningens styrelse utgörs av kronofogdarna Bengt Steffner, Göteborg, ordf., Lars Widerström, Skövde, v. ordf., Sven Wittgren, Södertälje, sekr. och kassaförv., Johan Adell, Uppsala, remissekr., och Anders Konow, Östersund.
    Antalet medlemmar är 172.