Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974

 

Förteckning upprättad av f. d. justitierådet Nils Regner

 

Förteckningen utgör fortsättning av den i SvJT 1974 s. 380 f.

 

 

Bibliografiskt m. m.

 

Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Utg. av riksdagsbiblioteket. Årg. 40 1970—1971 (1973, 481 s.) — Ang. offentliga publikationer se i övrigt Allmänna förlagets katalog
Lars Frykholm Swedish legal publications in English, French and German 1961—1971, Scand studies 18 (1974) s. 235 (även utg. separat) Juridiska biblioteket. Urval av nyförvärv TSA 1973 s. 63, 1974 s. 100

Jens Sondergaard Dansk juridisk bibliografi 1950—1971 (Kbhvn 1973, 760 s.). Anm. av Nils Regner SvJT 1974 s. 318
Juridisk litteratur i Finland 1972—1973 av Lars Björne, SvJT 1974 s. 725

Norsk juridisk litteratur 1971 och 1972 av Tore Sandvik, SvJT 1973 s. 78, 842
Hans Heinrich Vogel Juridiskt material i Tyskland, Schweiz och Österrike. En bibliografisk introduktion (1974, 40 s.)

 

Scand studies in law. Cumulative index to vol. 1—16 (1957—1972), Scand studies 17 (1973) s. 311
Skattenytt. Register för åren 1968—1972 (1973, 101 s.)

 

Det nordiske administrative forbunds 17. almindelige mode i Reykjavik 1973, NAT 1973 s. 153

 

Festskrift till Per Olof Ekelöf (1972) anm. av Carl Fr. Hadding SvJT 1974 s. 209
Festskrift til Stephan Hurwitz (1971) anm. av Gustaf Petrén TfR 1974 s. 214 Scand studies 17 (1973) och 18 (1974) — SvJT 1973 s. 146

Uppsatser Lund: Juridiska föreningens i Lund skriftserie. Uppsatser IX (1973) och X (1973)
Uppsatser Uppsala: Uppsatser i civilrätt I (5 uppl. 1973)

 

 

Rättshistoria

 

Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del X 1618. Red. av Lars Wikström (1973, 462 s.). Anm. av Gunnel Hedberg SvJT 1975 s. 298, Göran Nilzén HistT 1974 s. 571
Signe Carlsson Nordisk rättshistorisk litteratur 1956—1965 (1972) anm. av Gösta Åqvist TfR 1973 s. 758
Gerhard Hafström De svenska rättskällornas historia (kompendium Lund 8 uppl. 1974, 247 s.)

 

606 Nils RegnerGösta Åqvist Reflexioner kring några rättshistoriska spörsmål, TfR 1973 s. 565 Clara Nevéus Trälarna i landskapslagarnas samhälle. Danmark och Sverige (Ak. avh. 1974, 220 s.)

 

Gerhard Hafström Den svenska familjerättens historia (kompendium Lund 9 uppl. 1974, 180 s.)
Lizzie Carlsson "Jag giver dig min dotter" II (1972) anm. av Gunnel Hedberg JFT 1974 s. 218, SvJT 1974 s. 706, TfR 1974 s. 109
Hans Petersson Morgongåveinstitutet i Sverige under tiden fram till omkring 1734 års lag (Ak. avh. 1973, 510 s.). Anm. av Bengt Ankarloo HistT 1973 s. 567, Lizzie Carlsson Rig 1973 s. 121, Kjell Å. Modéer SvJT 1975 s. 278

 

Stig Jägerskiöld. Från 1600-talets köprätt till de skandinaviska köplagarna. En skiss, TfR 1973 s. 760
Sture Petrén Anm. av H. Neufeld: The international protection of private creditors from the Treaties of Westphalia to the Congress of Vienna (1648—1815). A contribution to the history of the law of nations (Leiden 1971, 174s.), SvJT 1974 s. 135

 

Erik Anners Svensk straffrättshistoria I (2 uppl. 1973, 69 s.) — Per-Edwin Wallén Svensk straffrättshistoria II (1973, 45 s.)
Ernst Nathorst-Böös Hela världens tjuv. En studie i straffen för mynt- och sedelförfalskningsbrotten före cirka 1850 (Ak. avh. 1973, 192 s.). Anm. av Bo Sederblad SvJT 1974 s. 594
Arthur Thomson I stocken. Studier i stockstraffets historia (1972, 421 s.). Anm. av Ditlev Tamm TfR 1973 s. 723

 

Sara Falk Några anteckningar vid nedre justitierevisionens upphörande, SvJT 1973 s. 1
Hans Saxén Åbo hovrätt 350 år, SvJT 1974 s. 165
Karl Sidenbladh anm. i SvJT 1974 s. 217 av böcker om tingslag, nämligen dels de av Liss-Eric Björkman, Sven Axel Hallbäck, Å. Gunnar Forsström ochFridolf Wildte som angives i Svensk juridisk litteratur II s. 22, dels de av Eric Stapelberg och Eric Hägge som angives i SvJT 1974 s. 382, dels följande: Birger Lundberg m. fl.: Uppsala läns södra domsaga, Tiunda tingslag och Trögdstingslag (1970, 108 s.) — Carl-Martin Bergstrand: Rätt och rättsskipning i Marks härad under gången tid (1971, 56 s.) — Gustaf Boger: Då häradstinghölls i Kind, Redväg och Ulricehamn. Historik om Kinds och Redvägs domsaga (1972, 199 s.) — Sven Axel Hallbäck: Historik över Valbo härads tingsplatser (1965, 78 s.) — Erik Wegraeus: Ting och tingsställen i Nordals och Sundals härader (1970, 72 s.) — Folke Bodin: Västra Hälsinglands domsaga (1970, 111 s.)
Bertil Waldén Lag och rätt i Noraskog. Bidrag till kännedom om äldre tiders rättsväsen inom Nora tingslag. Utarb. på uppdrag av tingshusbyggnadsstyrelsen (1973, 296 s.)

 

Rolf Karlbom Frihetstidens författning och 1809 års regeringsform. En principutredning om empiri och teori i Sveriges nyare författningshistoria (1973, 125 s.). Anm., av Göran Nilzén HistT 1974 s. 460
Fredrik Lagerroth Den svenska monarkin inför rätta. En författningshistorisk exposé (1972, 258 s.)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 607Carl Axel Ekbom Viennetionde och hundaresindelning. Studier rörande Sveriges äldsta politiska indelning (Ak. avh. 1974, 335 s.)
Ingemar Brohed Stat, religion och kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet (Ak. avh. 1973, 381 s.). Anm. av Leif Gidlöf HistT 1974 s. 576
Sven Kjöllerström "Sätt till att ordinera en vald biskop" 1561—1942 (1974, 203 s.)
Arthur Thomson Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning 1731—1739 (1974, 130 s.)

 

Carl Hamnström Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad (1972) anm. av Elsa Nordström HistT 1974 s. 139
Torsten Lagerstedt Den civila lokalförvaltningens gränser 1630—1952. Kameral redovisning, areell beteckning och gränsförändring (1973, 128 s.)
Ivar Jonsson Historieskrivningen kring plan- och byggnadslagstiftningen, KomT 1974 s. 204
Lars Lundgren Vattenföroreningsfrågan i historiskt perspektiv. Utredning, lagförslag och remissbehandling 1906—1919, Scandia 1973 s. 215
Lars Wikström Stadshistorisk revy 1964—1966, KomT 1973 s. 721
Einar D. Mellquist Rösträtt efter förtjänst? Riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862—1900 (1974, 352 s.)

 

 

 

Allmänna verk m. m.

 

Sveriges rikes lag. Utg. av C. G. Hellquist (94 uppl. 1973) och Torkel Nordström (95 uppl. 1974)
Register över gällande SFS-författningar den 1 juli 1973 (1974, 281 s.). Anm. av Bo Svensson SvJT 1974 s. 325
Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser. Betänkande avg. i maj 1973 av utredningen om författningspublicering m. m., Georg Ericsson, SOU 1973: 23 (306 s.) — SvJT 1973 s. 650 — Yttrande TSA 1974 s. 74

Register till översikterna över svensk rättspraxis SvJT 1973 s. XIX, 1974 s. XX
Rättsfallsreferat från regeringsrätten och kammarrätterna (RRK). Utg. av DON 1973 (1974, 382 s.), 1974 (1974, 195 s., 181 s.). Anm. av Erik Eklund SkatteT 1974 s. 53
Juridikens källmaterial (7 uppl. 1973, 192 s.)
Kjell Å. Modéer Juristens källor i arkiv och bibliotek (kompendium Lund 1974, 74 s.)

 

Tekno's Populär juridik (supplement 1973, 1974)
Anders Bruzelius Exempelsamling för juridisk grundkurs. I Underrättsförfarandet (2 uppl. 1972, 119 s.). II Utsökning och konkurs (1973, 89 s.)

Sigvard Holstad och Sven Larsson Allmänhetens rättsskydd. En inledning till process- och förvaltningsrätt (1974, 120 s.)

Curt Böre Rättskunskap (7 uppl. 1973, 204 s.)
Ulf Cervin och Per-Edwin Wallén Praktisk rättskunskap (1973, 244 s.)

Erik Danielsson Handelsrätt (1974, 259 s.)

 

608 Nils RegnerSven-Erik Johansson, Bengt A. Nyström och Erik Rydström Aktuella företagslagar (1974, 121 s.)
Eva Mazetti-Nissen Det är din lagliga rätt och samhällets skyldighet (1973, 116 s.)
Birgit Ragnå Vem hjälper — vem råder? Handbok i sociala frågor (5 uppl. 1974, 226 s.)
Jan Ramberg och Robert Romlöv Rättskunskap (5 uppl. 1973, 202 s.)
Stig Strömholm Svensk rättskunskap. En problemorienterad översikt (1974, 184 s.)
Åke Victorin Familjen och lagen (2 uppl. 1974, 110 s.)
Norstedts formulärbok. Utarb. av Axel Lindskog (7 uppl. 1973, 211 s.)

 

Åke Malmström Civilrätt jämte några grunddrag av den allmänna rättsläran. Lärobok för nybörjare (5 uppl. 1973, 349 s.)
Henrik Hessler Allmän sakrätt. Om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer (1973, 574 s.). Anm. av W. E. von Eyben SvJT 1974 s. 195
Torgny Håstad Tjänster utan uppdrag, se Sysslomannaskap under HB

Östen Undén Svensk sakrätt. I Lös egendom (9 uppl. 1974, 249 s.)
Bernhard Staedler Tillfällig bostad. Rättsförhållandet mellan hotellvärd och hotellgäst (1974, 382 s.)
Hugo Tiberg Mellanmansrätt (4 uppl. 1973, 113 s.) — Båtjuridik (1973, 260 s.). Anm. av Lars Gorton SvJT 1974 s. 307

 

Daniel Eklund Juristen som språkbehandlare, KomT 1972 s. 945
Jan Hellner Svensk lagstil, se nedan Allmän rättslära m. m.
Torild Backe Om svenska och anglo-amerikanska rättstermer, TSA 1973 s. 322
Backe, Anders Bruzelius och Erik Wångstedt Kortfattad svensk-engelsk juridisk ordlista (1973, 164 s.)
Myndigheter, institutioner, organisationer i översättning till engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska (1972, 36 s.)
Ordlistor för tolkar. Utg. av invandrarverket

 

Högskoleutbildning. Juristlinje. Förvaltningslinje. Social linje. Betänkande avg. 12 okt. 1973 av 1968 års utbildningsutredning, SOU 1973: 59 (377 s.) —
Yttrande TSA 1974 s. 419 — Sten Heckscher SvJT 1974 s. 434
Ulf Bernitz Rättsvetenskapen och lagstiftningen. Reflexioner om civilrättsvetenskapens funktion och uppgifter i dagens läge, TSA 1974 s. 1
Knut Rodhe Att undervisa blivande civilekonomer i juridik, TfR 1973 s. 1 Mål och metoder för forskning inom civilrätten. Symposium i Stockholm 1973 (1974, 118 s.)

 

 

 

Allmän rättslära och andra allmänna ämnen

 

Silvana Castignone La macchina del diritto. Il realismo giuridico in Svezia (Milano 1974, 210 s.) — SvJT 1975 s. 300
Åke Frändberg Om analog användning av rättsnormer. En analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi (1973, 185 s.)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 609    Jan Hellner Svensk lagstil, JFT 1973 s. 169. Härtill Karl Olivecrona Om termerna rättighet och skyldighet i lagstiftningen, 1974 s. 1

Karl Olivecrona Frågeställningar i rättsteorin, TfR 1973 s. 308

Alexander Peczenik Juridikens metodproblem. Rättskällelära och lagtolkning (1974, 252 s.) — Rättsordningens struktur, SvJT 1974 s. 369

Anders Stening Om sammanställning av bevisfakta och deras bevisvärde,TfR 1973 s. 64
Ivar Strahl Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till FN. En överblick (6 uppl. 1973, 127 s.)
Tore Strömberg Inledning till den allmänna rättsläran (kompendium Lund 5 uppl. 1974, 190 s.)
Stig Strömholm Allmän rättslära. En första introduktion (2 uppl. 1973, 93 s.) — Rättsvetenskap och rättspolitik, SvJT 1973 s. 657 — Den juridiska argumentationens relevanskriterier, SvJT 1974 s. 641 — Vad är sakens natur? JFT 1974 s. 221 — Det juridiska systembegreppets uppkomst och utveckling,TfR 1974 s. 225
Jacob Sundberg Tre kapare och deras bidrag till den allmänna rättsläran, TfR 1973 s. 395. Härtill Roland Machnow 1974 s. 290 — "Lagen på gärningsorten" se under BrB

 

 

Rättssociologi m. m.

 

Domstolarnas roll i samhället. Seminarium anordnat av rättsfonden i okt. 1972 (1974, 168 s.). Anm. av Gustaf Petrén SvJT 1974 s. 734
Rechtsstaatliche Probleme des Sozialstaats. Konferenz der deutschen und schwedischen Sektion der Internationalen Juristenkommission in Lund 1973 (1974, 196 s.)
Rättssociologi. Om lag, konflikt och behov. En antologi red. av Stig Edling och
Göran Elwin (1973, 236 s.). Anm. av Sten Edlund SvJT 1974 s. 215
Bertil Adéll Ej mindre den fattige än den rike, SvJT 1973 s. 331
Per Eklund Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner (Ak. avh.
1974, 415 s.). Anm. av Stig Jägerskiöld SvJT 1975 s. 211
Lennart Gustafsson Förhandlingar. En teoretisk analys av gemensamt beslutsfattande (1971, 188 s.). Anm. av Sten Edlund SvJT 1974 s. 319

Jan Hellner Juridiska styrmedel. En skiss (1974, 23 s.)

 

 

Komparativ rätt

 

Stig Strömholm Anm. av Konrad Zweigert och Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts I—II (Tübingen 1971, 1969, 457 s., 447 s.), SvJT 1973 s. 808

 

 

Mänskliga rättigheter och personlighetsskydd

 

Medborgerliga fri- och rättigheter. Europakonventionen och europeiska sociala stadgan. Översikter utg. av 1973 års fri- och rättighetsutredning, SOU 1974: 88 (236 s.)
Rolf Almering Europakonventionen som lagtolkningsfaktor, SvJT 1973 s. 774

Olof Bergqvist Sverige och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, SvJT 1973 s. 739

 

39—753005. Svensk Juristtidning 1975

 

610 Nils RegnerDe mänskliga rättigheterna (kompendium Uppsala 1974, 68 s.)
Jan Freese Individ, samhälle, integritet (1973, 164 s.)
Åke Lögdberg Personlighetsrätt (1972) anm. av Virpi Tiili JFT 1974 s. 52 Fotografering och integritet. Betänkande avg. 15 okt. 1974 av integritetsskyddskommittén, SOU 1974:85 (117 s.) — SvJT 1974 s. 828 — Yttrande TSA 1975 s. 123

 

 

Datateknik och rättsväsende

 

Jfr här ovan
Data och integritet, SOU 1972: 47 — Yttrande JO 1973 s. 588 — Lagstiftning 1973 NJA II 1973 s. 801
Kreditupplysning och integritet, SOU 1972: 79 — Yttrande JO 1974 s. 626 — Lagstiftning 1973, NJA II 1973 s. 833
Lars Jakob Blanck Svensk datalov og datainspeksjon som skal verne om den enkeltes personlige integritet, Lov og rett 1974 s. 84
Jan Freese, Kent Skogh och Toomas Tael Datalagen m. fl. författningar (1973, 102 s.)
Karl-Olof Lidin Data och integritet, NAT 1972 s. 166
Stig Strömholm Datalagen och datamaterialet i tryckfrihetsrätten, SvJT 1973 s. 513
ADB-säkerhet. Näringslivets säkerhetsdelegations anvisningar för sekretess och säkerhetsskydd vid maskinell databehandling. Utg. av SAF (1973, 100 s.)

Ändring av 10 § datalagen m. m. Framställning från Svenska försäkringsbolagsriksförbund och yttrande, TSA 1974 s. 13

Ang. skydd för dataprogram se Immaterialrätt

 

 

 

Internationell rätt och internationellt samarbete

 

Håkan Strömberg Folkrätt (2 uppl. 1974, 100 s.)
Eyvind Bratt Irland och statsbegreppet, SvJT 1973 s. 353
Ingrid Delupis International law and the independent state (1974, 252 s.)
Bo Johnson Sovjetunionen och folkrätten. Några aspekter, SvJT 1973 s. 193
Love Kellberg Ålandsöarnas internationellrättsliga ställning, SvJT 1974 s. 184
Sture Petrén Anm. av George Elian: The international court of justice (Leiden 1971, 150 s.), SvJT 1974 s. 501

 

Internationella överenskommelser och svensk rätt. Betänkande avg. 19 nov. 1974 av utredningen om författningspublicering m. m., Georg Ericsson, SOU 1974: 100 (206 s.) — SvJT 1975 s. 155
Rolf Almering se ovan Allmän rättslära m. m. (bl. a. ang. transformering) 

The Treaty Maker's handbook. Ed. by Hans Blix and Jirina H. Emerson (1973 355 s.) — SvJT 1974 s. 321
Hans Danelius Anm. av Shabtai Rosenne, The law of treaties. A guide to the legislative history of the Vienna convention (1970, 443 s.), SvJT 1973 s. 239

 

Diplomatkonferens om krigets lagar. Slutrapport från första sessionen i Geneve 1974 av diplomatkonferens om bekräftande och utveckling av den i väpnade konflikter tillämpliga humanitära rätten (1974, 101 s.)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 611Jacob Sundberg En handbok i folkrätt för svenska krigsmakten (1972, 32 s.) — "Den ryska klockan". Om krigsfångar och deras straffrättsliga ansvar i ljuset av de finska räfsterna och de sovjetiska dissenserna i Nurnberg (1973, 28s.)

