Det 27:e nordiska juristmötet ägde rum i Reykjavik den 20—22 augusti 1975. Det var andra gången ett nordiskt juristmöte hölls i Island. Tillströmningen var denna gång, inte minst från svensk sida, avsevärt större än vid föregående tillfälle och den översteg också vida vad de isländska arrangörerna hade kalkylerat med. Den tryckta deltagarförteckningen upptog följande antal personer från de olika länderna.

 

    Antal deltagare Därav med ledsagare
Danmark 154 82

Finland 78 46

Island 104 86

Norge 133 78

Sverige 322 185

Summa 791 477
    Juristmötet lär vara den största fackliga kongress som någonsin har ägt rum i Reykjavik. Det stora deltagarantalet ställde givetvis arrangörerna inför avsevärda svårigheter. Man lyckades dock undvika att avvisa någon som hade anmält sig. Möteslokalerna i och i anslutning till universitetet beredde inga större utrymmesproblem. Inkvarteringen ordnades genom att många deltagare placerades i privatrum, för avslutningsbanketten togs fyra olika lokaler i anspråk, och för transporterna insattes vissa extraflyg.
    Till ordförande för mötet valdes den isländska lokalstyrelsens ordförande, hæstaréttardómari Ármann Snævarr, och till vice ordförande utsågs ordföran-

 

680 Nordiskt och internationelltdena i de övriga lokalstyrelserna, højesteretssagfører Bernt Hjejle, justitierådet Sakari Sohlberg, professor Johs Andenæs och presidenten Sture Petrén.
    Mötesprogrammet upptog överläggningar i följande ämnen: 1. Yrkescirkulation bland jurister (referent borgardómari Magnús Thoroddsen, I) 2. Straffrättsligt: skydd mot ekonomisk kriminalitet (referent professor Hans Thornstedt, S) 3. Rättsskydd vid markplanering (referent t. f. professor Martti Enejärvi som ersättare för avlidne professor Jorma Pietilä, F) 4. Klausuler om värdebeständighet (referent høyesterettsadvokat Fredrik Moe, N) 5. Nordisk lagstiftning och de europeiska gemenskaperna (referent kontorchef Ole Due, D) 6. Allmänna domstolar och specialdomstolar (referent hovrättslagmannen Lennart Persson, S) 7. Allmänhetens behov av rättsinformation (referent generaldirektör Lars Ag, S) 8. Stridsåtgärd till förmån för part i utländsk arbetsstrid (referent professor Kaarlo Sarkko, F) 9. Konsults ekonomiska ansvar (referent professor Tore Sandvik, N) 10. "Den papirløse familie" (referent landsdommer Inger Margrete Pedersen, D). Uppläggningen av diskussionerna var den sedvanliga, med inledningsanföranden av referent och en korreferent, följda av en allmän debatt. Diskussionerna var ganska livliga med många intressanta inlägg — särskilt gällde detta sista dagens debatt om "den papirløse familie", som endast tack vare ett strängt upprätthållande från debattledarens sida av reglerna om talartidens begränsning kunde hållas inom den utmätta tidsramen — men de hade mindre karaktären av regelrätta meningsutbyten än av en serie ganska fristående observationer inom det uppställda ämnets ram.
    Vid sidan av dessa diskussioner anordnades försök med en för juristmötena ny form av överläggningar, nämligen gruppdiskussioner. Som tema för dessa hade valts Föroreningsproblem. Frågorna introducerades av några inledare, varefter deltagarna delades upp i grupper om ett tiotal medlemmar med en särskilt utsedd gruppledare. De av inledarna uppställda frågorna diskuterades i fria former inom gruppen, varefter de olika grupperna återsamlades för en gemensam diskussion. Försöket slog väl ut, diskussionerna inom grupperna var i allmänhet livliga, och den avslutande allmänna debatten blev sannolikt betydligt mer givande än den skulle ha blivit utan föregående gruppdiskussioner. Överläggningar i dessa former ställer naturligtvis särskilda krav på planering, tillgång på lokaler etc och förutsätter också att åtminstone flertalet av deltagarna är ganska väl insatta i de ämnen som skall dryftas. De goda erfarenheterna av försöket ger dock anledning räkna med att man kommer att fortsätta med verksamhet i dessa former.
    Sista mötesdagen valdes nya lokalstyrelser för tiden t. o. m. nästa nordiska juristmöte. Till ledamöter av den svenska styrelsen utsågs professor Per Olof Ekelöf, hovrättsfiskalen Sten Heckscher, justitierådet Bengt Hult, professor Ulla Jacobsson, rättschefen Anders Knutsson, advokaten Magnus Lindahl, presidenten Sture Petrén, presidenten Sten Rudholm, bankdirektören Nils-Erik Svensson och advokaten Bengt Westerling. I samband med styrelsevalet beslöts att den svenska styrelsen borde sammankalla de svenska medlemmarna till ett särskilt möte för diskussion rörande uppläggningen av juristmötena. Ett sådant möte kommer troligen att hållas någon gång under år 1976.
    I samband med mötets avslutning inbjöd den danska lokalstyrelsens ordförande till det 28:e nordiska juristmötet i Köpenhamn i augusti 1978.
    Mötesförhandlingarna kommer att ges ut i tryck och tillställas samtliga mötesdeltagare samt övriga medlemmar av juristmötena. Svenska jurister som

 

Nordiskt och internationellt 681inte deltog i mötet men som vill förvissa sig om att få de tryckta förhandlingarna och meddelanden om kommande möte bör betala in medlemsavgiften, 40 kr, till den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, postgiro 50 40 20-9.
    Den sällskapliga delen av mötesprogrammet utgjordes av en av Reykjaviks stad anordnad mottagning i konstgalleriet Kjarvalsstadir, av inbjudningar till isländska juristhem för vissa av mötesdeltagarna samt av en avslutningsbankett med dans. För ledsagarna anordnades dels en stadsrundtur och dels en heldagsutflykt till bl. a. Pingvellir. Många mötesdeltagare förlängde sin vistelse i Island med en eller flera dagar för att få tillfälle att göra utflykter utanför Reykjavik och bekanta sig närmare med landets säregna natur och historiska platser.
A. K.