Nytt justitieråd. Regeringen har 26 juni 1975 utnämnt byråchefen hos justitiekanslern Sven Nyman till justitieråd fr. o. m. 18 augusti 1975.
    Justitierådet Nyman är född i Kristianstad 1925 och blev jur. kand. i Lund 1952. Efter tingstjänstgöring i Västra Göinge domsaga blev han 1955 fiskal i skånska hovrätten. Han blev assessor där 1962 och utnämndes 1972 till hovrättsråd. Åren 1964—1969 tjänstgjorde han som revisionssekreterare. Sedan 1969 har han tjänstgjort hos JK, från 1971 som t.f. byråchef och från 1972 som ordinarie byråchef.

 

Ny professor. Till professor i civilrätt vid Lunds universitet har 3 april 1975 utnämnts bitr. prof. i civilrätt vid Uppsala universitet Anna Christensen.
    Prof. Christensen är född 9 jan. 1936, avlade jur. kand. ex. i Stockholm 1959, fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid dåvarande Stockholms rådhusrätt samt disputerade för juris doktorsgraden i Uppsala 1970 på avhandlingen "Studier i köprätt". Hon blev samma år docent och tre år senare bitr. prof. i civilrätt i Uppsala.
    Utöver avhandlingen har hon publicerat artiklar, främst i avtalsrätt.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    20 maj 1975 förordnat hovr.ass. Bo Drangel att vara sekr. i utredn. om förbättrat konsumentskydd vid förvärv av småhus m. m.,
    13 juni 1975 förordnat led. av riksdagen Paul Jansson som sakkunnig med uppdrag att utreda frågan om utbildning av väktare,
    16 juni 1975 förordnat jur. kand. Bo Eriksson och förbundsjuristen Kerstin Gustafsson att vara experter i 1974 års bolagskommitté samt
    s. d. förordnat civ.ek. Björn Olhans att vara expert i utredn. om översyn av lagstiftningen om stiftelser.

Statsrådet Lidbom har
    27 maj 1975 förordnat hovr.ass. Staffan Peterson att vara sekr. i utredn. om översyn av lagstiftningen om stiftelser,
    30 maj 1975 förordnat byrådir. Birgit Ålander att vara expert i namnlagsutredningen,
    6 juni 1975 tillkallat f. d. statssekr. Ivan Eckersten, ordf., samt led. av riksdagen Uno Hedström och Thorsten Larsson som sakk. i utredningen ang. översyn av vissa delar av arrendelagstiftningen samt
    30 juni 1975 förordnat rättschefen Staffan Vängby att vara ordf. i utredningen om översyn av hyreslagen, till led. i utredn. förordnat dir. Folke Berg, led. av riksdagen Birgit Hjalmarsson, dir. Sven Jansson, led. av riksdagen Karl-Erik Strömberg och förbundsordf. Erik Svensson, till expert förordnat sekr. Hasse Andersson samt till sekr. i utredn. förordnat hovr.fisk. Bertil Svahn.

 

Utrikesdepartementet. Regeringen har 3 juli 1975 utnämnt bitr. utrikesrådet, hovr.ass. Hans Danelius till utrikesråd och chef för rättsavdelningen i dep:t.