 

Ang. utländska beskicknings- och konsulatmedlemmars immunitet i Sverige, Riksåkl. cirkulär 16 sept. 1974 C 78
Erik Sjöholm När och hur får polisen ingripa, se RB — Om den diplomatiska immuniteten mot tvångsingripanden, SvJT 1973 s. 208
Hilding Eek Anm. av Atle Grahl-Madsen: The status of refugees in international law II (Leiden 1972, 482 s.), SvJT 1974 s. 786

 

Karin Hjertonsson The new law of the sea. Influence of the Latin American states on the recent developments of the law of the sea. A study of the coastal jurisdiction as it has emerged in Latin America and its impact on present and future law (Ak. avh. 1973, 187 s.)
Lennart Myrsten Inför den tredje havsrättskonferensen (i New York och Caracas 1973 och 1974), SvJT 1973 s. 531 — Från konferensen, 1974 s. 820

Fariborz Nozari The law of outer space (1973, 260 s.). Anm. av Folke Persson SvJT 1974 s. 787

 

 

Privat-, straff-, process- och skatterätt

 

Anders Knutsson Tolfte Haagkonferensen för internationell privaträtt (ang. produktansvar, dödsboförvaltning, erkännande och verkställighet av beslut om underhållsbidrag), SvJT 1973 s. 164
Hjalmar Karlgren Kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt (5 uppl. 1974, 203 s.)
Internationellt material rörande civilrätt, sammanställt av Lars Kilander (1974, 276 s.)
Eric W Essén och Lennart Pålsson Konventionssamling i internationell privaträtt (1973, 207 s.)
Författningssamling i internationell privaträtt. Red. av Lennart Pålsson (1974,260 s.)

 

Ändringar 1973 i den nordiska konventionen av 1931 och lagen 1904 om internationella förhållanden rörande äktenskap m. m., NJA II 1973 art. 11
Lennart Pålsson Marriage and divorce in comparative conflict of laws (Leiden 1974, 345 s.). Anm. av Erik Jayme SvJT 1975 s. 101 — Anm. av Torben Svenné Schmidt: International skilsmisse- og separationsret (Århus 1972, 579 s.), SvJT 1973 s. 406
Carl Patric Ossbahr En fråga om vilken lag som skall tillämpas på förmögenhetsordningen i äktenskapet, SvJT 1974 s. 799
Internationell testamentsrätt, lagstiftning 1973 NJA II 1973 art. 13
Anders Knutsson Konvention om enhetlig form för testamente, SvJT 1974 s. 240
Kerstin Anderlund Några reflexioner kring utrikesförvaltningens arvsvårdsverksamhet, FT 1973 s. 208
Birgitta Blom FN:s kommission för internationell handelsrätt, SvJT 1973 s. 167
Ingrid Delupis Finance and protection of investments in developing countries (1973, 183 s.) — Ekonomisk integrationsrätt (1974, 44 s.)

 

612 Nils RegnerArne Helleryd Forum i internationella sjörättsmål enligt amerikansk rättspraxis, SvJT 1974 s. 338
Anders Knutsson Konvention om fordringspreskription vid internationella köp, SvJT 1974 s. 729
Knut Rodhe Litteraturhänvisningar för internationell bolagsrätt (kompendium Lund 4 uppl. 1973, 23 s.)
Åke Åhström Svensk och internationell etableringsrätt (1973, 74 s.)

 

Nordisk samverkan i rättegång m. m. Förslag till konvention (ang. skyldighet för vittne, målsägande eller part att inställa sig, delgivning och bevisupptagning) och yttrande, TSA 1973 s. 24
Lag 1972 om internationellt samarbete ang. verkställighet av brottmålsdom, NJA II 1973 art. 1
Internationellt samarbete om lagföring för brott. Förslag till lag (i PM Ju 1973: 12) och yttrande, TSA 1973 s. 459
Nils R. Larsson Internationell samverkan i rättegång, SvJT 1974 s. 766
Klas Lithner Mordet på Ross Marvin. Ett problem i internationell straffrätt, NTfK 1973 s. 293
Jacob Sundberg Tre kapare, se Allmän rättslära
Ang. åtgärder beträffande utlänning som berövas friheten, Riksåkl cirkulär 16 sept. 1974 C 79

 

Skatteharmonisering i EG. Föredrag vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium i Helsingör i sept. 1973 (1974, 128 s.) — C. O. Sandström Om EG-skatter i Hamlets skugga, Skattenytt 1973 s. 523
Sten F. W. Bille Beskattning av kapitalrörelser inom EG/Sverige. Kompendium om överföring av kapitalinkomster mellan EG-länderna och Sverige (1974, 77s.)
Yngve Hallin OECD:s modellavtal och dess betydelse, för internationella skatteavtal, Skattenytt 1974 s. 247
Gustaf Lindencrona Skatter och kapitalflykt (1972) anm. av Göran Englund SvJT 1974 s. 514, Carsten Welinder SkatteT 1973 s. 32 — Föräldrar och barn ur inkomst- och förmögenhetsskatterättslig synvinkel (1974, 212 s.)
Nils Mattsson Svensk internationell beskattningsrätt (3 uppl. 1974, 108 s.). Anm. av Börje Villard SkatteT 1974 s. 508 — Några spörsmål rörande svensk internationell beskattningsrätt, SkatteT 1974 s. 399
Hans Pehrson Bidrag till begreppet fast driftställe enligt intern rätt och enligt OECD:s modellavtal, Skattenytt 1974 s. 78
D. Strömberg Gemensamma marknadens skattepolitik. Fakta om mervärdeskatt och bolagsskatt (1974, 50 s.)
Rainer Söderholm och Hillel Skurvik Det internationella dubbelbeskattningsavtalet och dess förhållande till den interna lagstiftningen, Skattenytt 1974 s.631
Se även Skatterätt

 

 

Europeisk gemenskap och nordiskt samarbete

 

Europeiska gemenskaperna IX. Redogörelse för utvecklingen i de europeiska gemenskaperna under 1971 och 1972 utarb. inom kommerskollegium (1974, 331 s.)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 613Hans Danelius Sveriges avtal med de europeiska gemenskaperna. Juridiska
aspekter, SvJT 1973 s. 97
Ole Due Et år i EF, SvJT 1974 s. 353
Hans Henrik Lidgard Sverige — EEG och konkurrensen, SvJT 1974 s. 18
Hans Stenberg Studier i EG-rätt. Om konkurrensbegränsande avtal och deras ogiltighet (Ak. avh. 1974, 605 s.). Anm. av Seve Ljungman NIR 1974 s. 415, Brita Sundberg-Weitman SvJT 1975 s. 56 — EEC:s konkurrensbegränsningsrätt och Sveriges, NIR 1973 s. 168
Brita Sundberg-Weitman Nondiskriminering i EEC. Diskrimineringsförbuden till säkerställande av arbetstagares och företags rörlighet över gränserna (Ak. avh. 1973, 208 s.). Anm. av Ulf Bernitz JFT 1974 s, 299, F. F. Gundersen SvJT 1974 s. 305 — Adressater för det allmänna diskrimineringsförbudet i EEC-fördraget, SvJT 1973 s. 256
Göran Zetterqvist Benelux-domstolen, SvJT 1974 s. 669
Jytte Thorbek Aktieselskabsorganernes kompetence i EF (Ak. avh. Kbhvn 1973, 615 s.). Anm. av Bo Svensson SvJT 1975 s. 114
Ulf Bernitz Anm. av Fridtjof Frank Gundersen: Statlige handelsmonopoler og EF. Konkurransebegrensninger i næringer underlagt statlige handelsmonopoler og deres tilpasning til internasjonale traktater (Oslo 1973, 308 s.), TfR 1973 s. 514 — Anm. av samma verk samt Gundersen: EEC-håndbok I—II (Oslo 1971, 435 s.) och Kontrollen med karteller og storbedrifter. Internasjonal handel og EEC (Oslo 1972, 330 s.), SvJT 1974 s. 309
Ang. skatterätt se ovan
Ang. patentsamarbete se Immaterialrätt

 

Nordisk statutsamling, NU 1973: 23 (93 s.)
Carl Lidbom Den nordiska rättsenhetens problem i dag, SvJT 1973 s. 273.
Repliker av Mogens Koktvedgaard, Curt Olsson och Helge Seip 1973 s. 398
Bernt Hjejle De nordiske juristmøders problem, TfR 1973 s. 385
Pär Kettis Nordiska rådet (mötet i Oslo 1973), SvJT 1973 s. 428
Helge Seip Juridiske spörsmål ved Nordisk Råds 21. sessjons 2. samling og 22.
sessjons 1. samling, SvJT 1974 s. 439

 

 

 

Giftermålsbalken

 

Familj och äktenskap I, SOU 1972: 41 — Lagstiftning 1973, NJA II 1973 art. 4
Åke Saldeen Skadestånd vid äktenskapsskillnad. En rättssociologisk och jurimetrisk studie (1973, 345 s.). Anm. av Lars Tottie SvJT 1974 s. 302

Folke Schmidt Äktenskapsrätt (5 uppl. 1974, 208 s.)
Leif Silbersky Giftas, skiljas, bo ihop. Praktisk handbok om den nya äktenskapslagen (1974, 160 s.)
Lars Tottie Giftermål och skilsmässa. Kommentar till 1973 års ändringar i giftermålsbalken (1974, 215 s.) — Anm. av Henrik Holst Hindenburg Andrup: Om ægteskab og underhold (Ribe 1971, 365 s.), SvJT 1973 s. 231
Anders Agell Samlevnad utan äktenskap. En fråga för lagstiftaren? TSA 1973 s. 141 — Giftermål, äktenskapsskillnad och fri samlevnad (kompendium Uppsala 1973, 34 s.)

 

614 Nils RegnerBertil Bengtsson Äktenskapsliknande samlevnad (kompendium Uppsala 1973, 28 s.)
Ang. utmätning av makes andelsrätt i odelat bo, JO 1971 s. 385
Ang. tillämpning av 15 kap. 5 § GB efter mellandom i skillnadsfrågan, JO 1971 s. 82

 

 

 

Föräldrabalken

 

Barnavårdsmannafrågan, SOU 1972: 65 — Lagstiftning 1973, NJA II 1973 art. 12
Gunvor Wallin Föräldrar och barn. Kompendium i föräldrarätt (2 uppl. 1974, 90 s.)
Kerstin Widén Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för barn och familj (11 uppl. 1973, 414 s.)
Erkännande av faderskapsfastställelser i annat nordiskt land. Fråga om behov av regler och yttrande, TSA 1973 s. 461
Jan Zingmark En fråga om samtycke till adoption, SvJT 1974 s. 331
Gustav Forssius Den nya franska bördslagstiftningen, SvJT 1973 s. 80

 

Björn Zethraeus Vårdnad och förmynderskap. Några processtekniska synpunkter, SvJT 1973 s. 415
Sänkt myndighetsålder till 18 år. Förslag (i PM Ju 1973: 11) och yttrande, TSA 1973 s. 462
Ändringar i förmynderskapslagstiftningen. Förslag (i PM Ju 1974: 7) och yttrande, TSA 1974 s. 377 — EkRevy 1974 s. 428
Förmyndarjäv i fråga om inteckning till säkerhet för nyttjanderätt. Yttrande till Högsta domstolen (NJA I 1972 s. 455), TSA 1973 s. 25 — Erik Burling EkRevy 1973 s. 140
Ang. hämtning och överflyttning av barn enligt 21 kap. FB, JO 1972 s. 216, 1974 s. 268

 

 

 

Ärvdabalken

 

Gösta Walin Kommentar till ärvdabalken I (1—17 kap.). Arv och testamente (2 uppl. 1974, 423 s.). Anm. av Anders Agell SvJT 1975 s. 208
Sigrid Beckman Arv, testamente, boutredning (6 uppl. 1974, 101 s.)
Åke Malmström Successionsrätt I (kompendium Uppsala 1973, 87 s.) Permutationslag 1972, NJA II 1972 art. 4
Mikael Nordlander Några anteckningar om praxis i permutationsärenden, FT 1974 s. 165
Arvsrätten för barn utom äktenskap. Riksdagsmotion och yttrande, TSA 1973 s. 277
Ett rättsfall rörande bouppteckningskostnad. Yttrande TSA 1974 s. 437

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 615Jordabalken m. m. och fastighetsbildningslagen

 

Hans-Olov Stark Jordabalken. Den nya lagstiftningen med kommentar. Grannelagsrätt. Fastighetsköp, Panträtt. Arrende. Hyra. Servitut. Lagfart. Inteckning (4 uppl. 1973, 344 s.)
Henrik Hessler Allmän sakrätt, se Allmänna verk ovan
Alve Anderberg Avtalsfrågor vid överlåtelse av gruppbyggda småhus (1973, 127 s.)
Ulf Cervin Fastighetsköpet (1974, 91 s.)
Folke Grauers Fastighetsköp enligt nya jordabalken (kompendium Lund 5 uppl. 1974, 103 s.)
Lars Munters Vad gällde tvisten om villorna i Frövi? Vilka konsekvenser får Högsta domstolens dom (NJA I 1973 s. 725) för kommunerna? KomT 1974 s. 116, jfr s. 543 — Fritz Kaijser Frövimålet i kommunalrättsligt perspektiv, KomT 1974 s. 887
PM om ändring i förköpslagen, Ju 1974: 6 (63 s.)
PM rörande utländska medborgares förvärv av fritidsfastighet, Ju 1974: 19 (31 s.)
Ändring 1973 i JP i fråga om ofri tomt i stad, NJA II 1973 art. 14

 

Svensk rättspraxis. Nyttjanderätt till fast egendom 1967—1971 av Fritjof Lejman, SvJT 1973 s. 676
Praxis i hyresmål. Utg. av hyresrådet (lösbladssamling av domar och beslut) Ändringar 1973 i fråga om hyra m. m., NJA II 1973 art. 6
Lag 1973 om ogifta samboendes gemensamma bostad, NJA II 1973 s. 197
Bertil Bengtsson Nyttjanderätt till fast egendom. Hyra, arrende, tomträtt, bostadsrätt m. m. (1974, 211 s.) Anm. av Michael von Koch SvJT 1975 s. 276
Folke Grauers Nyttjanderätt (kompendium Lund 1974, 84 s.)
Knut Rodhe Om pantsättning av nyttjanderätt (SvJT 1973 rf s. 78), SvJT 1974 s. 598
Helge Andersson Arrende. Jordbruksarrende, bostadsarrende, lägenhetsarrende (1973, 63 s.)
Mauritz Bäärnhielm Avräkning vid jordbruksarrende, SvJT 1973 s. 379. Härtill Rolf Moberg s. 707, Bäärnhielm s. 709
Wilhelm Penser Några reflexioner kring den nya arrendelagstiftningen, TSA 1973 s. 319
Folke Berg och Bo Sederblad Hyresrätt. Hyreslagen med sidoförfattningar (1973, 247 s.). Anm. av Bertil Bengtsson FT 1974 s. 91, Ulf Gad SvJT 1974 s. 690
Gösta Järtelius Hyra och bostad. Historik och förarbeten, lagtexter, kommentarer, rättsfall, formulär (2 uppl. 1973, 445 s.). Anm. av Ulf Gad SvJT 1974 s. 690
Bernhard Staedler Tillfällig bostad, se Allmänna verk ovan
Hans-Olov Stark Handbok i hyreslagsfrågor (2 uppl. 1972, 164 s., supplement 1973, 64 s.)
Staffan Vängby Hyreslagsändringar 1974, KomT 1974 s. 807
Lag 1973 om arrende- och hyresnämnder, NJA II 1973 s. 301
Bostadsdomstol. Förslag (i PM Ju 1974: 3) till överinstans till hyresnämnd och yttrande, TSA 1974 s. 194
Kallelse till sammanträde med hyresnämnd, JO 1971 s. 37 — Fattande och

 

616 Nils Regnermeddelande av beslut hos hyresnämnd, JO 1971 s. 42
Michael von Koch Engelsk hyreslagstiftning, SvJT 1974 s. 61

 

Lag 1973 om inskrivningsregister, NJA II 1973 art. 15 PM ang. lagfartssammanträde, Ju 1974: 18 (18 s.)
Inskrivningsrättsliga problem, sammanställda av Ulf Cervip (kompendium Lund 2 uppl. 1974, 52 s.)
Hans Lindeli Lagfart (kompendium Lund 2 uppl. 1974, 38 s.)
Erik Burling Bankernas panträtt. Konsekvenser av nya jordabalken (ang.
pantbrev som säkerhet för checkräkningskredit), EkRevy 1974 s. 97
Tore Nordling Inteckningssanering, SvJT 1974 s. 710
Karl Olivecrona Inteckningsrätten i jordabalken (3 uppl. 1973, 154 s.) — Spörsmål om utmätning av pantbrev, SvJT 1973 s. 244

 

Ang. allemansrätt se Naturskydd
Ang anläggnings- och ledningsrättslag se BB

 

Fastighetsförhållandena i Norrbotten, LantmT 1973 s. 120 Ulf Bystedt
Ströängar — s. 125 Tord Bergsjö Avvittringssamfälligheter — s. 127 Birger
Simu Suveränitetsholmar — s. 129 Jim Widmark Kronoholmar — s. 133 Sven
Erik Lundgren Laxfastigheter i Lule älv

 

Svensk rättspraxis. Jorddelningsmål 1966—1971 av Åke Braunstein, SvJT 1973 s. 26
Tore Landahl och Olof Nordström Kommentar till fastighetsbildningslagen (1973, 464 s.). Anm. av Jan Gyllenswärd SvJT 1974 s. 794
Ulf Cervin Mark- och miljörätt (4 uppl. 1974, 264 s.)
Arne Santesson och Göran Jönsson Gränsbestämning mot allmänt vattenområde (NJA I 1971 s. 602), Stadsbyggnad 1974 s. 97
Sven Erik Westerlund Rätten till glesbebyggelse i de nordiska länderna, LantmT 1973 s. 239
Staffan W esterlund Planering. En skrift om planeringslagstiftning och markanvändning. Utg. av Svenska naturskyddsföreningen (1974, 56 s.)
Överinstans till fastighetsdomstol. Förslag (i PM Ju 1973: 15) till lag om ändring i lagen om fastighetsdomstol och yttrande, TSA 1974 s. 15
Fastighetsbeteckningsreformen. Rapport utarb. inom civildepartementet (1973,155 s.)

