Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet har under 1974 inriktat sin verksamhet på studiebesök, debatter och föredrag samt fester. En ny typ av program har introducerats under höstterminen, de s. k. onsdagsträffarna. Bland programpunkterna kan nämnas studiebesök hos domstolar i Stockholm, hos polis och kriminalvård, utrikesdepartementet m. fl., föredrag av f. d. landshövdingen Jarl Hjalmarson över ämnet "Fångvårdens humanisering", justitieminister Lennart Geijer under rubriken "Semantiken i lagarna" och utredningssekr. Carl Nisser över ämnet "Tryckfriheten och massmedieutredningen", debatter om den nya juristutbildningen, arbetsmarknadsinformationen m. m., samt teaterbesök och onsdagsträffar. Föreningen har besökts av representanter för de juridiska föreningarna i Oslo och Köpenhamn och har själv varit representerad i Helsingfors och Oslo samt vid nordiska studentjuriststämman i Reykjavik.
    Föreningens inspektor har varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har bestått av Gustaf Dyrssen, ordf., Annika Ryberg, v. ordf., Johan Feldreich, sekr., Uno Ströberg, redaktör, Carl Linde, skattmästare, Elisabeth Larsson, klubbmästare, Birgitta Zachrisson, programsekr., samt Annika Ryberg och Stefan Hult, konsulter.