Scandinavian Studies in Law 1974. Edited by Folke Schmidt.Vol. 18. Sthlm 1974. Almqvist & Wiksell. 309 s.
Den adertonde årgången av Scandinavian Studies in Law inleds med en rättshistorisk artikel av framlidne professor Otto Brusiin. Artikeln har titeln "Le-

 

128 Litteraturgal Philosophy in 17th Century Finland: some Reflections". I de två följande artiklarna lämnas nyttig information om nordiska rättsförhållanden på två skilda områden. Sålunda redogör Hans Gammeltoft-Hansen mot en komparativ bakgrund för dansk rätts regler om ersättning för oriktiga frihetsberövanden, medan Kurt Holmgren skildrar den nya svenska lagstiftningen om förvaltningsrättskipningen. Stig Jørgensen behandlar rättsteoretiska frågor i sin uppsats "Ideology and Science". Med utgångspunkt i sin doktorsavhandling om processhinder uppehåller sig Per Henrik Lindblom i sin artikel vid distinktionen mellan procedurella och materiella rättsregler. Flyktingars rättsställning behandlas av Göran Melander i en uppsats betitlad "The Protection of Refugees". På ett ovanligt rättsområde rör sig Carsten Smith i sin uppsats "Legal Principles in Monetary and Credit Policy".
    Den adertonde årgången avslutas med en av Lars Frykholm sammanställd bibliografi över svensk juridisk litteratur, som under perioden 1961—71 utgivits på engelska, franska och tyska språken.

H. D-s