 

 

 

Byggningabalken m. m.

 

Anläggningslag och ledningsrättslag 1973, NJA II 1974 art. 1 och 2 — Carl Behrman LantmT 1974 s. 5 — Sverker Jaensson KomT 1974 s. 63, 501 — Yttrande TSA 1973 s. 51
Jaensson Anläggningslagens tillämpning vid planläggning och plangenomförande, Stadsbyggnad 1974 s. 225
Värmeförsörjning enligt värmeplan. Förslag till lag om allmänna värmesystem. Betänkande avg. 26 aug. 1974 av värmeanläggningsutredningen, SOU 1974: 77 (151 s.)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 617Mål och medel i skogspolitiken. Betänkande avg. 13 mars 1973 av skogspolitiska utredningen, SOU 1973: 14 (354 s.) — FT 1973 s. 70
Per Stjernquist Laws in the forests. A study of public direction of Swedish private forestry (1973, 212 s.)
Jaktmarker. Betänkande avg. 17 dec. 1974 av jaktmarksutredningen, SOU 1974: 80, 81 (360 s., 336 s.)
Jaktlagstiftningen. Utg. av Svenska jägarförbundet (3 uppl. 1974, 113 s.)
Sven Nordell Rättsfall 1967—1971 jämte sakregister och kronologiskt register. Svenska jägarförbundets meddelande 23 (1973, 238 s.)
Anders Persson och Ulf Weinberg Jaktlagstiftningen. Handledning utarb. på grundval av bl. a. G. A. Bouvengs lagkommentar Jakträtt och viltvård (4 uppl. 1973, 68 s.)
PM med förslag till ändrad lagstiftning om rätt att döda annans hund, Ju 1973: 9 (50 s.)

 

Kommunal och enskild väghållning. Principbetänkande av 1969 års vägutredniing (1974, 173 s.) — FT 1974 s. 218 — S. Ove Borgström och Sverker Jaensson KomT 1974 s. 559
Guldner Hornsved Kommuns ansvar som gatu- och väghållare, KomT 1973 s.877 — Skadeståndsanspråk mot kommun som gatu- och väghållare, KomT 1973 s. 880
Svensk rättspraxis se Jorddelningsmål under JB
Stängselskyldighet vid järnväg. Betänkande avg. av utredningen om stängselskyldighet vid järnväg, PM K 1973: 7 (87 s.)
Räddningstjänst, SOU 1971: 50 — Brandlag 1974 NJA II 1973 s. 809

 

 

Miljöskydd och naturvård

 

Hushållning med mark och vatten, SOU 1971: 75 — Lagstiftning 1972 NJA II 1973 art. 3
Ändringar i naturvårdslagen 1973 (bl. a. på grundval av SOU 1972: 46) NJA II 1973 art. 20
Ändringar i miljöskyddslagen 1973, NJA II 1973 art. 21 — Yttrande TSA 1973 s. 121
Naturvård. Strandskydd, landskapsvård, förvaltning. Betänkande avg. av naturvårdskommittén I—II (1974, 139 s., 374 s.) — FT 1974 s. 107
Markanvändning och byggande, SOU 1974: 21, se Byggnadslagstiftning nedan Allemansrätten. Utg. av naturvårdsverket (1973, 27 s.)
Ulf Cervin Mark- och miljörätt (4 uppl. 1974, 264 s.) — Miljöskyddslagstiftning (kompendium Lund 1973, 25 s.)
Ingvar Christoffersson och Erik Samuelson Allemansrätt. Naturrätt (4 uppl. 1974, 156 s.)
Gösta Floren Hälsovårds- och miljöskyddsförfattningar med anvisningar och rättsfall (1974, 540 s.)
Lennart af Klintberg Miljöskydd och kommunal energiplanering, KomT 1973 s. 84
Miljöskydd och skadestånd, NFT 1973 s. 104 Ingemar Ulveson Historisk bakgrund. Några allmänna utgångspunkter — s. 109 Bertil Bengtsson Miljöfarlig verksamhet — s. 115 Anders Agell Ersättningsgilla skador — s. 121 Erland Conradi Sakägare enligt miljöskyddslagen — s. 125 Rune Curvall Försäk-

 

618 Nils Regnerringsrättsliga synpunkter på immissionsskador — s. 130 Jan Hellner Några slutanmärkningar
Lars Otto Liman Skada på grannfastighet till följd av markarbeten (1974, 47 s.)
Carl-Otto Lindberg En fråga om ersättning enligt naturvårdslagen för mistad bebyggelserätt, FT 1973 s. 263
Jan Örtenholm Sprängningsverksamhet och sprängskador, Uppsatser Lund X (1973) s. 27
Ang. kommuns ansvar som gatu- och väghållare se ovan

 

Maritime carriage of nuclear materials. Proceedings of a symposium on maritime carriage of nuclear materials jointly organized by the International atomic energy agency and the OECD nuclear agency with the collaboration of Euratom and held in Stockholm 1972 (1973, 418 s.)
Spridning av kemiska medel. Betänkande avg. 21 maj 1974 av utredningen om spridning av kemiska medel, SOU 1974: 35 (313 s.)
PM med förslag till lagstiftning om ansvarighet för oljeskada till sjöss, Ju 1973: 4 (124 s.) — Yttrande TSA 1973 s. 256 — NJA II 1973 s. 823

 

PM med förslag till renhållningskungörelse, Jo 1974: 4 (25 s.) — Yttrande JO 1975 s. 426
Ang. renhållning se Gösta Florén här ovan
Dan Björklund Två prejudicerande beslut för den kommunala renhållningen, KomT 1973 s. 824

 

 

Byggnadslagstiftning och expropriation


Expropriations- och planlagstiftning 1972, NJA II 1973 art. 3
Sanering III. Kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse. Betänkande avg. i maj 1973 av saneringsutredningen, SOU 1973: 27 (160 s.)
Markanvändning och byggande. Principer för lagstiftning. Betänkande avg. 26 mars 1974 av bygglagutredningen, SOU 1974: 21 (720 s.) — FT 1974 s. 163— Yttrande TSA 1974 s. 319 — Artiklar ang. förslaget KomT 1974 s. 334—379
Samverkan för regional utveckling. Betänkande avg. 15 aug. 1974 av utredningen om regionalpolitiska styrmedel, SOU 1974: 82 (577 s.)
Lars Borg Förvaltningslagens tillämpning hos byggnadsnämnd, KomT 1974 s.9
Gunnar Bramstång Frågor rörande konkurrerande kompetens m. m. aktualiserade i ett komplicerat byggnadslovsärende, FT 1973 s. 39
Johnny Palmqvist och Johan Sandblad Tillämpningen av 70 § byggnadslagen vid förnyelseplanering, LantmT 1974 s. 26
Se även artiklar under JB och BB här ovan
Ang. dispens från stads- och byggnadsplan, JO 1971 s. 496, 514, 528 — Ang. byggnads- och planärenden i övrigt se JO.

 

Torsten Bjerkén Expropriationsrätt (1974, 91 s.)
Sture Annevall Ersättning till markägare (1974, 99 s.)
Bertil Bengtsson Expropriation och riksplanering (kompendium Uppsala 1973, 62 s.)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 619Peter Westdahl Synpunkter på sakägarbegreppet i expropriationslagen, Uppsatser Lund IX (1973) s. 65

 

 

Vägtrafik

 

Rätten till ratten, SOU 1972: 70 — Yttrande TSA 1974 s. 208
Motorredskap. Betänkande avg. i mars 1974 av motorredskapsutredningen, Holger Ahreson, SOU 1974: 26 (292 s.) — FT 1974 s. 161
Trafikbuller I. Vägtrafikbuller. Delbetänkande avg. i juni 1974 av trafikbullerutredningen, SOU 1974: 60, 61 (359 s., 130 s.)
Gunnar Biörklund och Carl G. Borgström Vår vägtrafiklagstiftning (14 uppl. 1973, 597 s.)
Bertil Holmquist och Jan Johnsson Vägtrafiklagstiftningen med kommentarer (1973, 229 s.). Anm. av Tommy Lennberg SvJT 1974 s. 518
Lennart Gasslander och Stig Östergren Körkortsfrågan och den kommunala socialvården (1974, 96 s.)
Ang. flyttning av fordon JO 1971 s. 580, 1972 s. 394
Nils Hj. Egedal Långtidsuthyrning av bil, FT 1973 s. 55 — Återkallelse av trafiktillstånd, FT 1974 s. 205

 

 

Vattenrätt

 

Revision av vattenlagen III. Vattenförbund. Betänkande avg. 25 maj 1973 av vattenlagsutredningen, SOU 1973: 31 (106 s.) — Yttrande TSA 1974 s. 115

 

 

Handelsbalken m. m.

 

Henrik Hessler Allmän sakrätt och Östen Undén Svensk sakrätt I se Allmänna verk ovan
Hessler Egendom och tredjemansskydd. En systematisk sakrätt. Uppsatser Uppsala I (5 uppl. 1973) s. 29
Anders Knutsson Ett skrinlagt nordiskt lagstiftningsprojekt (ang. godtrosförvärv av lösöre), SvJT 1973 s. 840
Per Henrik Lindblom Om utmätning av egen ko. Anteckningar kring ett HD-avgörande (NJA I 1960 s. 557), SvJT 1973 s. 561
Knut Rodhe Något om säkerhet i ett flöde av ekonomiska värden enligt svensk rätt, JFT 1973 s. 239
Henrik Hessler Anm. av Torben Jensen: Afbetaling (Kbhvn 1970, 548 s.), SvJT 1973 s. 703

 

Generalklausul i förmögenhetsrätten. Betänkande avg. 15 okt. 1974 av generalklausulutredningen, Jan Hellner, SOU 1974: 83 (202 s.) — SvJT 1974 s. 826 — Yttrande TSA 1975 s. 62
Svante Bergström I vilka fall kan löften återkallas? JFT 1973 s. 105
Ulf Bernitz Utvecklingen mot en standardavtalsrätt. Avtalsvillkorslagen, SvJT 1974 s. 81 — Standardavtalsrätt (1974, 64 s.) — Consumer protection and standard contracts, Scand studies 17 (1973) s. 11 (ur artikel i SvJT, även utg. separat)

 

620 Nils RegnerAnna Christensen Förutsättningar och misstag, TfR 1973 s. 311 — Regler om misstag rörande faktiska förhållanden, TfR 1973 s. 482
Bertil Bengtsson Anm. av Børge Dahl: Produktansvaret (Kbhvn 173, 559 s.),
SvJT 1974 s. 316 — Anm. av Bernhard Gomard: Obligationsret. Almene emner II. Ydelsen (Kbhvn 1973, 90 s.), SvJT 1974 s. 797
Anna Christensen Anm. av Stig Jørgensen: Kontraktsret II (Kbhvn 1972, 244 s.), SvJT 1973 s. 694
Carl Martin Roos Anm. av Lars Erik Taxell: Avtal och rättsskydd (Åbo 1972, 504 s.), SvJT 1974 s. 39
Axel Adlercreutz Anm. av Preben Lyngsø: Afbestillingsret (Kbhvn 1971, 492 s.), SvJT 1974 s. 312 — Jan Ramberg Anm. av samma verk TfR 1974 s. 476
Preben Lyngsø The privilege of cancellation of contracts in Scandinavian law, Scand studies 17 (1973) s. 161

 

 

Köp

 

Jan Hellner Köprätt. Kortfattad lärobok (4 uppl. 1974, 255 s.)
Allan Ekström Något om fel, TSA 1973 s. 3
Konsumentköplag 1973, NJA II 1973 art. 10
Konsumentköplagen. En handledning. Utg. av konsumentverket (1974-, 130 s.)
Anna Christensen Säljföretagets ansvar för försäljares culpa in contrahendo vid hemförsäljning och andra konsumentköp, SvJT 1974 s. 737
Allan Ekström Om och kring konsumentköplagen, TSA 1973 s. 401
Lars Gorton Konsumentskyddet i Sverige, TfR 1973 s. 116
Ang. konsumentskydd se även Näringsrätt

 

 

Entreprenad, transport m. m.

 

Entreprenadjuridik (1973, 134 s.)
Motiv AB 72. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 72 samt kontraktsformulär och anbudsformulär. Utg. av Svenska teknologföreningens kontraktskommitté (1973, 563 s.). Anm. av Inger Ridderstrand-Linderoth SvJT 1973 s. 109
Göran Pfeiffer Nya bestämmelser om totalentreprenad (ABT), KomT 1974 s. 686
Rolf Romson Kommentar till AB 72, KomT 1974 s. 446
Kurt Grönfors Anm. av Per Brunsvig: Konstruksjonsansvar ved bygging af skib (Oslo 1973, 523 s., även i AfS XIII), SvJT 1974 s. 431

 

Ny järnvägslagstiftning I. Förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande m. m. Betänkande avg. 16 okt. 1974 av utredningen ang. ny lagstiftning om befordran med järnväg, Åke Weidstam, SOU 1974: 89 (165 s.) — Yttrande TSA 1975 s. 76
Kurt Grönfors Allmän transporträtt. Kortfattad lärobok (3 uppl. 1974, 130 s.)
— Tidsfaktorn vid transportavtal (1974, 210 s.). Anm. av Erik Hagbergh SvJT 1975 s. 273
Kai Krüger Deviasjonsansvar i skandinavisk transporträtt, NFT 1974 s. 351
Jan Ramberg The law of carriage of goods. Attempts at harmonization, Scand studies 17 (1973) s. 211 (även utg, separat)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 621Knud Stenov De skandinaviske speditørbetingelser (1972) anm. av Jan Ramberg SvJT 1974 s. 700

 

 

Skuldebrev, växel och check m. m.

 

Översyn av skuldebrevslagen (med anledning av factoring). Riksdagsmotion och yttrande TSA 1974 s. 160
Hugo Tiberg Skuldebrev, växel och check (1974, 146 s.)
Lars Fogelklou Anm. av Preben Lyngsø: Negotiable dokumenter (Kbhvn 1972, 340 s.), SvJT 1973 s. 698 — Tiberg Anm. av samma verk TfR 1974 s. 135
Ang. avdrag från studiemedel och sjukpenning för tidigare obehörigen uppburna belopp, JO 1971 s. 552, 554

 

 

Ränta och inkasso

 

Räntelag. Delbetänkande avg. 10 maj 1974 av köplagutredningen, Jan Hellner, SOU 1974: 28 (173 s.) — FT 1974 s. 160, NFT 1974 s. 245 — Yttrande TSA 1974 s. 323 — Göran Skogh Vilken är den rättvisa räntan? Kritisk kommentar till förslaget, SvJT 1975 s. 116
God inkassosed. Betänkande avg. 14 sept. 1973 av kreditupplysningsutredningen, SOU 1973: 39 (71 s.) — SvJT 1973 s. 846 — Yttranden JO 1974 s. 634, TSA 1974 s. 19

 

 

Pant m. m.

 

Se Erik Burling under JB samt Knut Rodhe under JB samt ovan under HB

 

 

Konkurs och förmånsrätt

 

Svensk rättspraxis. Exekutionsrätt 1965—1969 av Ulf Lundvik, SvJT 1973 s. 115
Förenklad konkurs m. m. Betänkande avg. 24 okt. 1973 av konkurslagskommittén, SOU 1974: 6 (256 s.) — SvJT 1974 s. 343, FT 1974 s. 105 — Yttrande TSA 1974 s. 247
Carl M Elwing Konkurslagstiftningen med kommentar (1973, 243 s.)
Lars Welamson Konkurs (4 uppl. 1974, 198 s.)
Lars Falkenlind Om förhållandet mellan konkurs och under konkursen ifrågasatt exekution, Uppsatser Lund IX (1973) s. 99
Torgny Håstad Uppbördsbrott, separationsrätt och förmånsrätt vid innehållen källskatt, TSA 1974 s. 327. Härtill Ulf Holmbäck Kronans krav på källskatt i konkurs, 1975 s. 52
Lars Samzelius Anmärkning mot konkursbevakning (ang. angivande avgrunderna), TSA 1974 s. 150
Måns Silfverswärd Framtida pension i s. k. förvaltarkonkurser, TSA 1974 s. 295. Härtill Arne Wilhelmsson 1975 s. 7
Axel Wahlberg AFA-försäkring i konkurs, TSA 1974 s. 111. Härtill Björn Edgren s. 245
Arne Wilhelmsson Om förhållandet mellan utmätning och konkurs, SvJT 1973 s. 341

 

622 Nils RegnerEtt rättsfall om konkursarvoden. Yttrande TSA 1974 s. 444
Rättegångskostnad i mål om tvistig fordran i konkurs. Yttrande TSA 1973 s. 60

 

Översyn av lagstiftningen om företagsinteckning. Yttrande TSA 1973 s. 48
Företagsinteckning och ändringar i läns- eller kommunindelningen. Lagförslag (i PM Ju 1973: 10) och yttrande, TSA 1973 s. 430 — Lagstiftning 1973 NJA II 1973 art. 16
Utmätning av obelånad företagsinteckning, JO 1971 s. 398

 

 

Sysslomannaskap och negotiorum gestio

 

Jan Hellner Skadestånd vid upphörande av kommissionsuppdrag, SvJT 1974 s. 520
Torgny Håstad Tjänster utan uppdrag. Ersättning och behörighet vid s. k. negotiorum gestio (Ak. avh. 1973, 317 s.). Anm. av Ulf Holmbäck SvJT 1975 s. 258, Preben Lyngsø UfR 1974 s. 133
Hugo Tiberg Mellanmansrätt (4 uppl. 1973, 113 s.)
Kurt Grönfors Anm. av Tore Sandvik: Handelsagentur og andre mellommannsforhold i varehandelen (Oslo 1971, 226 s.), SvJT 1973 s. 317
Ett rättsfall om sysslomannaskap (tillämpning av HB 18: 9 i fråga om advokats arvodesräkning), TSA 1974 s. 387

