Åke von Schultz †. I sammanlagt mer än trettio år var Åke von Schultz sundsvallsbo. Innan hanfyllt fyrtio år hade han från lagstiftningsarbete inom justitiedepartementet utsetts till stadens borgmästare, och därefter hade han också varit lagman och sedan president i hovrätten för Nedre Norrland. I den stora industri- och handelsstaden spelade hans kultiverade och balanserade personlighet en central roll. Många uppdrag föll på hans lott. Han var flitigt anlitad som ordförande i skilda sammanhang, där hans juridiska skärpa, omfattande kunskaper om olika sidor av samhällslivet och lugna och vänliga sätt utgjorde en stor tillgång. Det kunde, för att nämna bara några exempel, gälla mentalsjukvården med dess utskrivningsproblem eller de stora skogsbolagens sociala fonder. Hans kapacitet togs också i anspråk inom hypoteksväsendet. Om det förtroende med vilket han omfattades vittnar också att han valdes till ledamot av stadsfullmäktige i sinstad och till landstingsman.
    Av sina talrika vänner sattes Åke von Schultz högt. För dem stod det klart, att hans för en domare föredömliga behärskning inte uteslöt engagemang, varken i tidens stora frågor eller när det gällde den enskildes bästa. Med honom har en insiktsfull talesman för rätt och rättvisa gått bort, och saknaden efter honom känns tung i vida kretsar.

Karl Sidenbladh

 

    Fritz Rudolf Åke von Schultz avled nyårsdagen 1976. Han var född i Uppsala 14 april 1908 och avlade studentexamen i Uppsala 1926. Jur. kand. blev han i samma stad 1931. Efter tingstjänstgöring i Medelpads västra domsaga inträdde han 1935 i Svea hovrätt, där han blev fiskal samma år. Under de följande åren tjänstgjorde han dels i justitiedepartementet, dels som sekreterare i Nedansiljans domsaga och dels, sedan han 1943 förordnats till assessor i hovrätten, som tingsdomare i Medelpads östra domsaga. 1948 blev han borgmästare i Sundsvall, 1954 lagman i hovrätten för Nedre Norrlandoch 1964 hovrättspresident. Han avgick med pension 1974 för att överta handläggningen av det s. k. skattefjällsmålet, som det ej förunnades honom att slutföra.

 

Kommittéer. Enligt 1976 års kommittéberättelse har följande kommittéer och sakkuniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1975, nämligen 1965 års valtekniska utredning (ordf. lagman B. Widgren; SOU 1975: 8), utredningen om författningspublicering m. m. (ordf. regeringsrådet G. Ericsson; SOU 1974: 100; SvJT 1975 s. 155), offentlighets och sekretesslagstiftningskommittén (ordf. justitiekansler I. Gullnäs; SOU 1975: 22; SvJT 1975 s. 503), förvandlingsstraffutredningen (justitierådet N. Mannerfelt), utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna m. m. (f. d. expeditionschef Harriet Stangenberg; Ds Ju 1975: 19), utredningen om de s. k. suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar (justitie-

 

