Juridiska Föreningen i Lund har under 1974 bedrivit följande verksamhet: 2 febr. "Kaffe Forensis" med rubriken "Rabattering av straff" med kammaråkl. Bror Mattsson och adv. Gunnar Thomée. — 9 febr. "Kaffe Forensis" med novischinformation. — 16 febr. "Kaffe Forensis" med adv. Leif Silbersky. — 26 febr. "Bilbältets juridiska och medicinska aspekter", diskussion med prof. P. O. Bolding och Gerard Voigt samt dir. Bertil Nellborn, Statens Trafiksäkerhetsverk. — 9 mars. "Kaffe Forensis" med rubriken "Juristens

 

Notiser 765arbete inom arbetsmarknadsorganisationerna" med dir.ass. Göran Trogen, SAF. — 14 mars. Studiebesök vid Skånska Banken, Malmö. — 14 mars. Föredrag över ämnet "Private International Law and Comparative Law: Some Experiences with their Role in German Legal Education" av prof. Erik Jayme. — 21 mars. "Jur. Kand. i tiden", information om den nya juristutbildningen av jur. kand. Sten Heckscher. — 21—23 mars. Studiebesök av ett 60-tal lärare och studenter från den juridiska fakulteten vid Tilburgska högskolan, Holland. — 26 mars. "Lag och ordning", debatt om samarbetet polis—socialvård med ombudsmännen Leif Holgersson och Bror Nilsson samt hovr.fisk. Ingemar Rexed som medverkande. — 30 mars. "Kaffe Forensis" med föredraget "Vem var Jack Uppskäraren?" av länsåkl. Klas Lithner. — 6 april. "Kaffe Forensis", "ADB inom inskrivningsväsendet" med hovr.ass. Gunnar Sönnerhed. — 18 april. "Kina — dess rättsväsende och inre förhållanden" med rättssociologen Karin Widerberg samt Karin Lentz, Svensk-Kinesiska Vänskapsförbundet. — 20 april. Jubileumsfestligheter med anl. av föreningens 90-årsjubileum. — 24 april. Debatt om begreppet "Samhällsfärlig" med inledande förevisning av Lars Forsbergs film "Misshandlingen". Debattdeltagare: prof. Gunnar Bramstång och Eberhard Nyman, kammaråkl. Sten Runerheim, rådmannen Sven Klemendz, leg. läk. Bengt Ödlander och Arne Sandahl. — 6 maj. "Advokaten, författaren och arvodet" med adv. Henning Sjöström. — 7 maj. Gästföreläsning över ämnet "The Legal Development of the European Community and its Impact on Sweden and Nordic Cooperation" av Dr. Hans Claudius Ficker. — 8 maj. "Aktuella frågor om EG" med bankdir. John Leinmark. — 12 sept. Novischafton. — 14 sept. "Kaffe Forensis", "Nostalgiska strömningar i det gåtfulla nuet" med univ.lekt. Göran Ravnsborg. — 19 sept. "Ting är inte allt här i världen!" med Ulf Lagerström, finansdepartementet, Björn Lageby, rikspolisstyrelsen, Ylva Drevhammar, Lärarnas Riksförbund, Mats Börjesson, JUS, Lars Laurin, Sveriges advokatsamfund, Claes Håkan Almér, Sydvakt, samt Magnus Thorfinn, Åkerlund & Rausing. — 21 sept. "Kaffe Forensis" under rubriken "Miljöskyddslagen som vapen mot trafikbuller och andra miljöhot" med Lennart af Klintberg, Koncessionsnämnden för miljöskydd. — 25—27 sept. Studiebesök i Stockholm hos Sveriges advokatsamfund, utrikesdepartementet, högsta domstolen, rikspolisstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen samt IBM. — 5 okt. "Kaffe Forensis", "Statliga kasinon contra illegala" med kammaråkl. Carl-Gustaf Pfeiff. — 10—12 okt. Nordiska Studentjuristrådets XX rådsmöte med delegater från Nordens studentjuristorganisationer. — 17 okt. "Avskaffande av de korta frihetsstraffen" med hovr.ass. Erland Aspelin. — 19 okt. "Kaffe Forensis", "JO och hans roll i det moderna samhället" med JO Bertil Wennergren. — 9 nov. "Kaffe Forensis", "KO i praktiken" med KO Sven Heurgren. — 14 nov. "Reformera rättsväsendet!" med adv. Hans Göran Franck. — 30 nov. "Kaffe Forensis", "Att tjänstgöra vid kammarrätt" med kammarrättsrådet Weine Jarnewall. — 3 dec. Forum Juridicum i Civilrätt I med prof. Carl Martin Roos och Ulf Cervin. — 7 dec. "Kaffe Forensis", "Lena-rättegången, aspekter på skadeståndsfrågan och önskvärda lagändringar" med adv. Olof Arvidson. — 13 dec. Luciakaffe för fakultetens lärare, studenter och övriga personal. — Studiebesök har under året anordnats hos polisen i Lund. Prof. Gerard Voigt ledde under våren en kurs i rättsmedicin. — Föreningen har bedrivit en omfattande intern verksamhet med novischaftnar, fadderträffar, tentamensfester etc.

 

    Tre föreningssammanträden har hållits under året.
    Föreningens styrelse hade under våren 1974 följande sammansättning: Jan Palmblad, ordf., Carl-Göran Hedén, v. ordf., Karin Mattsson, sekr., Per Grauers, skattmästare, Lars Jansson, klubbmästare, Folke Grauers, förlagsförest., Per Lundmark, red., Anders Elison, programchef, Åke Ohlsson, inf.chef., Karin Nielsen, internationell sekr., och Catharina Forslund, fadderchef. — Under hösten var Anders Elison v. ordf., Karin Nielsen sekr., Micael Bourghardt programchef, H. Göran Nilsson inf.chef och Ralph Andersson internationell sekr. Övriga förtroendemän kvarstod på sina poster.