 

 

Skadeståndsrätt

 

Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling årg. 32—34 1969—1971 (1973, 1974)
Skadeståndslag 1972, NJA II 1972 art. 3
Skadestånd IV, SOU 1972: 12 — Lagstiftning 1973 NJA II 1973 art. 8
Skadestånd V. Skadestånd vid personskada. Betänkande avg. i okt. 1973 av skadeståndskommittén, SOU 1973: 51 (379 s.) — SvJT 1974 s. 75, NFT 1974 s. 75 — Yttrande TSA 1974 s. 121 — Erland Conradi NFT 1974 s. 89
Trafikskadeersättning. Betänkande avg. 18 okt. 1974 av trafikskadeutredningen, Ulf K. Nordenson, SOU 1974: 87 (383 s.) — Yttrande TSA 1975 s. 19
Ny järnvägslagstiftning, SOU 1974: 89, se Transporträtt
Jan Hellner Skadeståndsrätt (1972, 1973) anm. av Jørgen Trolle TfR 1973 s. 359 — La nouvelle loi suédoise sur la responsabilité civile, Revue internationale de droit comparé 1973 s. 686 — The new Swedish tort liability act, The American Journal of Comparative Law vol. 22 (1974) nr. 1 — "Geborgenheitsversicherung" se Försäkringsrätt
Halvar Lech Skadeersättning för personskada (1973, 254 s.). Anm. av Erland
Conradi SvJT 1974 s. 34, Knut Norström NFT 1974 s. 85
Kurt Grönfors Om rättsskydd för skönhetsvärden, JFT 1973 s. 155
Jan Ohlsson Minderårigs skadeståndsansvar i svensk rättspraxis, Uppsatser Lund IX (1973) s. 5
Ang. kommuns ansvar som gatu- och väghållare se under BB
Ang miljöskydd och skadestånd, skador genom markarbeten och sprängning
samt oljeskador till sjöss se Miljöskydd
Ang. produktansvar se under HB ovan

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 623Erland Strömbäck Anm. av Olof Riska: Företagsledningens ansvar för skador på person och sak (H-fors 1971, 96 s.), SvJT 1973 s. 142

 

 

Arbetsrätt

 

Arbetsrätt. Utg. av Yngve Samuelsson (1973, 1974, lösbladsupplaga)
Arbetslagstiftning. Lagar och författningar. Utg. av Folke Schmidt och Anders Victorin (3 uppl. 1974, 273 s.)
Axel Adlercreutz Svensk arbetsrätt (3 uppl. 1973, 158 s.)
Bert Fredriksson Arbetsmarknadens lagar och avtal (2 uppl. 1973, 412 s.)
Dan Haagen Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen I—III (1972—1973, 125 s., 64 s., 67 s.)
Folke Schmidt Arbetsrätt II (1973; 2 uppl. 1974, 270 s.). Anm. av Niklas Bruun JFT 1974 s. 111 — Law and industrial peace: the Scandinavian approach, Scand studies 17 (1973) s. 253 — Otto Kahn-Freund, hans syn på arbetsrätten, TfR 1973 s. 49
Anders Victorin Lönenormering genom kollektivavtal (Ak. avh. 1973, 309 s.). Anm. av Tore Sigeman SvJT 1974 s. 790
Per Zetterstedt Arbetsrätt för hotell och restauranger (ny uppl. 1973, 63 s.)

Sten Edlund Anm. av Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret (Kbhvn 1972, 637 s.), SvJT 1973 s. 510
Principer för förmedlingsverksamheten vid de offentliga arbetsförmedlingskontoren, PM In 1973: 3 (35 s.) — Yttrande TSA 1973 s. 189

 

Dag Helmers och Allan Ekström Pensionering i företagens egen regi. Kommentar till lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m. Pensionskonto, personalstiftelse (3 uppl. 1974, 227 s.)
Folke Schmidt Allmänna och privata pensioner. Mål och medel (1974, 221 s.).Anm. av Carl Axel Petri SvJT 1975 s. 103

 

Bert Ahlgren Arbetarskydd. Lag och kungörelse med kommentarer (3 uppl. 1974, 159 s.)
Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist och Hilding Starland Arbetarskyddslagen. Kommentar och nya författningar. Med förord av Gunnar Danielson (1974, 222 s.)

 

Trygghet i anställningen. I Anställningsskydd och vissa anställningsfrämjande åtgärder. Betänkande avg. 19 jan. 1973 av utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen, SOU 1973: 7 (314 s.) — II Följdändringar i allmän arbetsrättslig lagstiftning. Den offentliga sektorn. Facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, Avgångsersättning. Delbetänkande av samma utredning, SOU 1973: 56 (165 s.) — Rättegången i arbetstvister. Slutbetänkande av utredningen, avg. 28 jan. 1974, SOU 1974: 8— SvJT 1974 s. 345 — Yttranden TSA 1973 s. 181, 1974 s. 79, 118 — Kritisk kommentar till lagförslagen om anställningsskydd och vissa anställningsfrämjande åtgärder. Utg. av SAF (1973, 31 s.)
Förslag till lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, PM A 1974: 2 (135 s.)
Stig Gustafsson Trygghet i anställningen. Lagen om anställningsskydd m. m.(1974, 231 s.)

 

624 Nils RegnerJan Johansson Anställningstrygghet. Lagarna om anställningsskydd och vissa anställningsfrämjande åtgärder (1974, 54 s.)
Sten Losman Kommunerna och den nya arbetsrätten, KomT 1974 s. 749
Lars Lunning Anställningsskydd. Kommentar till den nya lagstiftningen (1974, 240 s.) — Facklig förtroendeman. Kommentar till den nya lagstiftningen (1974, 93 s.)

 

Styrelserepresentation för bankanställda. Lagteknisk översyn. Betänkande avg. i mars 1973 av utredningen om bankanställdas styrelserepresentation, SOU 1973: 18 (71 s.)
Styrbjörn Gärde Funktioner för styrelse med arbetstagarledamöter, TSA 1974 s. 9
Arbetstagarkonsulter. Förslag (PM I 1973: 6) och yttrande, TSA 1974 s. 73

 

Lennart Brantgärde, Nils Elvander, Folke Schmidt och Anders Victorin Konfliktlösning på arbetsmarknaden (1974, 207 s.)
Sten Edlund och Per Eklund Rätt och arbetsgivarmakt. Två studier i rättsprocessen på arbetsmarknaden (1974, 90 s.). Anm. av Hans De Geer HistT 1974 s. 533
Reinhold Fahlbeck Om arbetsprocessrätt. Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik (Ak. avh. 1974, 375 s.)
Stig Jägerskiöld Statens rättigheter och skyldigheter under en arbetskonflikt vari staten är part, NAT 1973 s. 243
Joachim Nelhans Fackliga sympatiåtgärder till stöd för part i utländsk arbetskonflikt, SvJT 1974 s. 808
Tore Sigeman Anm. av Labour courts and grievance settlements in Western Europe. Ed. by Benjamin Aaron (London 1971, 342 s.), SvJT 1973 s. 318

 

 

Sjö- och lufträtt

 

Lois maritimes nordiques. Suède, Danemark, Norvège, Finlande (Paris 1972, 395 s.) — SvJT 1974 s. 60
ADB inom det sjörättsliga registrerings- och inskrivningsväsendet. Förslag (i PM Ju 1973: 18) och yttrande, TSA 1974 s. 17
Utdrag ur skeppsregister m. m. Förslag (i PM 1973) och yttrande, TSA 1974 s. 83
Mönstring av sjömän. Betänkande av utredningen om mönstring av sjömän,PM K 1974: 11 (187 s.)
Förslag till hamnlag. Betänkande avg. i mars 1974 av hamnutredningen, SOU 1974: 24 (138 s.) — FT 1974 s. 161
Promemoria om utkast till internationell konvention om befordran av passagerare och resgods till sjöss, PM Ju 1974: 12 (37 s.)
Promemoria om ändring i sjölagen med anledning av York-Antwerpen-reglerna 1974, PM Ju 1974: 14 (34 s.)
Erik Hagbergh Sjölagen med 1973 års regler om gods- och passagerarbefordran, sjöpanträtt och skeppshypotek m. m. jämte sjömanslagen och sjöarbetstidslagen (1974; 2 uppl, 1974, 156 s.). Anm. av Anders Knutsson SvJT 1975 s. 61
Thor Falkanger Lossing og bortskaffelse av last som er sterkt beskadiget (1972, 33 s.)

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 625Arne Helleryd Forum i internationella sjörättsmål enligt amerikansk rättspraxis, SvJT 1974 s. 338
Jan Ramberg Sjörättsligt reformarbete inom Comité maritime international, SvJT 1974 s. 603
Bror Rittri och Bengt Wieslander Sjöarbetstidslagen. Lagkommentar (2 uppl. 1974, 152 s.)
Christer Rune 1973 års sjölagsändringar, SvJT 1974 s. 538
Hugo Tiberg Båtjuridik (1973, 260 s.). Anm. av Lars Gorton SvJT 1974 s. 307 — The law of demurrage (1971) anm. av Gorton AfS XII s. 269
Henri Schadee The draft maritime code of the Netherlands (1973, 18 s.)

 

 

Försäkringsrätt

 

Svensk rättspraxis. Försäkringsrätt 1966—1971 av Jan Hellner, SvJT 1974 s. 11
Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling se Skadeståndsrätt
Bertil Bengtsson Försäkringsrätt. Några huvudlinjer (3 uppl. 1973, 94 s.).
Anm. av Göran Almgren SvJT 1974 s. 213
Gerhard Grabe Förmånstagares förfoganderätt till livförsäkring, SvJT 1974 s. 322. Replik av Jan Hellner s. 324
Jan Hellner "Geborgenheitsversicherung". Eine neue Stufe in der Entwicklung des Arbeitsunfallsschutzes in Schweden, Festschrift für Ernst Klingmüller (Karlsruhe 1974) s. 159
Björn Lindquist Försäkringsersättning vid skada på sjötransporterade varor (Ak. avh. 1974, 295 s.). Anm. av Lars Gorton AfS XII s. 293, Mats Tullberg SvJT 1975 s. 58
Carl Martin Roos Grupplivskyddet. Studier kring en modern försäkringsform (1974, 277 s.)
Georg Odring Anm. av Andreas Arntzen: Forsikringsrett I. Brann- og kombinertforsikring (Oslo 1974, 303 s.), NFT 1974 s. 385
Ebbe Jacobsson Anm. av Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner nr 41—50 (jämte huvudregister till publikasjoner nr 1—50) (Oslo 1971), SvJT 1973 s. 324
Claës Palme och J. G. Rudbeck Anm. av Sjur Brækhus och Alexander Rein: Håndbok i P & I forsikring (Arendal 1972, 231 s.), SvJT 1974 s. 503

 

 

Associationsrätt

 

Knut Rodhe Inledning till associationsrätten (2 uppl. 1974, 35 s.)
Carl Martin Roos Handelsbolag och enkla bolag (kompendium Lund 5 uppl. 1974, 35 s.)
Fordran jämlikt 19 § lagen om handelsbolag m. m. Ett rättsfall (NJA I 1973 s. 42) om advokaters bolagsförhållande, TSA 1973 s. 191

 

Remiss till lagrådet av förslag till ny aktiebolagslag (1974, 645 s.)
O. A. Borum Svensk aktieselskabslovgivning, UfR 1974 s. 374
Gunnar Flodhammar Om revisorers tystnadsplikt, SvJT 1973 s. 830
Lars Liden Makten över företaget. En analys av ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan olika bolagsorgan (1974, 277 s.)
Håkan Nial Till begreppet moder- och dotterbolag, JFT 1973 s. 225

 

40—753005. Svensk Juristtidning 1975

 

626 Nils RegnerKnut Rodhe Aktiebolagsrätt enligt 1944 års aktiebolagslag (7 uppl. 1973, 224 s.) — Förtäckt vinstutdelning och lån från aktiebolag. Ny lagstiftning 1973 (1973, 56 s.). Anm. av Göran Björling EkForum 1973 s. 493, Erik Burling SvJT 1974 s. 138 — Tvångsinlösen av minoritetsaktier. Förbättringar möjliga, EkRevy 1973, s. 533. Härtill Gunnar Flodhammar 1974 s. 161 — Behövs en särskild bolagsform för små företag? SvJT 1974 s. 1 — Avveckling av småaktiebolag, SvJT 1974 s. 257. Härtill Johan Lind s. 526, Rodhe s. 531
Carl Martin Roos Aktiebolagsrättens grunder (kompendium Lund 1974, 121 s.)
Olle Roos Låneförbud. Kapitalhöjning. Ändringar i aktiebolagslagen med skatterättsliga kommentarer kring låneförbudet (1974, 31 s.)
Lennart Rönnsten Låneförbudet för aktieägare och styrelseledamöter m. fl., SkatteT 1973 s. 543
Ang. arbetstagarledamöter i styrelse se Arbetsrätt
Christer Boye Jacobsen Den danske aktieretsreform, SvJT 1973 s. 545
Hans Danelius Brittisk bolagsreform, SvJT 1974 s. 169

 

Per Boman Exportören, importören och banken, En vägledning i bankaffärer på utlandet (5 uppl. 1973, 127 s.)
Erik Burling Oförutsedda kostnader vid bankgaranti. Ett rättsfall om ersättning (NJA I 1972 s. 1), EkRevy 1972 s. 412
Sten Walberg Juridik, etik och samhällsansvar i bankverksamheten. Föredrag (1973, 23 s.) — Om banklagar och andra banknormer, SvJT 1974 s. 177. Härtill Bengt Westerling s. 549, Walberg s. 550
Ang styrelserepresentation för anställda se Arbetsrätt

 

Knut Rodhe Föreningslagen. 1951 års lag om ekonomiska föreningar (6 uppl. 1974, 276 s.)
Jordbruk i samverkan. Betänkande avg. i april 1974 av sambruksutredningen, SOU 1974: 30 (197 s.)

 

Carl Hemström Uteslutning ur ideell förening (1972) anm. av P. L. Aro JFT 1974 s. 410, Tore Sigeman SvJT 1974 s. 295
Leif Holmström och Carl Martin Roos Stiftelser. En orientering (kompendium Lund 1974, 48 s.)
Ang. permutation se ÄB

 

 

Immaterialrätt

 

Rättsfallssamling i immaterialrätt och marknadsrätt sammanställd av Ulf Bernitz (1972, 194 s.). Anm. av Svante Bergström NIR 1973 s. 226
Eric W. Essén Immaterialrättskonventioner (1974, 88 s.)
Ang. skydd för dataprogram se nedan
Ändringar 1973 i upphovsrättslagen och fotografilagen (på grundval av betänkandet Tryckfrihet och upphovsrätt, SOU 1967: 28, och den 1971 reviderade Bernkonventionen), NJA II 1973 art. 9
Upphovsrätt I. Fotokopiering och bandinspelning särskilt inom undervisningsverksamhet. Utredning och förslag. Delbetänkande av Nordiska upphovsrättskommittén, NU 1973: 21 — SvJT 1974 s. 347, FT 1974 s. 105 — Roland Åkne NIR 1974 s. 75

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 627Bevara ljud och bild. Förslag om arkivering av radio- och TV-sändningar, grammofonskivor, spelfilmer m. m. Betänkande avg. 14 nov. 1974 av dataarkiveringskommittén, SOU 1974: 94 (317 s.)
Gunnar Karnell Upphovsrättslig offentlighet och framföranderätt, NIR 1973 s. 267 — Fonogram som "allmän handling" i tryckfrihetsförordning och upphovsrättslag, NIR 1973 s. 397
Seve Ljungman Något om verkshöjd (kompendium Uppsala 1973, 59 s.)
Jöran Mueller Kopiering för undervisningsändamål. Redogörelse för ett nyligen träffat avtal. NIR 1973 s. 384
Stig Strömholm Le droit moral de l'auteur II: 2. Le droit de divulgation: introduction, questions générales, les "aspects positifs" du droit de divulgation. Tables de l'ensemble de l'ouvrage (1973, 674 s.). Anm. av Gunnar Karnell NIR 1973 s. 441
Uttalande av JO i Sverige rörande utmätbarheten av en rätt till förskott å honorar (JO 1973 s. 360), NIR 1973 s. 63

 

 

Internationell registrering av varumärken. Yttrande över utkast till konvention, TSA 1973 s. 179
Seve Ljungman Några reflexioner kring den nya firmalagen och dess förhållande till varumärkesrätten, NIR 1974 s. 384
Harry Strömberg Kommunernas rätt att sätta namn (på gator m. m.) bör klart framgå av skriven lag, KomT 1974 s. 901
Ang. illojal konkurrens se Näringsrätt samt mut- och bestickningsansvaret under BrB

 

 

Europapatentkonvention. Yttrande TSA 1973 s. 175 — Den europeiska patentkonventionen. Konsekvenser för svenskt patentväsen. Patentpolicykommittén, PM H 1973: 1 (93 s.) — Yttrande TSA 1973 s. 252
Internationellt patentsamarbete I. 1970 års konvention om patentsamarbete. Betänkande avg. i juni 1974 av patentpolicykommittén, SOU 1974: 63 (537 s.) — SvJT 1974 s. 829 — Yttrande TSA 1975 s. 74
Sven Beckman Ett rättsfall om patent på grävskopor (NIR 1971 s. 453), SvJT 1973 s. 251
Ulf Bernitz Licensavtal och konkurrensbegränsning. Det svenska däckdubbsmålet (NIR 1972 s. 443) och dess konsekvenser, NIR 1973 s. 1 — Peter Blok De i patentet indeholdte begrænsninger i patentlicensaftaler. Endnu en kommentar til den svenske Dubbmanafgørelse, NIR 1973 s. 351
Lennart Hamberg Europapatentkonventionen och produktpatent på kemiska föreningar, NIR 1974 s. 341
Måns Jacobsson Internationellt patentsamarbete, SvJT 1974 s. 492, NIR 1974 s. 409
Bengt Moberg Samtal om patent (ang. uppfinningshöjd m. m.), NIR 1974 s. 1
Claes Sandgren Patentlicenser. Studier i licensavtal angående patent, patentansökningar, know-how med särskild hänsyn till amerikansk och tysk rätt (Ak. avh. 1974, 393 g.). Anm. av Lars Holmqvist SvJT 1975 s. 268, Seve Ljungman NIR 1974 s. 276 — Patentlicensavtal och icke-angreppsklausuler, NIR 1974 s. 242
Lennart Törnroth Europapatent. En redogörelse för den europeiska patent-

