Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    24 juli 1975 förordnat hovr.ass. Jim Josefsson att biträda i dep:t, s. d. förordnat hovr.ass.  Agneta Olsson att vara. sekr. i utredn. ang. översyn av vissa delar av arrendelagstiftningen,
    5 aug. 1975 förordnat justitiekanslern Ingvar Gullnäs att vara ordf. samt universitetslektorn Britta Bergström, led. av riksdagen Tage Larfors och lagmannen Carl-Anton Spak att vara led. i utredningen om en allmän översyn av rättshjälpssystemet,
    s. d. förordnat statssekr. Sven Andersson att vara ordf. i utredningen om polisens uppgifter, utbildning och organisation m. m., till led. i utredningen förordnat borgarråden Lennart Blom och Ingrid Segerström samt riksdagsled. Bengt Gustavsson, Arne Nygren, Hans Petersson och Åke Polstam samt till sekr. i utredn. förordnat dep.rådet Börje Alpsten,
    14 aug. förordnat hovr.fisk. Ove Sköllerholm att biträda i dep:t samt 28 aug. 1975 förordnat hovr.ass. Jörgen Beck-Friis att biträda i dep:t. Statsrådet Lidbom har
    19 aug. 1975 förordnat kammarrättsfisk. Roland Edling att vara expert i utredn. om utländska övertaganden av svenska företag samt
    12 sept. 1975 förordnat förbundsjuristen Leif Josephsson och bostadsdomaren Lars-Göran Åsbring att vara experter i hyresrättsutredn.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 28 aug. 1975 förordnat hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland, t. f. byråchefen hos justitiekanslern Bengt Lambe att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 4 sept. 1975 förordnat just.rådet Otto Petrén att vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    4 sept. 1975 förordnat kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg Karl Lüning att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten samt
    10 sept. 1975 förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Göteborg, tax.int. vidl änsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län Carola Ståhlgren att vara ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    7 aug. 1975 förordnat ass. i Göta hovr. Åke Holm att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Jönköpings tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Dan Ogvall att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Göteborgs tr samt
    14 aug. 1975 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Göta hovr. Gunnar Hillman att vara rådm. i Linköpings tr.

 

Universiteten. Regeringen har 14 aug. 1975 utnämnt universitetslektorn vid universitetet i Uppsala Olle Nyman att vara bitr.professor i offentlig rätt vid universitetet.