156 Notiserkansler I. Gullnäs; NU 1975: 26), övervakningsnämndutredningen (hovrättslagman S. Larsson; SOU 1975: 16), 1973 års fri- och rättighetsutredning (ordf. landshövding Hj. Mehr; SOU 1975: 29 och 1975: 75; SvJT 1975 s. 760), energipolitiska delegationen (ordf. f. d. generaldirektör E. Grafström), utredningen ang. brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet (regeringsrådet M. Sjöberg; Ds Ju 1975: 16), utredningen om förfarandet vid brott i tjänsten av polismän (kammarrättslagman A. Joelsson; SOU 1975: 20), utredningen om telefonavlyssning (ordf. justitierådet E. Nyman; SOU 1975: 95) och tystnadspliktskommittén (ordf. hovrättslagman E. Holmberg; SOU 1975: 102).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1976 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Delbetänkanden och liknande har avgetts av familjelagssakkunniga (ordf. hovrättspresident B. Kjellin; SOU 1975: 24 Tre sociologiska rapporter), massmedieutredningen (ordf. f. d. justiterådet S. Romanus; SOU 1975: 49 Massmediegrundlag; SvJT 1975 s. 682), kreditköpkommittén (ordf. f. d. justitierådet P. Westerlind; SOU 1975: 63 Konsumentkreditlag m. m.), utredningen ang. företagsinteckning (hovrättsrådet Chr. Rune; Ds Ju 1975: 4 Löneprivilegium och förmånsrätt för företagsinteckning) och delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor (ordf. statsrådet Anna-Greta Leijon; Ds Ju 1975: 7 PM till frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering och SOU 1975: 58 Målet är jämställdhet).
    Utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt) uppges beräkna avge sitt betänkande vid årsskiftet 1975/76. Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag under 1976, nämligen köplagsutredningen (prof. J. Hellner), skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), massmedieutredningen, åtalsrättskommittén (ordf. justitierådet N. Mannerfelt), 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande (ordf. f. d. justitieombudsman A. Bexelius), sexualbrottsutredningen (hovrättspresident B. Kjellin), utredningen ang. inskrivning av rätt till luftfartyg m. m. (hovrättsrådet Chr. Rune), namnlagsutredningen (justitierådet O. Höglund), hemförsäljningskommittén (ordf. generaldirektör L. Ag), utredningen om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten (kanslirådet Gunvor Bergström), frivårdens storstadsutredning (landshövding Hj.Mehr), utredningen om utländska övertaganden av svenska företag (ordf. landshövding P. Eckerberg), utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter (LO-juristen Birgitta Alexanderson), utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan (ordf. justitierådet E. Nyman), fastighetsdatakommittén (ordf. generaldirektör S. Moberg), bostadsförvaltningsutredningen (ordf. hovrättslagman U. Gad), ordningsvaktutredningen (riksdagsman Å. Wictorsson) och brottsskadeutredningen (ordf. riksåklagare H. Romander). Konsumenttjänstutredningen (prof. U. Bernitz) beräknas avge ett huvudbetänkande under 1976. 1974 års bolagskommitté (ordf. f. d. justitierådet H. Stark) avser att under 1976 avge ett delbetänkande angående ifrågasatt ny företagsform för de mindre företagen.
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1976 förutses av integritetsskyddskommittén (f. d. justitiekansler B. Lännergren), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. justitiekansler I. Gullnäs), vattenlagsutredningen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen), familjelagssakkunniga, kreditköpkommittén, konkurslagskommittén (ordf. hovrättslagman B. Rydin), utredningen ang. ny lag-

 

Notiser 157stiftning om befordran med järnväg (hovrättsrådet Å. Weidstam), utredningen ang. företagsinteckning, delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, produktansvarskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), utredningen om arbetsbelastningen i tingsrätterna (ordf. expeditionschef L.-O. Hillerudh), energirådet (ordf. statsminister O. Palme), försäkringsrättskommittén (ordf. prof. J. Hellner), varumärkesutredningen (ordf. justitierådet A. Knutsson), massmediekoncentrationsutredningen (ordf. generaldirektör O. Rainer), utredningen om reklam i videogram (ordf. landshövding N. Hörjel), ungdomsfängelseutredningen (ordf. hovrättslagman T. Landahl), utredningen ang. översyn av häktningsbestämmelserna (ordf. hovrättslagman S. Larsson), personvals och valkretsutredningen (ordf. f. d. landshövding V. Åman), JK-utredningen (ordf. landshövding S. af Geijerstam), 1974 års bolagskommitté, stiftelseutredningen (ordf. justitierådet I. Ulveson), småhusköpkommittén (ordf. landstingsrådet O. Lekberg), arrendelagskommittén (ordf. f. d. statssekreterare I. Eckersten), utredningen om väktarutbildning (riksdagsman P. Jansson), hyresrättsutredningen (ordf. rättschef S. Vängby), rättshjälpsutredningen (ordf. justitiekansler I. Gullnäs) och 1975 års polisutredning (ordf. statssekreterare S. Andersson).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur kommittéberättelsen.
    Utrikesdepartementet. Delegationen för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig (ordf. statsrådet C. Lidbom) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1976.
    Försvarsdepartemente t. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f. d. generaldirektör R. Lundberg) har slutfört sitt arbete under 1975 genom att avge betänkandet SOU 1975: 65 Förfogandelagstiftningen. 1973 års vapenfriutredning (ordf. justitierådet C. Holmberg) beräknas slutföra sitt arbete under 1976.
    Socialdepartementet. Yrkesskadeförsäkringskommittén (ordf. kammarrättslagman L. Ekberg) har under 1975 avgett betänkandet SOU 1975: 84 Ersättning vid arbetsskada och beräknas slutföra sitt arbete under 1976. Även medicinalansvarskommittén (ordf. regeringsrådet I. Lidbeck) och utredningen ang. översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen m. m. (kammarrättspresident N. Wentz) beräknas avsluta sitt arbete under detta år. Fortsatt arbete under hela 1976 förutses däremot av socialutredningen (ordf. f. d. landshövding Th. Andersson), utredningen ang. översyn av hälsovårdsstadgan (ordf. borgarrådet Th. Sundström) och socialpolitiska samordningsutredningen (rättschef B. Sjöberg).
    Kommunikationsdepartementet. Utredningen ang. åtgärder mot övergivna fartyg (chefsjurist C. Nordström) har avslutat sitt arbete genom att avge betänkandet SOU 1975: 81 Farliga vrak. Även leasingutredningen (expeditionschef Böret Palm) har avslutat sitt arbete (Ds K 1975: 11). 1969 års vägutredning (ordf. regeringsrådet V. Körlof) och flaggutredningen (ordf. departementsrådet B. Voss) beräknas slutföra sitt arbete under 1976.
    Finansdepartementet. Fondbörsutredningen (ordf. f. d. generaldirektör K. Wulff), hemvistsakkunniga (ordf. överdirektör Kj. Edström) och varusmugglingsutredningen (f.d. regeringsrådet H. Klackenberg) beräknas slutföra sitt arbete under 1976. Fortsatt arbete under hela 1976 förutses av utredningen om säkerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen (ordf. länsåklagare A. Nordenadler) och skattetilläggsutredningen (ordf. kammarrättsrådet S.