 

628 Nils Regnerkonventionen, det planerade EG-patentet och det europeiska patentverket (1974, 104 s.). Anm. av Arne Kransell NIR 1974 s. 176

 

Arne Helleryd Är programmering av datorer patenterbar? SvJT 1973 s. 345
Peter Seipel Dataprogrammens rättsskydd. Två rättsfall kommenterade, NIR 1973 s. 129 — Anm. av Jørgen Bull: Rettslig beskyttelse av dataprogrammer (Oslo 1973, 99 s.), SvJT 1974 s. 507

 

Gunnar Deijenberg Skillnadskravet. Ett förslag till praktisk behandling av mönsterärenden, NIR 1974 s. 164
Berndt Godenhielm Huvudlinjerna i de nya nordiska mönsterrättslagarna, JFT 1974 s. 3
Gunnar Moore Formgivningens rättsskydd. En kommentar till mönsterskyddslagen (1973, 159 s.). Anm. av Lars Holmqvist NIR 1974 s. 85 — Mönsterskyddslagens skillnadskrav. Några reflexioner med anledning av ett rättsfall (NIR 1973 s. 106), NIR 1973 s. 40

 

 

Näringsrätt i övrigt, konsumentskydd

 

Rättsfallssamling se Immaterialrätt
Marknadsdomstolens avgöranden 1971—1973. Utg. genom domstolens försorg (1974, 490 s.)
Vissa ändringar i marknadsföringslagen och lagen om marknadsdomstol. Framställning av KO och yttrande, TSA 1974 s. 203
Ulf Bernitz Svensk och internationell marknadsrätt (2 uppl. 1973, 254 s.). Anm. av Lars Jonson SvJT 1974 s. 207, Gunnar Karnell NIR 1974 s. 88, Virpi Tiili JFT 1973 s. 590 — Upplysningspliktens gränser enligt marknadsföringslagen, NIR 1973 s. 413 — Licensavtal och konkurrensbegränsning, se Immaterialrätt
Sven Heurgren Konsumentombudsmannens verksamhet, SvJT 1974 s. 561. Härtill Stig Sohlberg 1975 s. 75, Heurgren 1975 s. 128
Björn Koritz Konkurrensregleringen konsekvent? Synpunkter på relationerna mellan lagstiftningen om konkurrensbegränsning och normsystemen otillbörlig konkurrens i svensk rätt, NIR 1974 s. 26
Se även EG-rätt under Internationell rätt m. m.
Ang. konsumentköp se Köp under HB
Ang. tillämpning å ideell organisation av konkurrensbegränsningslagen, JO 1971 s. 567

 

Åke Åhström Svensk och internationell etableringsrätt (1973, 74 s.)
Promemoria om tillfällig handel, H 1973: 3 (55 s.)
Ädelmetallkontroll. Promemoria upprättad inom industridepartementet, I 1973: 3 (78 s.)
Invandrarutredningen 3. Invandrarna och minoriteterna. Huvudbetänkande avg. 3 sept. 1974 av invandrarutredningen, SOU 1974: 69, 70 (452 s., 296 s.) Förslag till bokföringslag. Betänkande avg. i okt. 1973 av 1971 års utredningom bokföringslagstiftning, SOU 1973: 57 (278 s.) — Yttrande TSA 1974 s. 196
Auktorisation av revisorer. Lagstiftning 1973, NJA II 1973 s. 832
Ang. revisorers tystnadsplikt se Associationsrätt

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 629Fondbörsen. Betänkande avg. i nov. 1973 av fondbörsutredningen, SOU 1973:60 (181 s.) — SvJT 1974 s. 348, FT 1974 s. 105 — Yttrande TSA 1974 s. 172
Reklam V. Information i reklamen, Delbetänkande av reklamutredningen, avg. 20 febr. 1974, SOU 1974: 23 (142 s.)
Varudeklaration. Ett medel i konsumentpolitiken. Betänkande avg. i april 1973 av varudeklarationsutredningen, Sven Heurgren, SOU 1973: 20 (203 s.)
Alkoholpolitik. Bakgrund. Åtgärder, Betänkande avg. i okt. 1974 av alkoholpolitiska utredningen, SOU 1974: 90—93 (277 s., 621 s., 125 s., 105 s.)

 

 

 

Brottsbalken

 

Kriminologi m. m.

 

Forhandlingsgrundlag ved det 7. nordiske kriminalistmødet i Kbhvn 1973, NTfK 1973 s. 1
Scandinavian studies in criminology. Vol. 4 och 5 (1974, 222 s., 125 s.)
Kriminologisk forskning. Betänkande avg. 9 aug. 1973 av kommittén för kriminologisk behandlingsforskning, SOU 1973: 35 (121 s.)
Åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. Betänkande avg. av brottskommissionen, PM Ju 1973: 5 (284 s.) — SvJT 1973 s. 173, 436
Unga lagöverträdare. III Hem, uppfostran, skola och kamratmiljö i belysning av intervju- och uppföljningsdata. Rapport av Birgitta Olofsson, SOU 1973: 25 (253 s.) — IV Kroppslig-psykisk utveckling och status i belysning av föräldraintervju och uppföljningsdata. Rapport av Sven Ahnsjö, SOU 1973:49 (198 s.) — V Personlighet och relationer i belysning av projektiva metoder. Rapport av Kristina Humble och Gitte Settergren Carlsson, SOU 1974: 31 (306 s.)
Lag och rätt i grundskolan. Betänkande avg. 29 juni 1973 av en arbetsgrupp inom samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottslighet, SOU 1973: 26(267 s.) — Yttrande TSA 1973 s. 467
Samhällskontroll och mytbildning. Åtta inlägg om nordisk kontrollpolitik. En antologi red. av Stig Edling och Göran Elwin (1970, 136 s.). Anm. av Alvar Nelson SvJT 1974 s. 58, P. O. Träskman JFT 1974 s. 306
Samhällsförändringar och brottslighet. En antologi om bakgrund och orsaker till brott. Under red. av Åke Daun m. fl. (1974, 311 s.)
Inkeri Anttila och Patrik Törnudd Kriminologi i kriminalpolitiskt perspektiv. En lärobok (1973, 217 s.). Anm. av Karl O. Christiansen NTfK 1974 s. 184
Roger Hood och Richard Sparks Kriminologi. Problemställningar och forskningsmetoder (1973, 240 s.)
Ulla Bondeson Fången i fångsamhället. Socialisationsprocesser vid ungdomsvårdsskola, ungdomsfängelse, fängelse och internering (Ak. avh. 1974, 631 s.)
Göran Elwin, Sten Heckscher och Alvar Nelson Den första stenen (1971) anm. av Stina Holmberg NTfK 1973 s. 181
Leif Lenke Den dolda våldsbrottsligheten i Stockholm. En sjukhusrevy, NTfK 1973 s. 136
Britt Sveri Utlänningars brottslighet. En kriminalstatistisk jämförelse mellan svenska och utländska medborgare, SvJT 1973 s. 279

 

630 Nils RegnerAlvar Nelson Anm. av Vagn Greve: Kriminalitet som normalitet (Kbhvn 1972, 175 s.) och Per Nyhus: Asosial og kriminell atferd hos barn og ungdom (Oslo 1972, 174 s.), SvJT 1974 s. 58

 

 

Allmänna verk och bestämmelser

 

Nils Beckman, Carl Holmberg, Bengt Hult och Ivar Strahl Brottsbalken. I Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m. (4 uppl. 1974, 519 s.) —II Brotten mot allmänheten och staten m. m. (3 uppl. 1973, 651 s.)
Inger Wihammar Den amerikanska strafflagsreformen, SvJT 1973 s. 422
Les codes pénaux européens (Paris 1971, 825 s.) — SvJT 1974 s. 60

 

Gillis Erenius Oaktsamhet (1971) anm. av Per-Edwin Wallén SvJT 1974 s. 697
Nils Jareborg Begrepp och brottsbeskrivning. Semantik och läran om normativa rekvisit (1974, 293 s.)
Madeleine Löfmarck Straffrättens konkurrensproblem. En undersökning av förhållandet mellan straffbud (1974, 151 s.)
Hans Danelius "Offence of a political character", SvJT 1973 s. 540 (ang. utlämning)
Jacob Sundberg "Lagen på gärningsorten". Några reflexioner kring allmänna rättsläran i belysning av brottsbalkens 2: 2 2 stycket, SvJT 1973 s. 361
PM med förslag till ändringar i lagstiftningen om utlämning för brott (Ju 1974: 8, 67 s.)
Ang. utlämning JO 1972 s. 496
Se även under Internationell rätt m. m.

 

 

Brotten1

 

Bo Johansson Levande eller död? Om en förändring av dödsbegreppet, Uppsatser Lund IX (1973) s. 163
Åke Lögdberg "3rd world congress on medical law", SvJT 1974 s. 242
Transplantationer och sjukhusobduktioner. Förslag till lag (PM S 1974: 5) och yttrande, TSA 1974 s. 430
Joel B. Grossman The Supreme Court's abortion decisions. Some observationson the exercise of judicial review in the United States, SvJT 1973 s. 449
Ole Unmack Larsen Abortlovgivningsreformer i Danmark, SvJT 1973 s. 424 Fotografering och integritet m. m. se under Allmän rättslära m. m.
PM ang. Sveriges tillträde till Montrealkonventionen om brott mot den civila luftfartens säkerhet, Ju 1973: 1 (49 s.) — Lagstiftning 1973 NJA II 1973 art. 18
Jacob Sundberg Unlawful seizure of aircraft, AfL VI s. 11 — Tre kapare, se Allmän rättslära
Jämförelse mellan förmögenhetsbrotten i den svenska brottsbalken och den danska straffeloven, NU 1973: 10 (56 s.)
Snyltningsbrott och sjukförsäkringsmissbruk. Betänkande avg. 10 jan. 1973 av 1968 års brottsmålsutredning, Yngve Kristensson, SOU 1973: 13 (165 s.) —

 

1 Rättelse: I SvJT 1974 s. 409 femte raden har Hans Olsson genom tryckfel blivit Hugo Olsson 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 631SvJT 1973 s. 435 — Yttrande TSA 1973 s. 340
Promemoria om grov stöld och rån samt återfall i brott, Ju 1974: 20 (70 s.) — Yttrande TSA 1975 s. 140
Torgny Håstad Uppbördsbrott m. m., se Konkurs och förmånsrätt under HB Ämbetsansvaret II, SOU 1972: 1 — Yttrande JO 1973 s. 563
Mut- och bestickningsansvaret. Betänkande avg. 6 maj 1974 av mutansvarskommittén, SOU 1974: 37 (153 s.) — SvJT 1974 s. 625 — Yttrande TSA 1974 s. 424, JO 1975 s. 492
Rune Lavin Om offentliga funktionärers tystnadsplikt, FT 1973 s. 235, 1974 s. 1
Ang. fylleri inom mässlokal JO 1972 s. 94
Olle Hoflund Medverkan till brott (1972) anm. av Gillis Erenius TfR 1973 s. 366
Erik Sjöholm När och hur får polisen ingripa, se Straffprocess under RB — Den statliga nödrätten och dess problematik, SvJT 1974 s. 579

 

 

Påföljder

 

Kriminalvård i anstalt m. m. Förslag (i PM Ju 1973: 9) till ny lagstiftning och yttrande, TSA 1973 s. 428
Övervakning vid kriminalvård i frihet. Förslag (i PM Ju 1973: 3) till lagändringar och yttrande, TSA 1973 s. 248 — NJA II 1973 s. 695
Bengt Börjesson m. fl. Övervakare. En lekman i samhällsarbetet (1973, 110 s.)
Richard F. Sparks Forskning om användning och effektivitet av probation, parole och after-care-åtgärder (1973, 26 s.)
Harry Guldberg Om differentiering inom kriminalvården, SvJT 1973 s. 240
Olle Hoflund Anteckningar om påföljdssystemet (kompendium Sthlm 1974, 66 s.)
Barbro Schillander-Lundgren Kriminalvård i frihet. Service — kontroll, NTfK 1973 s. 113
Iakttagelser rörande kriminalvård se JO.

 

Beräknandet av dagsbotsbelopp vid strafföreläggande, Riksåkl. cirkulär 25 maj
1973 C 76 (varigenom upphävts cirkuläret nr. 119)
Ang. beräkning av förvandlingsstraff för böter JO 1971 s. 75

 

Erland Aspelin Det korta frihetsstraffet under debatt, SvJT 1974 s. 532 —
Böter i stället för frihetsstraff, NTfK 1973 s. 53
Ang. nedsättning av fängelse under en månad, JO 1972 s. 26
Ang. villkorlig frigivning när påbörjat straff förlänges, JO 1974 s. 207
Ang. uppskov med straffverkställighet samt verkan av nådeansökan, JO 1973
s. 157, 161, 165, 167, 1974 s. 202
Ang. enrumsbehandling JO 1974 s. 211

 

Carin Fischer och Ove Sterfelt Ungdomsfängelseklientelet 1968. En beskrivning av klientelet före, under och efter ungdomsfängelse (1973, 194 s.)
Ulla Ljunggren-Thedéen Tre månader på Hall, SvJT 1974 s. 226
Jan Freese Behandlingen av psykiskt avvikande lagöverträdare, NTfK 1973 s. 73
Lars Lidberg "Liten sinnesundersökning". Läkarundersökning enligt 7 § lagen

 

632 Nils Regnerom personundersökning i brottmål. En psykiatrisk och kriminologisk analys (Ak. avh. 1974, 197 s.)
Ang. kostnaden för vård av den som av domstol överlämnats till psykiatrisk vård, JO 1971 s. 295, 1974 s. 323

 

Militära straff och disciplinmedel, SOU 1970: 31 — Lagstiftning 1973, NJA II 1973 art. 2
Hugo Henkow Ändring av fritidsstraff, SvJT 1974 s. 223

 

Avräkning av häktningstid m. m., NU 1971: 9 — JO 1974 s. 197 — Lagstiftning 1973, NJA II 1973 art. 5
Tillgodoräknande av anhållnings- och häktningstid, Riksåkl cirkulär 29 mars 1973 C 75

 

Ang beslag till säkerställande av förverkande som ej grundas på brott (NJA I 1974 s. 553), JO 1974 s. 27
Förfarande med förverkad egendom och hittegods. Förslag (i PM Ju 1973: 14) till lag och yttrande, TSA 1973 s. 452
Ang. avgivande av nöjdförklaring. Yttrande till JO, TSA 1974 s. 136

 

 

Utsökningslagen

 

Svensk rättspraxis. Exekutionsrätt 1965—1969 av Ulf Lundvik, SvJT 1973 s. 115
Utsökningsrätt VIII, SOU 1968: 64 — Lagstiftning 1971, NJA II 1972 s. 550 Utsökningsrätt XII. Utsökningsbalk, Förslag av lagberedningen avg. 16 april 1973, SOU 1973: 22 (608 s.) — SvJT 1973 s. 743 — Yttrande TSA 1974 s.162
Utsökningsrätt XIII. Promulgationslag till utsökningsbalk m. m. Lösöreköp. Förslag av lagberedningen avg. 30 april 1974, SOU 1974: 55 (273 s.) — SvJT 1974 s. 824 — Yttrande TSA 1975 s. 16
Gösta Walin och Ludvig Lorichs Exekution i fast egendom, luftfartyg m. m. 1971 års lagstiftning med kommentarer (1973, 361 s.). Anm. av Arne Wilhelmsson SvJT 1974 s. 199
Per Henrik Lindblom Om utmätning av egen ko, se under HB
Karl Olivecrona Spörsmål om utmätning av pantbrev, SvJT 1973 s. 244 — Spörsmål ang. fastighetsexekution, SvJT 1973 s. 814. Replik av Gösta Walin s. 819
Ang. förhållandet mellan konkurs och utmätning se Konkurs under HB
Gert Boéthius Några spörsmål i samband med överexekutors prövning av kostnadsersättning i utsökningsmål, SvJT 1974 s. 599
Ang. beslut innefattande avslag på begäran om löneutmätning, JO 1972 s. 340 — Ang. avhysning i fall då den vräkte ej själv kan ta hand om sitt bohag, JO 1973 s. 350 — Se i övrigt JO

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 633Rättegångsbalken m. m.


Per Olof Ekelöf Rättegång I och II (4 uppl. 1974, 158 s., 184 s.) samt IV (3 uppl. 1973, 182 s.)
Per Olof Bolding Två rättegångar (1972) anm. av Torstein Eckhoff TfR 1973 s. 358
Karl Olivecrona Domstolar och tvistemål. En första bok i processrätt (6 uppl. 1973, 111 s.)
Ulla Jacobsson Processrätt i USA (kompendium Lund 1974, 21 s.)

 

 

Domstolsväsendet m. m.

