Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund har under 1974 utöverårsmötet 25 mars hållit tre avdelningsmöten. Vid årsmötet redogjorde samfundets generalsekreterare, adv. Lennart Reuterwall för det gångna årets arbete isamfundets styrelse och på dess kansli. Under våren hölls också den årligenåterkommande gemensamma sammankomsten med representanter för tingsrätterna samt åklagar- och polismyndigheterna i Stockholmsområdet, varvid prof.Jan Hellner höll föredrag över ämnet "Skadestånd vid dataverksamhet". Viddet första höstsammanträdet hölls en diskussion under ledning av rådmannenAllan Ekström, prof. Jan Ramberg och adv. Hugo Wennberg över ämnet"Friskrivningsklausuler". Årets verksamhet avslutades med ett sammanträdevid vilket dr juris Kai Nordlund, attorney-at-law från Connecticut, kåseradekring ämnet "Den amerikanske advokatens vardag". En av adv. Elin Lauritzenledd tvådagarskurs i familjerätt samlade i november hundratalet deltagare.
    Avdelningens styrelse utgörs av adv. Peter Wadsted, ordf., Fritz Engström,v. ordf., Gerd Nordenström, Björn Palm-Jensen, Lars Rosengren och AndersSaxon med adv. Elisabeth Abrahamson, Björn Edgren och Hans Ulrich vonder Esch såsom suppl. Sekr. är adv. Leif Eriksson.
    Vid utgången av 1974 hade avdelningen 515 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Linköping 22mars 1974. Efter förhandlingarna höll prof. Carl Magnus Elwing föredragöver ämnet "Något om häktningsgrunderna". Adv. Elin Lauritzen ledde 19och 20 april en kurs i familjerätt, vilken samlade sextiotalet deltagare.
    Styrelsen består av adv. Bengt Hesser, Linköping, ordf., Hans Oehme, Nyköping, v. ordf., Hans Liden, Oskarshamn, Ulf Lundgren, Jönköping, ochSven Lövin, Norrköping, med adv. Nils Nilsson, Eskilstuna, Olle Rågmark,Linköping, och Karl Olof Wirell, Kalmar, såsom suppl. Sekr. är adv. MatsNordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 142 medlemmar.
Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Malmö 14 mars1974. Rådmannen Allan Ekström höll därvid föredrag över ämnet "Om ochkring konsumentköplagen". Vid kurser som anordnats av avdelningen harkanslichefen Runo Håkansson vid rättshjälpsnämnden i Malmö informerat omnämndens verksamhet och orienterat om vissa frågor i samband med den allmänna rättshjälpen samt universitetslektorn Jan Evers, Lund, fungerat somkursledare i ämnet bevisteori.
    Avdelningens styrelse har under året utgjorts av adv. Torsten Lundius,Lund, ordf., Hugo Olsson, Malmö, v. ordf., Bengt Almgren, Malmö, SvenBengtsson, Karlskrona, och Bengt Siwe, Helsingborg, med adv. Bror-EmilJeppsson, Malmö, Gunnar Thomée, Malmö, och Åke Engwall, Ängelholm, somsuppl. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Tom Peyron, Helsingborg.
    Avdelningen hade vid 1974 års utgång 210 ledamöter,

 

Mellersta avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Västerås29 mars 1974 med föredrag av hovrättsass. Leif Carbell över ämnet "Konsumentköplagen" och information av samfundets generalsekreterare om aktuella

 

Notiser 587samfundsfrågor. I avdelningens regi hölls 17 maj en kurs i familjerätt underledning av adv. Elin Lauritzen och 20—22 sept. studiedagar, vid vilka adv.Lauritzen höll ett inledningsanförande över ämnet "Nyheter inom internationell familjerätt" varjämte föreläsningar i ämnet "Att köpa och sälja företag" hölls av aukt. revisorn Per-Olof Molin, Västerås, och adv. Per HåkanOsvald, Stockholm.
    Styrelsen har under året bestått av adv. Robert Kempff, Sala, ordf., SvenOlof Lundén, Uppsala, v. ordf., Svante Fresk, Karlskoga, Jan Fenger-Krog,Falun, och Curt Smerling, Karlstad, med adv. Dag Edlund, Västerås, StaffanCarlbäck, Örebro, Stig Sohlberg, Uppsala, Erik Matz, Rättvik, och SvenJunzell, Arvika, som suppl. Sekr. har varit adv. Lars Gombrii, Västerås.
    Avdelningen hade vid årsskiftet 143 medlemmar.