 

158 NotiserWidmark).
    Utbildningsdepartementet. Sameutredningen (ordf. f.d. landshövding G. Elfving) har slutfört sitt uppdrag genom att under 1975 avge betänkandet SOU 1975:99 och 100 Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Radioutredningen (ordf. universitetskansler H. Löwbeer) beräknas slutföra sitt arbete under 1976. Fortsatt arbete under hela 1976 förutses av sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser).
    Jordbruksdepartementet. Naturvårdskommittén (ordf. riksdagsman G. Karlsson) beräknas slutföra sitt arbete under 1976. Fortsatt arbete under hela 1976 förutses av 1973 års fiskevattensutredning (ordf. riksdagsman Å. Wictorsson) och jordförvärvsutredningen (ordf. generaldirektör I. Widén).
    Handelsdepartementet. Den sakkunnige för översyn av allmänna ransoneringslagen (hovrättsrådet S. Lindström) har slutfört sitt uppdrag under 1975 genom att överlämna betänkandet Ds H 1975:3 Ny ransoneringslag. Utredningen rörande översyn av patent- och registreringsverkets besvärsavdelning (regeringsrådet B. Wieslander) beräknade framlägga sitt betänkande kring årsskiftet 1975/76. Patentpolicykommittén (ordf. generaldirektör G. Borggård) och 1972 års lotteriutredning (ordf. konsumentombudsman S. Heurgren) avser slutföra sitt arbete under 1976. Fortsatt arbete under hela detta år förutses avutredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen (ordf. departementsrådet L. Jonson).
    Arbetsmarknadsdepartementet. Följande utredningar har under 1975 slutfört sitt arbete, nämligen arbetsrättskommittén (ordf. f.d. förbundsordförande Å. Nilsson), som avgett sitt huvudbetänkande SOU 1975: 1 Demokrati på arbetsplatsen. Förslag till ny lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal och därefter betänkandet Ds A 1975: 11 Information och utbildning kring arbetsrättsreformen, politisk verksamhet på arbetsplatserna, utredningen om politisk propaganda på arbetsplatser (forskardocent T. Sigeman), som avgett betänkandet SOU 1975: 27 Politisk propaganda på arbetsplatser, rättsläge och förekomst, samt 1974 års semesterkommitté (ordf. f. d. förbundsordförande G. Hallström), som avgett betänkandet SOU 1975: 88 Fem veckors semester. Arbetsmiljöutredningen (ordf. generaldirektör G. Danielson) beräknas slutföra sitt arbete under 1976.
    Bostadsdepartementet. Rådgivande expertgruppen för översyn av byggnadslagstiftningen (ordf. f. d. landshövding G. Netzén) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1976.
    Kommundepartementet. Kommunallagsutredningen (regeringsrådet S. Nordlund) har under 1975 avgett sitt huvudbetänkande SOU 1974: 99 Enhetlig kommunallag samt har under året även avslutat övriga delar av sitt uppdrag. Rösträttsutredningen (ordf. borgarrådet L. Ahlvarsson) har under 1975 slutfört sitt uppdrag genom att avlämna betänkandet SOU 1975: 15 Kommunal rösträtt för invandrare. Kronofogdemyndighetsutredningen (ordf. generaldirektör S. Moberg) beräknas under 1976 slutföra sitt uppdrag, medan fortsatt arbete under hela detta år förutses av indelningslagskommittén (ordf. regeringsrådet S. Nordlund).

H. D-s