 

Ny domstolsadministration, SOU 1971: 41 — Yttrande JO 1972 s. 506
Central domstolsmyndighet. Förslag (i PM Ju 1974: 5) till organisation för den nya centrala förvaltningsmyndigheten för domstolsväsendet samt yttrande, TSA 1974 s. 261, JO 1975 s. 489
Högsta domstolens kansli, SOU 1971: 59 — Lagstiftning 1972, NJA II 1972 art. 7 — Sara Falk Några anteckningar vid nedre justitierevisionens upphörande, SvJT 1973 s. 1
Ang. överinstans till fastighetsdomstol samt bostadsdomstol se under JB
Bure Malmström Något om situationen för fastighetsdomstolarna och andra specialenheter, TSA 1974 s. 107
Ang. domförhet vid förfall för nämndeman, JO 1972 s. 17

 

Bengt Lännergren Några synpunkter på JK-ämbetet, SvJT 1974 s. 449

 

En öppnare domarbana. Domarutbildning och domarkarriär. Lekmän i hovrätt och kammarrätt. Hovrätts organisation. Betänkande avg. 2 okt. 1974 av 1972 års domarutredning, SOU 1974: 96 (239 s.)
Per Olof Bolding Domarens sociala tillhörighet, SvJT 1974 s. 459
Carl Hamilton Domarkårens isolering. En enkät, SvJT 1973 s. 525
Lars-Erik Tillinger Nytt domarförbund, SvJT 1974 s. 248
Karl Olivecrona Domstolsorganisationen i vissa främmande länder (kompendium Lund 6 uppl. 1974, 56 s.)
Erkki Havansi Finlands domstolar inför omvälvning, SvJT 1973 s. 63

 

Fråga om rätt för parter och allmänhet att använda bandspelare för upptagning av förhandlingar inför domstol. Yttrande till JK, TSA 1974 s. 385
Tolkservice. Nordisk språkkonvention. Betänkande av invandrarutredningen, SOU 1972: 83 — Yttrande TSA 1973 s. 249
Framställning om tystnadsplikt inom domstolsväsendet, JO 1971 s. 19

 

Ändringar i stadgarna för Sveriges advokatsamfund (ang. villkor för ledamotskap m. m.), TSA 1973 s. 364
Antagande av ledamot i advokatsamfundet. Framställning från TCO och yttrande, TSA 1973 s. 233
Arkivläggning av handlingar. Betänkande av advokatsamfundets arkivkommitté, TSA 1973 s. 329 — Uttalande av samfundsstyrelsen 1974 s. 85 — Stig Lison Almkvist Vår arkivering av handlingar 1974 s. 148, Genmäle av Sigvard Orander s. 413

 

634 Nils RegnerHans-Erik Glimstedt Advokatens friheter, TSA 1973 s. 201 — Uppdraget, TSA 1974 s. 239
Holger Wiklund God advokatsed (1973, 630 s.). Anm. av Gösta Heilborn S:r TSA 1973 s. 309, Åke Roschier-Holmberg JFT 1974 s. 102, Oscar Smith TfR 1974 s. 122, Åke Svenson SvJT 1973 s. 623
Till tolkningen av begreppet god advokatsed TSA 1973 —

 

 

Civilprocess
Lag 1973 om rättegången i tvistemål om mindre värden, NJA II 1973 art. 22 Lars Gorton Konsumentskyddet i Sverige, TfR 1973 s. 116
Gunnar Bramstång Kan en rättegångsfullmakt anses medföra behörighet förombud att ingå förlikning, innan talan har blivit väckt? Några synpunkter, FT 1974 s. 85
Sven Larsson Förutsättningarna för fastställelsetalan, SvJT 1974 s. 474 — Rättskraftslärans identitetsterminologi, TfR 1974 s. 404
Per Henrik Lindblom Processhinder. Om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt (Ak avh 1974, 292 s.) — On the distinction between procedural and substantive law, Scand studies 18 (1974) s. 109
Sven Sigander Om svarandens utevaro i indispositiva tvistemål, SvJT 1973 s. 249. Härtill Gunnel Widegren-Agvald s. 529, Anders Arvidsson 1974 s. 814

Lena Svenaeus Res iudicata och factum superveniens. Några reflexioner, SvJT 1973 s. 463
Gunnar Timelin Angående skadeståndstalan i brottmål och res judicata, SvJT 1973 s. 836
Carl-Axel Weiertz Preklusion av åberopade rättsfakta i tvistemål, Uppsatser Lund X (1973) s. 5
Ang. förutsättningar för att frånkänna myndig person processbehörighet, JO 1974 s. 21
Förenklad delgivning. Betänkande av delgivningsutredningen, PM Ju 1974: 15 (179 s.) — Yttrande TSA 1975 s. 130
Per Olof Ekelöf Anm. av Anders Bratholm och Jo Hov: Sivil rettergang (Oslo 1973, 658 s.), SvJT 1974 s. 676

 

 

Straffprocess

 

Se även här ovan
Mindre brott. Lagföring genom strafföreläggande eller domstolsförhandling. Betänkande avg. 1 mars 1974 av 1968 års brottmålsutredning, Yngve Kristensson, SOU 1974: 27 (192 s.) — SvJT 1974 s. 626, FT 1974 s. 216 — Yttrande TSA 1974 s. 370
Arne Belanner Processrätt för polismän (1973, 112 s.)
Lars Heuman Målsägande (Ak. avh. 1973, 533 s.). Anm. av Nils Börje Lihné SvJT 1975 s. 46
Hans Klette Om eftersläpningen i handläggning av brottmål som rättssäkerhetsproblem, SvJT 1973 s. 517. Härtill Stig Jungefors och Tommy Lennberg s. 521, Folke Nyquist s. 522, Bo Westman s. 524, Sven Larsson s. 633
Rättsfall ang. förordnande av offentlig försvarare m. m., TSA 1974 s. 90
Ang. internationellt samarbete m. m. se Internationell rätt

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 635Yttrande över PM (Ju 1970: 26) ang. åtalsunderlåtelse i vissa fall, JO 1972 s. 505
Lars Friman Överprövning av beslut i åtalsfrågor, Uppsatser Lund X (1973) s. 103
Klas Lithner överprövningsinstitutet och dess berättigande, SvJT 1973 s. 719

 

Nödvändigheten av s. k. personundersökningsförhandlingar. Skrivelse från JO (JO 1973 s. 19) och yttrande, TSA 1973 s. 426 — Rune Lindgren SvJT 1973 s. 528
Lars Lidberg "Liten sinnesundersökning", se Påföljder under BrB
Jan Freese, Lars Lidberg och Jonas Thorén Rättspsykiatri (1973, 225 s.) Ang. rättspsykiatriska undersökningar JO 1972 s. 275
Cyril J Polson Varav döden följt. En rättsmedicinsk orientering (1973, 157 s.)

 

Häktning och anhållande. En kartläggning av riksåklagaren (1974, 72 s.)
Lagstiftning 1973 om tillfälligt omhändertagande, NJA II 1973 art. 19

Erik Sjöholm När och hur får polisen ingripa? Polisrättens allmänna grunder (1973, 331 s.). Anm. av Jan Larsson FT 1972 s. 216 med genmäle av Sjöholm s. 224, Gustaf Petrén SvJT 1974 s. 427
Ang. förvaring i polisarrest av den som medtagits för förhör, JO 1972 s. 51, 1973 s. 37
Ang. åtgärder beträffande utlänning som berövas friheten, Riksåkl. cirkulär 16 sept. 1974 C 79
Ulf Dahlgren Husrannsakan (ang. iakttagande av sekretessregler), TSA 1974 s. 61
Ang. husrannsakan JO 1974 s. 79
Bevissäkerhetslag, SOU 1974: 49, se Taxering
Förfarandet med förverkad egendom och hittegods se Påföljder under BrB

Thorsten Cars Anm. av Karl Peters: Fehlerquellen im Strafprozess I —II (Karlsruhe 1970—1974, 574 s., 371 s., 203 s.), SvJT 1973 s. 813, 1975 s. 115
Gillis Erenius Anm. av Hans Gammeltoft-Hansen. Fængslingsforudsætninger i dansk ret i europæisk belysning (Kbhvn 1973, 303 s.), SvJT 1974 s. 596

 

 

Överrättsprocess

 

Lars Welamson Rättegång VI (1974, 256 s.)
John Ericson En fråga om omröstning i hovrätt (i brottmål), SvJT 1974 s. 716

 

 

Bevisrätt

 

Ulla Jacobsson Hearsay testimony in Sweden, Scand studies 17 (1973) s. 127
Anders Stening Om sammanställning av bevisfakta och deras bevisvärde, TfR 1973 s. 64
Rune Lavin Om offentliga funktionärers tystnadsplikt, FT 1973 s. 235, 1974 s. l
Gunnar Flodhammar Om revisorers tystnadsplikt, SvJT 1973 s. 830
Advokats tystnadsplikt vid vittnesförhör inför utländsk domstol, TSA 1973 s. 291
Fråga om vittnesförhör med advokat, TSA 1973 s. 472

 

636 Nils RegnerAng. vittnesförhör i brottmål med medverkande till brottet, JO 1972 s. 22, 1974 s. 37
Ang. tystnadsplikt se även Grundlagarna

 

 

Rättegångskostnad, rättshjälp

 

God inkassosed, SOU 1973: 39, se under HB
Rättsfall om ersättning för tidsspillan, TSA 1974 s. 137, 391, 454
Rättsfall om bl. a. partsombuds personliga ansvar för motsidans rättegångskostnader. Yttrande TSA 1974 s. 450
Rättsfall om ersättning till offentlig försvarare, TSA 1973 s. 27, 196, 474, 1974 s. 82
Rättsfall om ersättning åt biträde enligt lagen om fri rättegång. Yttrande TSA 1973 s. 127, 258
Från praxis i arvodesärenden TSA 1973 s. 228, 1974 s. 70
Hans-Erik Glimstedt Arvode efter tidsåtgång. Ett försök till precisering, TSA 1974 s. 293

 

Ang. rättshjälp se även Förvaltningsrätt
Ulf Arrfelt Rättshjälpsreformen, TSA 1973 s. 390 — Rättshjälp. Den nya lagstiftningen med kommentar (1973, 199 s.)
Lars Annerén Vissa utredningskostnader vid allmän rättshjälp (kostnad för sakkunnig som ej nämnts av rätten), TSA 1974 s. 410
Stig Assarsson Rättshjälpsnämnderna, TSA 1974 s. 67
Karl-Olof Lidin Om ränta på rättshjälpskostnad, SvJT 1974 s. 806
Rune Lindgren Har anhörigs ekonomiska villkor någon betydelse vid ansökan om rättshjälp?, SvJT 1973 s. 711. Härtill Ulf Arrfelt s. 714, Lindgren s. 838
Torsten Lundius Arvodesoredan, TSA 1974 s. 65
Kjell Å Modéer Allmänna advokatbyråerna. Något om klienternas sekretessskydd, TSA 1973 s. 203
Lennart Reuterwall Skyldighet att lämna rättshjälp, TSA 1973 s. 1 — Allmänna advokatbyråer, 1973 s. 33 — Förfarandet i rättshjälpsärenden, 1973 s. 70
Anvisningar av DON rörande rättshjälpslagen TSA 1973 s. 149, 268, 469

Vissa frågor om tillämpning av rättshjälpslagen m. m. Skrivelse från DON och yttrande, TSA 1974 s. 51
Ändring av reglerna om avräkning med biträde vid allmän rättshjälp. Framställning av DON, TSA 1974 s. 140
Brottmålstaxor. Förslag av DON och yttrande, TSA 1973 s. 236 — Taxa för vissa brottmål, TSA 1973 s. 269 — Kommentar till brottmålstaxor, TSA 1973 s. 435 — Taxor inom rättshjälpsområdet, TSA 1974 s. 188

Avgöranden av DON:s besvärsnämnd för rättshjälpen, TSA 1973 —

 

 

Specialprocess

 

Per Olof Bolding Specialprocess (kompendium Lund 5 uppl. 1974, 57 s.)
Militära straff- och disciplinmedel, SOU 1970: 31 — Lagstiftning 1973, NJA II 1973 art. 2
Ang. exekution på grund av militär befattningshavares beslut om åläggande av ersättningsskyldighet, JO 1971 s. 391

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 637Ang. underrättelse enligt 80 § 2 st. militära rättegångslagen, JO 1974 s. 156

 

Åke Hassler Lagsökningsrekvisitet, SvJT 1973 s. 177
Nils Börje Lihné Betalningsföreläggande (1973, 329 s.) Anm. av Göran Dufva SvJT 1975 s. 45
Ett rättsfall om rättegångskostnad (NJA I 1974 s. 270). Yttrande TSA 1974 s. 442

 

Britt-Mari Blegvad, Per Olof Bolding, Ole Lando och Kirsten Gamst-Nielsen Arbitration as a means of solving conflicts (Kbhvn 1973, 191 s.)
Bengt Malmström Anm. av Bernt Hjejle: Frivillig voldgift (2 uppl. Kbhvn 1973, 318 s.), SvJT 1974 s. 796

 

 

Grundlagarna

 

Ny regeringsform, SOU 1972: 15 — Yttrande JO 1973 s. 570
Grundlagarna. Regeringsformen med riksdagsordningen. Successionsordningen. Tryckfrihetsförordningen. Inledning av Erik Holmberg (1974, 148 s.)
Bo Broomé och Claes Eklundh Ny regeringsform. Ny riksdagsordning (1973, 252 s.)
Nils Herlitz Regeringsformen och folket, SvJT 1973 s. 753
Erik Holmberg och Nils Stjernquist Vår nya författning (1974, 267 s.). Anm. av Kurt Holmgren SvJT 1975 s. 42
Fredrik Sterzel Den nya författningen, SvJT 1973 s. 597
Håkan Strömberg Sveriges författning (6 uppl. 1974, 132 s.)
Stig Strömholm Grundlagen, folket och etablissemangen. Till diskussionen om en ny regeringsform (1973, 169 s.)
Bert Stålhammar Valda ombud för Sveriges folk. En presentation av riksdagen och dess arbetssätt (1973, 150 s.). Anm. av Nancy Eriksson StatsvT 1974 s. 138
Ivar Wallensteen Våra nya grundlagar. Utdrag och kommentarer (1974, 53 s.)

 

Stig Jägerskiöld Offentlig rätt (1973, 269 s.). Anm. av Gustaf Petrén NAT 1974 s. 342, Sten Walberg FT 1973 s. 286
Håkan Strömberg Inledning till den offentliga rätten (kompendium Lund 3 uppl. 1974, 64 s.)

 

Olof Berger Riksdagsutskottens betänkanden, SvJT 1973 s. 715

 

Medborgerliga fri- och rättigheter, SOU 1974: 88, se under Allmän rättslära m. m.
Håkan Strömberg Grundlag och medborgarrätt (1974, 117 s.)

 

Erik Berggren Decentralisering från statsdepartement. Principer och resultat, FT 1973 s. 123
Karl-Erik Larsson Om advokaternas inflytande vid förberedande av ny lagstiftning, TSA 1973 s. 445

 

638 Nils RegnerRune Lavin Lagprövningsrätten i en ny regeringsform, FT 1973 s. 11
Erik Sjöholm Den statliga nödrätten och dess problematik, SvJT 1974 s. 579 Tillskapandet av ett lagförklaringsinstitut. Framställning av advokatsamfundets styrelse, TSA 1973 s. 288
Ang. medborgarskap se Invandrarutredningen 3, SOU 1974: 69, 70, under Näringsrätt
Gustav Forssius Den nya franska medborgarskapslagstiftningen, SvJT 1974 s. 332
Hans Heinrich Vogel Om rättsskydd och lagprövningsrätt i Västtyskland, FT 1973 s. 27
Internationella överenskommelser och svensk rätt se Internationell rätt m. m. JO:s tillsynskompetens se JO
Kurt Holmgren Anm. av Henri Desfeuilles: Le pouvoir de controle des parlements nordiques (Paris 1973, 402 s.), SvJT 1974 s. 592 — Ulf Lundvik Anm. av samma verk FT 1974 s. 151
Birgitta Egenvall JO-idén i Frankrike, FT 1973 s. 107
Bertil Wennergren Atypisk ombudsman i Frankrike, SvJT 1973 s. 433

 

 

Tryckfrihet, radiorätt, offentlighet

 

Alvar Nelson Tryckfrihet och annonsering, FT 1973 s. 1
Carl W Nisser och Per Sandström Yttrandefrihet i tryck och andra massmedia (1973, 166 s.)
Håkan Strömberg Tryckfrihetsrätt (5 uppl. 1974, 90 s.)
Stig Strömholm Datalagen och datamaterialet i tryckfrihetsrätten, SvJT 1973 s. 513
Ang. data och integritet se även under Allmän rättslära m. m.
Ang. spridning av tryckt skrift på allmän plats, JO 1974 s. 103
Per Sandström Anm. av Peter Germer: Ytringsfrihedens væsen (Kbhvn 1973, 256 s.), SvJT 1974 s. 596

 

Radio i utveckling. Lokalradio, samhällsinformation, utbildning, sändningsutrymme, stereo. Betänkande avg. 14 mars 1973 av 1969 års radioutredning, SOU 1973: 8 (339 s.)
Bure Holmbäck Frihet och ansvar. En analys av de grundläggande bestämmelserna för Sveriges radios programverksamhet (1974, 41 s.)
Bevara ljud och bild, SOU 1974: 96, se under Immaterialrätt

 

Ändringar 1973 i upphovsrättslagen och fotografilagen (bl. a. ang. offentliga handlingar), NJA II 1973 art. 9
Offentlighetsprincippets anvendelse på de nordiske samarbeidsorgan, NU 1974: 14 (62 s.)
Framställning om tystnadsplikt inom domstolsväsendet, JO 1971 s. 19

Ang. tystnadsplikt se även under RB
Ang. utlämnande av hemlig handling till annan myndighet, JO 1974 s. 421
Carl E Benno Får jag se min journal, doktorn? (1974, 115 s.)
Fritz Kaijser Kommunallagarna IV. Handlingssekretess, data, integritet och konsumentskydd i kommunalt perspektiv (1974, 288 s.)
Gunnar Karnell Fonogram som "allmän handling" i tryckfrihetsförordning och upphovsrättslag, NIR 1973 s. 397

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 639Carl Norström och Tor Sverne Social sekretess. Handlingssekretess, tystnadsplikt (1974, 275 s.)
Sten Losman och Rein Rooseniit Anteckningar om offentlighet och sekretess (2 uppl. 1974, 60 s.)
Sven-Hugo Ryman och Erik Holmberg Offentlighetsprincipen och myndigheterna (6 uppl. 1973, 102 s.)
Ang. klagan över beslut att vägra utbekommande av allmän handling, JO 1974 s, 417
Bertil Wennergren Anm. av Niels Eilschou Holm: Offentlighedsloven (Kbhvn 1971, 197 s.), SvJT 1973 s. 328
Ang. offentlighet och sekretess se i övrigt JO

 

 

Kyrkorätt

 

Samhälle och trossamfund. Sammanställning av remissyttrandena över betänkanden av 1968 års beredning om stat och kyrka, SOU 1974: 9 (458 s.)
Svenska kyrkans gudstjänst. Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster, SOU 1974: 66—68, 97
Kyrkolagarna. 3 Kyrkans ämbeten. Riks- och stiftsorgan (1973, 231 s.) — 7 Kyrkomusiker. Utg. av Emil Ahrent (3 uppl. 1973, 139 s.)
Kyrklig administration (författningstexter m. m., lösbladsupplaga 1972—)

Fredrik Sterzel Staten och kyrkan, SvJT 1974 s. 269
Ang. prästvigning av kvinna, JO 1972 s. 448

 

 

 

Förvaltningsrätt

 

Se även under Grundlagarna
Carl Benno Förvaltningsordboken (1973, 127 s.)
Håkan Strömberg Allmän förvaltningsrätt (7 uppl. 1974, 237 s.) — Speciell förvaltningsrätt (1974, 295 s.) — Uppsatser i allmän förvaltningsrätt (kompendium Lund 1973, 170 s.)
Bertil Wennergren Hur förvaltningsärenden behandlas i stat och kommun (4 uppl. 1974, 140 s.). Anm. av Gustaf Petrén NAT 1973 s. 142 — Förvaltningsprocess (1971) anm. av Petrén NAT 1973 s. 142, N O Wentz SvJT 1974 s. 203
Ole Westerberg Allmän förvaltningsrätt (ny uppl. 1973, 182 s.). 1 uppl. anm.av Gustaf Petrén NAT 1972 s. 195
Pierre Vinde Den svenska statsförvaltningen (2 uppl. 1974, 83 s.)
Myndigheten och människan. Tillämpning av förvaltningslagen i stat och kommun. Utg. av justitiedepartementet (3 uppl. 1974, 48 s.)
Kurt Holmgren The new Swedish legislation on administrative jurisdiction, Scand studies 18 (1974) s. 71 (även utg. separat)
Rune Lavin Domstol och administrativ myndighet (1972) anm. av Lars Johansson NAT 1972 s. 188

 

Yngve Adolphson Att delegera beslutanderätt, FT 1973 s. 90

 

640 Nils RegnerErik Berggren Decentralisering från statsdepartement. Principer och resultat, FT 1973 s. 123
Johan Hirschfeldt Ett JO-uttalande till frågan om verkställighet av icke lagakraftvunnet beslut inom förvaltningsrätten, FT 1974 s. 48
Se även Taxering under Skatterätt
Ang. förvaltningslagens tillämpning i byggnadsnämnd se Byggnadslagstiftningunder BB

 

Hans Ragnemalm Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973, 293 s.) Anm. av Thorsten Cars SvJT 1975 s. 51, Bertil Wennergren NAT 1974 s. 345 — Om litispendens i förvaltningsrätten och kommunalrätten, FT 1974 s. 57, 134.

