686 NotiserÖstersunds Juristklubb höll under 1974 årssammanträde 5 juni med redogörelse av rådmännen Carl Göran Lindelöw och Gunnar Gråberg för den nya lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden. 15 nov. firade klubben sin 50-åriga tillvaro med en högtidsmiddag.
    Klubbens styrelse består av borgmästaren Åke Jansler, ordf., länsrådet Bengt Bohman, v. ordf., och adv. Gösta Heilborn Jr, sekr. och kassaförv.
    Medlemsantalet uppgår till omkring 90.

 

Västerbottens Juristförening har under 1974 hållit sju sammankomster, 12 febr. med information av länspolischefen Nils Nordgren om den regionala polisorganisationen, 12 mars med anförande av hovrättsass. Lennart Aspegren över ämnet "Amnesty Internationals arbete mot dödsstraff, tortyr och politisk förföljelse", 20 maj med studiebesök vid kriminalvårdsanstalten i Umeå, 27 maj årsmöte med besök av prof. Georg Karlsson och fil. dr. Amadeo Cottino, Umeå universitet, och debatt under rubriken "Aktuella frågeställningar inom rättssociologien", första höstsammanträdet med föredrag av länsrådet Hans Folkesson under rubriken "Några av mina tabbar", 7 nov. med besök hos Umeå universitets bibliotek och anförande av överbibliotekarien Paul Sjögren över ämnet "Det femte exemplaret och justitiedepartementet" samt 11 dec. med föredrag av fil. dr. Ossian Egerbladh under rubriken "Häxprocesserna i Norrland".
    Föreningens styrelse består av länsrådet Hans Folkesson, ordf., ass.åkl. Ulf Barck-Holst, klubbmästare, bankjuristen Lars Grönlund, kassaförv., hovrättsfisk. Gunnel Wennberg, sekr., samt hovrättsrådet Hans Heimer och adv. Rolf Edholm.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Skellefteå Juristklubb bildades vid konstituerande sammanträde 30 sept. 1974. Enligt de samtidigt antagna stadgarna skall klubben ha till ändamål att bereda jurister i Skellefteå eller dess närhet tillfälle till behandling av juridiska spörsmål och sällskaplig samvaro. Vid sammanträdet valdes en interimsstyrelse bestående av lagmannen Erik Öhlén, ordf., samt distr. åkl. Carl Gustaf Alm och adv. Göran Carlbäck, med jur. kand. Greger Lundmark och stadsnotarien Hans Möller som suppl. Klubben höll årssammanträde 28 okt., vid vilket de nämnda personerna valdes till angivna förtroendeposter. Vid sammanträdet behandlades ämnet "Den nya giftermålslagstiftningen" med inledningsanförande av Öhlén.
    Klubben har omkring 35 medlemmar.

 

Norrbottens Juristförening har under 1974 haft sju sammanträden.
    Styrelsen för år 1975 består av rådmannen Torborg Björling, ordf., hovrättsfisk. Roland Halvorsen, sekr. och kassaförv., samt tingsnotarien Ingela Axelsson, klubbmästare.
    Föreningen har omkring 90 medlemmar.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala har under 1974 bedrivit följande verksamhet: 21 febr. hölls föreningens årsmöte, varvid en debatt anordnades under rubriken "Vilka utlänningar släpps in på den svenska arbetsmarknaden?". Panelen bestod av Allan Billås, ordf. i FCO:s invandrarkommitté, LO, Hans Göran Franck, adv., Inge Kristensson, invandrarverket, Hans Melin, kriminalkommissarie, samt prof. Anna Christensen som ordf. I slutet av mars gästades Uppsala och föreningen av en grupp om 60 holländare. Ledare för gruppen var de fem professorerna J. Deelen, F. W. Löwensteyn, H. Jeukens, B. Frenkel och A. Wehlberg samt reseledaren H. A. A. G. Vermeulen. 28 maj anordnade föreningen ett möte i seminarieform under ledning av Lennart Nilsson, justitiedepartementet, och forskardocenten Tore Sigeman, varvid anställningsskyddsfrågor diskuterades. Föreningens recentiorsmottagning hölls 2 okt. En debatt om demokratin i företagen hölls 22 okt. Deltagare var ombudsmannen Anders Wennerberg, LO, civilekonomen Christian Bratt, SAF, och prof. Dick Ramström, företagsekonomiska institutionen i Uppsala. Debattledare var jur.stud. Tom Placht. I samband med ett extra föreningsmöte 5 nov. gästades

 

Notiser 687föreningen av Mr. Ivor V. Cassam, Cardiff, Storbritannien, som talade över ämnet "Fredsdomaren och juristen". Under året anordnade föreningen studiebesök vid patent- och registreringsverket, domstolar, institutioner, advokatbyråer m. m. Föreningen deltog under våren 1974 även i en praktikförmedlingsverksamhet.
    Föreningens styrelse har under 1974 haft följande sammansättning: Anders Frigell ordf. till årsmötet i febr. och Tommy Iseskog, ordf. därefter, Jon Heyman, v. ordf., Olle Sundberg, sekr., Carl Wetter, skattmästare, Inger Nilsson, förlagsförest., Christer Mobeck, kassör, Anders Castberger, Axel Sjöstedt samt Gunnar Arén, redaktörer, Tom Placht, klubbmästare, Hans-Erik Hellborg och Åsa Breding, internat, sekr., Christina Klev, programchef, prof. Sten Hillert, Fredrik von Arnold och Tommy Iseskog samt Anders Frigell och Hans-Erik Hellborg, konsulter.
    Styrelsen höll 14 sammanträden under 1974. Föreningens organ Justus utkom med 8 nummer under året.
    Omkring 1 300 juris studerande är medlemmar i föreningen.