 

Åke Paulsson Förvaltningsrättsskipning i första instans. Länsdomstolarna, NAT 1974 s. 297
Birger Wennberg Länsskatterätten. Författningstexter med kommentarer (2 uppl. 1974, 177 s.)
J O Wiman Kammarrätterna två år efter reformen, NAT 1974 s. 16
Ang. lekmän i kammarrätt se Domstolsväsendet under RB
Ang. tjänstebrevrätt JO, bl. a. 1971 s. 595, 1973 s. 539
Rättshjälp i förvaltningen, SOU 1971: 76 — Yttrande JO 1973 s. 582
Alphonse van der Stichele Förvaltningskontroll och förvaltningsrättsskipning enligt belgisk rätt, FT 1973 s 75
Bertil Wennergren Anm av H W R Wade: Administrative law (Oxford 1971, 363 s.), SvJT 1973 s. 328

 

 

Kommunalrätt

 

Kommunal kompetens, SOU 1971: 84 — Yttrande JO 1973 s. 585
Stat och kommun i samverkan. Betänkande avg. i okt. 1974 av länsberedningen, SOU 1974. 84 (336 s.)
Kommunal biståndsverksamhet. Betänkande avg. 17 sept. 1974 av kommittén för kommunal biståndsverksamhet, SOU 1974: 86 (51 s.)
Enhetlig kommunallag. Betänkande avg. 30 sept. 1974 av kommunallagsutredningen, SOU 1974: 99 (450 s.)
Kai Dittmer Kommunalförfattningar. I Allmän del. II Speciell del (1973, 178 s., 217 s.)
Fritz Kaijser Kommunallagarna. III Församlingsstyrelselagen (1974, 378 s.)— IV Handlingssekretess, data, integritet och konsumentskydd i kommunalt perspektiv (1974, 288 s.)
Håkan Strömberg Kommunalrätt. Lärobok (6 uppl. 1974, 97 s.)
Gunnar Bramstång Fråga huruvida stöd åt privatläroverk kan anses falla inom
den primärkommunala kompetensen, FT 1974 s. 191
Hans Calmfors Kommunal folkomröstning — kommunal opinionsundersökning, FT 1973 s. 258 — Vilka syften tjänar formbundenheten i den kommunala beslutsprocessen?, KomT 1974 s. 602
Calmfors och Jan Bergman Det kommunala delegationsinstitutet. Tillåten och otillåten delegation, KomT 1973 s. 838
Agne Gustafsson Kommunerna och den nya grundlagen, KomT 1973 s. 535
Olle Nyman Kommunalråd och kommunstyrelse. Synpunkter på kommunal-

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 641rådsinstitutionens inordnande i det kommunalrättsliga systemet, FT 1974 s. 111
Lena Runström Kommunalbesvärsinstitutets praktiska användning, StatsvT 1974 s. 21
Ang. handläggning av kommunalbesvärsmål, JO 1971 s. 439
Justering av kommunala protokoll, JO 1971 s. 434, 437, 1972 s. 389

 

 

Vissa förvaltningsgrenar

 

K-E Tengroth Nya regler för offentlig upphandling, KomT 1973 s. 868

 

Erik Sjöholm När och hur får polisen ingripa, se under RB
Lagstiftning 1973 om tillfälligt omhändertagande, NJA II 1973 art. 19
Ang. tillstånd (för omyndig) att anordna offentlig tillställning eller allmän sammankomst, JO 1971 s. 69
Ang. tillstånd till penninginsamling på allmän plats, JO 1971 s. 65, 67, 1974 s. 100, jfr 1975 s. 99
Ang. upplösning av allmän sammankomst JO 1972 s. 42 m. fl.
Stig Jansson Den nya vapenlagen (1974, 131 s.)
Ang. försäljning på exekutiv auktion av skjutvapen, JO 1971 s. 399

 

Högskoleutbildning, SOU 1973: 59 se under Allmänna verk
Skollag och skolstadga. Utg. av skolöverstyrelsen (1974, 472 s.)
Skolans regionala ledning. Betänkande avg. i sept 1973 av länsskolnämndsutredningen, SOU 1973: 48 (299 s.)
Skolan, staten och kommunerna. En redovisning av nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och kommun i fråga om grundskolan och gymnasieskolan. Betänkande avg. 27 febr. 1974 av utredningen om skolan, staten och kommunerna, SOU 1974: 36 (404 s.)
Vidgad vuxenutbildning. Uppsökande verksamhet och studiecirklar. Erfarenheter och förslag. Huvudbetänkande avg. i juli 1974 av kommittén för försöksverksamhet med vuxenutbildning, SOU 1974: 54 (404 s.)
Skolans arbetsmiljö. Bilagor till huvudbetänkandet SOU 1974: 53, SOU 1974: 58 (292 s.)
Bertil Hammarström Lärare, anställning och avlöning (1972, 119 s.)
Teknisk översyn av studiemedelssystemet. Betänkande avg. 27 febr. 1973 av studiemedelsutredningen, SOU 1973: 17 (227 s.)
Studiestöd åt vuxna. Betänkande avg. 3 juli 1974 av kommittén för understöd åt vuxna, SOU 1974: 62 (296 s.)
Återbetalning av studiemedel, PM U 1973: 16 (99 s.)
Avdrag från studiemedel för tidigare obehörigen uppburna belopp, JO 1971 s. 552

 

Utlänningsutredningens betänkande IV. Frihetsberövande enligt utlänningslagen (1972, 57 s.)
Tolkservice, SOU 1972: 83, se under RB
Invandrarutredningen 3, SOU 1974: 69, 70, se Näringsrätt
Jan Flod Fråga om besvärsrätt i ärende ang. svenskt resedokument, FT 1974 s.207 — Fråga om politiskt flyktingskap för erhållande av svenskt resedokument, FT 1974 s. 208

 

41—753005. Svensk Juristtidning 1975

 

642 Nils RegnerGöran Melander The protection of refugees, Scand studies 18 (1974) s. 151
Joachim Nelhans Utlänningen på arbetsmarknaden. De rättsliga förutsättningarna för utlännings tillträde till den svenska arbetsmarknaden (Ak avh 1973, 233 s.). Anm. av Anna Christensen SvJT 1974 s. 515
Peter Nobel Invandrarrätt, TSA 1973 s. 209
Ang. tillämpning av utlänningslagen, JO 1974 s. 89
Tillämpningen av vissa tillståndsregler i utlänningslagen. Framställning från LO och yttrande, TSA 1974 s. 379
Invandrarverkets praxis i fråga om förordnande av offentligt biträde i avlägsnandeärenden. Yttrande till JO, TSA 1974 s. 383
Förslag om. åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund, SvJT 1973 s. 93 — Yttrande TSA 1973 s. 58 — NJA II 1973 s. 839

 

 

Personalrätt

 

Tjänstgöringsbetyg, SOU 1970: 28 — Yttrande JO 1971 s. 616
Styrelserepresentation för de anställda i statliga myndigheter. Betänkande avg. 15 juni 1973 av styrelserepresentationsutredningen, SOU 1973: 28 (98 s.)
Bertil Adéll Skyddsarbete måste tolkas så restriktivt som möjligt, Juristnytt 1971 s. 381
Stig Jägerskiöld Svensk tjänstemannarätt. II:3 Register (1972, 64 s.) — Collective bargaining rights of state officials in Sweden (Michigan 1971, 143 s.) — Statens rättigheter och skyldigheter under en arbetskonflikt vari staten är part, NAT 1973 s. 243
Ingmar Lidbeck Administrativ rättspraxis. Tjänstemannamål 1966—1970, FT 1973 s. 134
Lars F Tobisson Framväxten av statstjänstemännens förhandlingsrätt. En studie av beslutsprocess (Ak. avh. 1973, 362 s.)
Bertil Wennergren I statens tjänst (4 uppl. 1973, 223 s.)
Ang. utfärdande av tjänstgöringsbetyg, JO 1974 s. 542
Ang. strejkrätt och neutralitetsrätt, JO 1971 s. 480, 1972 s. 411, 1973 s. 404, 1974 s. 629
Synpunkter i anledning av framställningar från riksdagens ombudsmän m. fl. ang. dels en översyn av gällande regler om neutralitet och skyddsarbete inom det offentliga tjänstemannaområdet, dels en särskild lagstiftning som i förväg reglerar myndigheternas verksamhet under vissa arbetskonflikter m. m. Skrivelse med promemoria utarb. av förhandlingsutredningen, PM Fi 1973:8 (86 s.)
Statstjänstemännens löne- och anställningsvillkor (17 uppl. 1973, 116 s.)
Författningar om statlig tjänstepensionering. Utg. av statens avtalsverk (1974, 283 s.)
Ang. pensioner se även Arbetsrätt

 

 

Krigslagstiftning

 

Civilförsvarsförmåner. Betänkande avg. i okt. 1973 av utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m. fl., SOU 1973: 40 (176 s.)
Framställning ang. vapenfrinämnden, JO 1972 s. 78
Staffan Lindgren Ett studium av värnpliktsvägrares behandling i lagstiftning och rättspraxis, Uppsatser Lund IX (1973) s. 121

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 643Socialrätt

 

Sociallagarna. 3 Barnavård och ungdomsvård (5 uppl. 1973, 326 s.) — 5 Allmän försäkring (3 uppl. 1974, 313 s.) — 7 Familjestöd ( 3 uppl. 1973, 261 s.) — 8 Bostadsociala åtgärder (1974, 161 s.)
Den svenska sociallagstiftningen. Framväxt och nuläge. En materialistisk analys (1974, 198 s.)
Åke Elmér Svensk socialpolitik (10 uppl. 1974, 278 s.)
Kerstin Widén Samhället och barnen, se under FB

Ang. studiemedel se under Förvaltningsrätt

 

Socialförsäkring

 

Sänkt pensionsålder m. m. Betänkande avg. i febr. 1974 av pensionsålderskommittén, SOU 1974: 15 (161 s.) — FT 1974 s. 107
Sigvard Classon Socialförsäkringslexikon (1974, 160 s.)
Ingemar Holmqvist Lagen om allmän försäkring samt lagstiftning om yrkesskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, kontant arbetsmarknadsstöd, allmänna barnbidrag m. m. (11 uppl. 1974, 280 s.)
Per Gunnar Edebalk Socialförsäkring. Några principer (2 uppl. 1973, 66 s.)— Arbetslöshetsförsäkringen (1973, 35 s,)
Anita Dahlberg Arbetslöshetsstöd. Arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet (1974, 127 s.)
Jan Hellner "Geborgenheitsversicherung", se Försäkringsrätt
Sjukförsäkringens ersättningsregler vid privatläkarvård. Utredning och förslag av riksförsäkringsverket och socialstyrelsen, PM S 1973: 5, 6 (132 s., 162 s.)
Sjukförsäkringsmissbruk se under BrB
Förbättrade vårdbidrag och invaliditetsersättningar från folkpensioneringen. Utredning och förslag, PM S 1974: 1 (123 s.)

 

 

Socialvård m. m.

 

Barn- och ungdomsvård. Betänkande avg. i febr. 1974 av fosterbarnsutredningen, Gördis Hörnlund, SOU 1974: 7 (436 s.) — FT 1974 s. 106
Socialvården. Mål och medel. Principbetänkande avg. i juni 1974 av socialutredningen, SOU 1974: 39 (669 s.) — Sammanfattning av betänkandet, SOU 1974.40 (100 s.) — Frihet, jämlikhet, socialbidrag. Om mål och medel i socialutredningen (1974, 112 s.) — Göte Johnsson Socialvården i framtiden. Huvudinnehåll och frågor i socialutredningens principbetänkande (1974, 265 s.)
Statsbidrag till kommunal färdtjänst, hemhjälp och familjedaghemsverksamhet. Betänkande avg. i juni 1974 av kommunalekonomiska utredningen. SOU 1974: 41 (77 s.)
Gunnar Bramstång Den offentliga barnavården (2 uppl. 1974, 140 s.) — Socialförvaltningsrättens förutsättningar för ingripande i relation till rättssystemet i övrigt. Några synpunkter, FT 1974 s. 144
Kurt Gor dan Behandlingsforskning på en ungdomsvårdsinstitution (Ak. avh. 1973, 357 s.)
Gunnar Krantz Fråga huruvida barnavårdsnämnd kan placera barn i fosterhem såsom förebyggande åtgärd, FT 1973 s. 50, 1974 s. 41

 

644 Nils RegnerOlov Mattson Kommunernas socialvård. Rättsliga regler (1973, 248 s.) — Placering av ett för samhällsvård omhändertaget barn hos den från vårdnadenskilde föräldern. Behov av lagregler, FT 1973 s. 181
Ang. krav på förbindelse att återbetala socialhjälp, JO 1971 s. 267 — Ang. gottgörelse för socialhjälp och fullmakt från socialhjälpstagare att lyfta dennes medel, JO 1974 s. 289, 294
Fritz Kaijser Om återbetalning av socialhjälp. Några anteckningar kring en JO-utredning, SocForum 1973 s. 579 — Vilken betydelse har fullmaktsinstitutet för återkrav av socialhjälp?, SocForum 1974 s. 54
Iakttagelser rörande socialvård, socialhjälp, barnavård och nykterhetsvård se JO

 

 

Hälso- och sjukvård m. m.

 

Gösta Florén Hälsovårds- och miljöskyddsförfattningar, se Miljöskydd under BB
Medicinalförfattningar. Utg. av Erik Björkquist och Håkan Rahm (9 uppl. 1974, 862 s., 170 s.)
Författningshandbok för sjuksköterskor, barnmorskor och medicinskt-tekniska assistenter. Sammanställd av Håkan Rahm (ny uppl. 1972, 299 s.)
Fri sterilisering, Betänkande avg. i juni 1974 av steriliseringsutredningen, Carl Fredrik Hadding, SOU 1974: 25 (145 s.) — Yttrande TSA 1974 s. 368
Ang. transplantationer m. m. och abort se Brotten under BrB
Ang. rättspsykiatri och rättsmedicin se Straffprocess under RB
Bertil Wennergren Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall med kommentar (2 uppl. 1974, 171 s.)
Karl Grünewald och Lennart W essman Omsorgslagen med kommentarer (3 uppl. 1973, 374 s.) — Omsorgsförfattningar. Lagstiftning om utvecklingsstörda med kommentarer (1974, 368 s.)
Ang. tolkningen av 27 § 1 mom. sjukvårdsstadgan 29 mars 1963 (rörande rättsmedicinsk obduktion), JO 1971 s. 289
Ang. kostnaden för vård av den som av domstol överlämnats till sluten psykiatrisk vård, JO 1971 s. 295, 1974 s. 323
Ang. tvångsintagning för psykiatrisk vård, JO 1971 s. 312
Iakttagelser rörande sjukvård se JO

 

 

 

Skatterätt

 

Teknisk översyn av kapitalbeskattningen, SOU 1971: 46 — Per Anclow Skattenytt 1974 s. 265 — G Wahlgren SkatteT 1974 s. 421
Jordbruksbeskattningen, SOU 1971: 78 — Rolf Engblom SkatteT 1973 s. 118 Reformerad skatteutjämning, SOU 1972: 44 — Sven Andersson SkatteT 1973 s, 472
Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m. m., SOU 1972: 60 — Rolf Engblom SkatteT 1973 s. 393
Periodiskt understöd vid beskattningen, SOU 1972: 87 — Per Anclow Skattenytt 1974 s. 233 — Bo Eriksson SkatteT 1973 s. 157
Fastighetstaxering. Betänkande avg. 29 dec. 1972 av 1971 års fastighetstaxe-

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 645ringsutredning, SOU 1973:4 (499 s.) — Yttranden Sv Vattenkraftfören. 1973: 9 s. 118, Skattenytt 1973 s. 369 — Ingvar Severin SkatteT 1973 s. 233Ulla Wadell Skattenytt 1973 s. 262
Neutral bostadsbeskattning. Betänkande avg. 19 febr. 1974 av bostadsskattekommittén, SOU 1974: 16 (198 s.) — Per Anclow Skattenytt 1974 s. 131 — Klas Herrlin KomT 1974 s. 242, SkatteT 1974 s. 242
Förslag till skatteomläggning m. m. Delbetänkande avg. i mars 1974 av 1972 års skatteutredning, SOU 1974:20 (262 s.) — Reidunn Laurén Skattenytt 1974 s. 179 — Anders Swartling SkatteT 1974 s. 227
Samordnad traktamentsbeskattning. Betänkande avg. i juni 1974 av traktamentsbeskattningsutredningen, Folke Elfving, SOU 1974: 45 (448 s.) — Bengt Ohlsson SkatteT 1974 s. 427
Skatteomläggning 1976. Delbetänkande avg. i dec. 1974 av 1972 års skatteutredning, SOU 1974: 103 (163 s.)

 

 

Handböcker m. m.

 

K Olov Andersson och Folke Nilsson Deklaration för löntagare och villaägare (4 uppl. 1974, 144 s.) — Den nya lantbruksbeskattningen (3 uppl. 1973, 176 s.). Anm. av Rolf Engblom SkatteT 1973 s. 254 — Andersson, Nilsson och Lennart Toftered Gården byter ägare (3 uppl. 1974, 191 s.)
John Bratt och Olle Fernström Deklaration och beskattning. Skatterna på inkomst och förmögenhet, arv, gåva m. m. Mervärdeskatten (19 uppl. 1974, 366 s.)
Ulf H Fröberg Deklarationsråd för lärare ( 1974, 86 s.)
Mats Glader och Björn Olhans Praktisk beskattningsrätt (1972) anm. av Rolf Engblom SkatteT 1973 s. 256
Carl W U Kuylenstierna Om skatter (1973, 273 s.). Anm. av Carsten Welinder SkatteT 1974 s. 165
Kjell Larsson Skatter och deklaration (5 uppl. 1973, 101 s.)
Carsten Welinder Beskattning av inkomst och förmögenhet I—II (3 uppl. 1973, 262 s., 340 s.). Anm. av Göran Englund SkatteT 1974 s. 170 — Skattepolitik (1974, 245 s.)
Handledning för taxering. Utg. av riksskatteverket (1974, 271 s.)

 

 

Beskattning av juridiska personer och delägare m. m.

 

Bolagsbeskattningen i Norden. Rapporter till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium i Helsingfors i okt. 1974 (1974, 217 s.)
Göran Atterwall Den nya lagstiftningen om arbetsmiljöfonder, Skattenytt 1974 s. 522
Jan Bröms Bolagsskatt och inflation, SkatteT 1974 s. 471
Harry Jonsson Skatteplanering i fåmansbolag (1974, 137 s.)
Nils Mattsson Bolagskonstruktioner och beskattningseffekter. En inkomstskatterättslig studie av handelsbolag och enkla bolag (Ak. avh. 1974, 413 s.) — Inkomstskatterättsliga problem avseende utländska bolag, SkatteT 1973 s. 215

Skattefrågor i samband med avveckling av aktiebolag. Förslag av företagsskatteberedningen (PM Fi 1974: 4) och yttrande, TSA 1974 s. 192
Göran Grosskopf Aktieägarlån och deras skatterättsliga behandling, Skattenytt 1974 s. 173

 

646 Nils RegnerOlle Roos Låneförbud. Kapitalhöjning. Ändringar i aktiebolagslagen med skatterättsliga kommentarer kring låneförbudet (1974, 31 s.)
Lars Bergmark Skatterättsliga synpunkter på vinstbolagstransaktioner, SkatteT 1974 s. 77
Interna aktieöverlåtelser. Förslag till bestämmelser om särskilda regler för beskattning av s. k. interna aktieöverlåtelser m. m. (PM Fi 1973: 13) samt yttrande, TSA 1973 s. 464 — Göran Atterwall Skattenytt 1974 s. 23 — Rolf Engblom SkatteT 1973 s. 519 — Sven-Olof Lodin Förslag till modifiering, SkatteT 1973 s. 523 — Bertil Lagström Dolkstöt mot familjebolagen och deras ägare, SkatteT 1973 s. 536

 

Jan Anders Hagstedt Om beskattning av stiftelser (1972) anm. av Magnus Aarbakke TfR 1974 s. 464, Göran Englund SkatteT 1973 s. 147, Lars Fogelklou SvJT 1974 s. 47, Allan Stenhamn Skattenytt 1973 s. 229

 

Vissa beskattningsfrågor ang. frivillig pensionsförsäkring. Förslag av livförsäkringsskattekommittén (i PM 1972) och yttrande, TSA 1973 s. 118
Sigurd Berglöf Ändringar i försäkringsbeskattningen, Skattenytt 1973 s. 483
Nils G Lindqvist Meddelanden från Svenska livförsäkringsbolags skattenämnd, SkatteT 1973 s. 419
Harry Ruhne, Begreppet "förvaltningskostnad" vid taxeringen av de inländska skadeförsäkringsanstalterna, SkatteT 1973 s. 168

 

 

Fastighetstaxering

 

Betänkande ang. fastighetstaxering se ovan
Promemoria ang. fastighetsbegreppet i skatterätten m. m., PM Fi 1973: 7 (144 s.) jämte bihang Remissyttranden (75 s.)
Handledning för allmän fastighetstaxering 1975. Utg. av riksskatteverket (1974, 223 s.)
Bo Fredelius Sammanställning av prejudikat rörande skattepliktig och skattefri fastighet, Skattenytt 1974 s. 431
Artiklar i anslutning till 1975 års allmänna fastighetstaxering Skattenytt 1974 s. 321 f, bl. a. Ulla Wadell och Bertil Hall Fastighetsbegreppet och indelning  i taxeringsenheter — G Wahlgren Nya regler för allmän fastighetstaxering m. m., SkatteT 1974 s. 26

 

 

Skattepliktig inkomst och avdragsgill kostnad

 

Ulf Malmgård Om avdrag för räntekostnad, Skattenytt 1974 s. 196
Wilhelm Penser Inkomstbeskattning vid avlösen av livränta. Reflektioner kring ett rättsfall, SkatteT 1973 s. 324
K G A Sandström Skattereglerna vid pensionsavsättningar. Inkomstbeskattningen då pensionsutfästelse tryggats enligt därom gällande bestämmelser samt då avsättning sker till personalstiftelse, Skattenytt 1973 s. 381, 437

 

 

Inkomst av fastighet

 

Mål och medel i skogspolitik, SOU 1973: 14, se under BB
Roland Dahlman Beskattning av vissa gemensamhetsanläggningar, Skattenytt 1973 s. 240

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 647Gunnar Johansson, Per Landgren och Stig Olsson Avskrivning av fastighet. En praktisk handbok (2 uppl. 1973, 70 s.)
    Ulf Malmgård Om skogsbeskattning, Skattenytt 1973 s. 48. Härtill Hans Markstedt s. 181, Per-Erik Offesson s. 302, Markstedt s. 518
    Gunnar Rennerfelt På förfluten tid belöpande ersättning, utgiven enligt vattenlagen för bestående skada, Skattenytt 1973 s. 549
    K G A Sandström Beräkning av garantibelopp och tillämpning av villaschablonen, Taxeringsnämnden 1973 s. 173
    Handledning i den nya jordbruksbeskattningen. Utg. av riksskatteverket (1974, 112 s.)

 

 

Inkomst av rörelse

 

Handledning för taxering av rörelse. Utg. av riksskatteverket (1974, 223 s.)
Sven Almqvist Företagsbeskattningens grunder (10 uppl. 1974, 182 s.)
Övergång från kontantprincip till bokföringsmässiga grunder i förvärvskällan rörelse. Förslag av företagsskatteberedningen (PM Fi 1973: 1) och yttrande, TSA 1973 s. 123 — Göran Atterwall Skattenytt 1973 s. 414
Oswald Borrö Beskattning av illegal klubbverksamhet, SkatteT 1974 s. 251
Nils Mattsson Några avskrivningsspörsmål vid utnyttjande av investeringsfond, Skattenytt 1974 s. 214. Replik av riksskatteverket s. 570
Lennart Toftered Investeringsavdraget i 1973 års deklaration. Några funderingar, Skattenytt 1973 s. 65
Särskilda forskningsavdrag. Förslag av riksskatteverket och yttrande, TSA 1973 s. 177
Gösta Ekman Skattelättnad för forskning och export, Skattenytt 1973 s. 419 Garantiavsättningar. Förslag av företagsskatteberedningen (PM Fi 1973: 9)
och yttrande, TSA 1973 s. 339 — Göran Atterwall Skattenytt 1974 s. 23 — Olle Roos Nya regler för garantiavsättningar. Kommentarer och exempel (1974, 39 s.)
De nya bestämmelserna om näringsidkares rätt till avdrag för avsättningar för framtida garantiutgifter, yttrande TSA 1974 s. 381
Beskattning av rederi- och luftfartsrörelse m. m. Förslag (i PM Fi 1972: 8) och yttrande TSA 1973 s. 7
Göran Atterwall Den nya partrederilagstiftningen, Skattenytt 1973 s. 199

 

 

Inkomst av tjänst

 

Olle Fellenius Något om avdrag för ökade levnadskostnader enligt schablonregler? Skattenytt 1973 s. 184, jfr s. 289
Gustaf Lindencrona Skatteproblem vid löntagarandel i företagens kapitalbildning, SkatteT 1973 s. 441
Lars F Tobisson Fyra förslag till en löneskatt, SkatteT 1973 s. 318

 

 

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet

 

Stig Olsson Skatteflyktbestämmelser som inte hindrar skatteflykt, Skattenytt 1973 s. 157

 

648 Nils RegnerFamiljebeskattning

 

Gustaf Lindencrona Föräldrar och barn ur inkomst- och förmögenhetskatterättslig synvinkel (1974, 312 s.)
Wilhelm Penser Några reflektioner rörande gränsdragning mellan A-inkomst och B-inkomst (verksamhet i "ej blott ringa omfattning"), Skattenytt 1974 s. 519

 

 

Skattskyldighet och dubbelbeskattning

 

Se även under Internationell rätt
Roland Dahlman och Lars Fredborg Beskattning vid utlandsvistelse. Svenska skatte- och valutabestämmelser m. m. vid utflyttning och vistelse utomlands (1974, 335 s.)
Rolf Engblom Nya dubbelbeskattningsavtal, SkatteT 1974 s. 123
Jan Francke Dubbelbeskattningsavtalens regler om "inkomst av personligt arbete", Skattenytt 1973 s. 534
Yngve Hallin Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning, SkatteT 1973 s. 455 — Om tillkomsten av ett svenskt dubbelbeskattningsavtal, Skattenytt 1974 s. 616
Nils Mattsson Inkomstskatterättsliga problem avseende utländska bolag, SkatteT 1973 s. 215
Stephan Tolstoy Credit of tax contra kostnadsavdrag för utländsk skatt, SkatteT 1974 s. 496

 

 

Gemensamma bestämmelser för inkomstberäkning, allmänna avdrag m. m.

 

Sven-Olof Lodin Koncernbeskattning i USA. Studier i koncernens skatterättsliga behandling (Ak. avh. 1973, 395 s.). Anm. av Edward Andersson Skattenytt 1973 s. 305, Leif Mutén TfR 1974 s. 471, Carsten Welinder SkatteT 1973 s. 413
Bertil af Klercker Öppna koncernbidrag vid kommunalbeskattningen, Skattenytt 1973 s. 255
Hans Markstedt Om prissättning på varor och tjänster vid uttag ur förvärvskälla och leverans till annan skattskyldig i intressegemenskap, Skattenytt 1974 s. 190
K G A Sandström Bestämmelserna om förlustutjämning vid taxering för inkomst, Skattenytt 1974 s. 479, 571

 

 

Taxering

 

Se även Förvaltningsrätt
Stat och kommun i samverkan. Betänkande avg. i okt. 1974 av länsberedningen, SOU 1974:84 (336 s.) — K A Rönquist Skattenytt 1974 s. 563, KomT 1974 s. 784
Gösta Ekman Skatteadministration och ADB. Två viktiga utredningsförslag, SkatteT 1974 s. 485
Waldemar Hermanson, Germund Sandler, Sven V Svensson och Birger Wennberg Taxeringshandbok. Kommentar till taxeringsförordningen, förvaltningsprocesslagen och lagen om skatterätt och länsrätt m. m. (1973, 447 s.). Anm.

 

Svensk juridisk litteratur 1973 och 1974 649av Jan Sundin SkatteT 1974 s. 152, Sten Walberg Skattenytt 1974 s. 207
Rune Högström och Lars Roland Nilsson Arbetet i taxeringsnämnd, Skattenytt 1973 s. 98, 1974 s, 100
Bo Lagergren Rättvisa vid taxering. Handbok för klagande i länsskatterätt, kammarrätt och regeringsrätten (1974, 254 s.)
Bror Olsson Om skatteprocess i näst högsta instans (länsskatterätten), Skattenytt 1974 s. 654
Rolf Dahlgren Olycklig ändring av 31 § 2 mom taxeringsförordningen, Skattenytt 1973 s. 57. Härtill Gunnar Björne s. 59, Dahlgren s. 208
Ulf Fredholm Till frågan om befrielse från uppgiftsskyldighet i kontrolluppgift för traktamentsersättning, Skattenytt 1974 s. 187
Jan Sundin Taxeringsrevisors och taxeringsintendents skyldigheter i belysning av ett JO-ärende, Skattenytt 1974 s. 298
Sonja Sundqvist Skönstaxeringar. En undersökning av deras funktion i praktiken, Skattenytt 1973 s. 321
JO-ämbetets uttalanden i taxeringsfrågor 1972—1974. Andra samlingen (1974, 136 s.)
Bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen. Betänkande avg. i maj 1974 av utredningen om säkerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen, SOU 1974: 49 (112 s.) — Yttrande TSA 1974 s. 363
Ulf Dahlgren Husrannsakan (ang. iakttagande av sekretessregler), TSA 1974 s. 61
Ang. skattetillägg och förseningsavgift se nedan

 

 

Uppbörd

 

Ränta och restavgift på skatt m. m. Betänkande avg. i juni 1973 av utredningen om företagens uppgiftsplikt, SOU 1973: 33 (229 s.) FT 1973 s. 175 — Yttrande TSA 1973 s. 454 — Gunnar Björne Skattenytt 1975 s. 51 — Sverker Widmark SkatteT 1973 s. 402
Tore Lundin Uppbörd av skatt (1974, 269 s.)
Dan Haagen Källskatt. Vad arbetsgivare och anställda bör veta om källskatt,
införsel, utmätning i lön och arbetsgivaravgift (1972, 51 s.)
Torgny Håstad Uppbördsbrott, se Konkurs och förmånsrätt under HB

 

 

Skattebrott m. m.

 

Handledning rörande skattetillägg och förseningsavgift. Utg. av riksskatteverket (1974, 52 s.)
Hans Thornstedt och Erik Eklund Skattebrott och skattetillägg. Skattebrottslagen, skattetillägg, avgiftstillägg, förseningsavgift (2 uppl. 1974, 213 s.). Anm. av Göran Englund SvJT 1974 s. 595, Stephan Tolstoy Skattenytt 1973 s. 237, Sverker Widmark SkatteT 1974 s. 252
Roland Machnow Några tolkningsproblem rörande skattebrottslagen, SvJT 1973 s. 821
Harald Freijd Något om skattemål, speciellt beträffande läkarna. TSA 1973 s.262, 1974 s. 37 — Gunnar Flodhammar 1974 s. 145
Ang. tillämpning av skattetillägg och förseningsavgift, JO 1973 s. 380, 1974 s. 477

 

650 Nils RegnerArvsskatt, stämpelskatt, tull m. m.

 

Skattelättnader vid gåva av familjeföretag. Förslag av företagsskatteberedningen (PM Fi 1974: 12) och yttrande, TSA 1974 s. 418 — Per Anclow Skattenytt 1975 s. 42
John Bratt och Olle Fernström Deklaration och beskattning, se ovan Göran Englund Beskattning av arv och gåva. En lärobok (1973, 196 s.). Anm. av Per Anclow Skattenytt 1973 s, 275, Olof Olsson JFT 1974 s. 51, Stephan Tolstoy SkatteT 1973 s. 477, Frederik Zimmer TfR 1974 s. 321

Harry Jonsson Skatteplanering i fåmansbolag (1974, 137 s.)
Gustaf Lindencrona Föräldrar och barn, se Familjebeskattning ovan
Wilhelm Penser Hur beräknas arvsskatt, då en dödsbodelägare är gäldenär i boet och insolvent?, SkatteT 1974 s. 503
F. A. af Sandeberg Förfarandet vid dubbelbeskattning beträffande arv och gåva, SkatteT 1973 s. 39. Replik av Gustaf Lindencrona s. 253
Ett rättsfall om arvsskatt (NJA I 1974 s. 225). Yttrande TSA 1974 s. 434

 

Lars Lindberg och F. A. af Sandeberg Stämpelskatt hos inskrivningsmyndighet (1974, 80 s.)

 

Förslag till tullstadga, PM Fi 1973:4 (23 s.) — Tullagstiftningen m. m. Materiella bestämmelser, PM Fi 1973: 11 (209 s., 155 s.)
Gösta Dreborg Tulldeklaration i praktiken (1973, 103 s.)

 

Vägtrafikbeskattningen, SOU 1972: 42 — Leif Lindstam SkatteT 1973 s. 309 Vägtrafiken. Kostnader och avgifter. Delbetänkande avg. i juni 1973 av vägkostnadsutredningen, SOU 1973: 32 (366 s.) — FT 1973 s. 175
Leif Lindstam Reviderad reklamskatt, SkatteT 1974 s. 397

Kasinoverksamhet i Sverige. Betänkande avg. i maj 1974 av punktskatteutredningen, PM Fi 1974: 7 (84 s.)
Lars Bredin Skatt på spel, SkatteT 1973 s. 27
Översyn av mervärdeskatten, PM Fi 1973: 3 och 1974: 8 (241 s., 87 s.) — Leif Lindstam Skattenytt 1974 s. 15 — Gunnar Skarell SkatteT 1974 s. 44

 

Ola Fredriksson, Rolf Holmberg och Göran Olofsson Mervärdeskatten. Praktisk handbok om momsen (1974, 280 s.)
Nils Mattsson Mervärdeskatten. En översikt (1974, 48 s.)