SPIROS SIMITIS. Informationskrise des Rechts und Datenverarbeitung. Karlsruhe 1970. Verlag C. F. Müller. 175 s.

 

Professor Spiros Simitis har länge varit en av de främsta företrädarna i Tyskland för den rättsvetenskapliga analysen av ADB-teknikens möjligheter och problem. I föreliggande arbete diskuterar han möjliga lösningar pådet dokumentations- och på längre sikt effektivitets- och till och med rättssäkerhetsproblem som flödet av nya normer och avgöranden medför. Hans slutsats blir att ADB-tekniken bjuder den enda rimliga vägen ut ur detta dilemma och lämnar efter en översiktlig diskussion av tillgängliga erfarenheter och sannolika användningsmöjligheter en rad förslag till och synpunkter på en optimal användning av datatekniken. Att den "informationskris" Simitis utgår från är en realitet torde inte kunna bestridas, även om situationen i mindre stater ter sig mindre alarmerande än i de stora staterna. Simitis' bok är i hög grad tankeväckande och läsvärd.

S. S.

 

 

 

ALOIS TROLLER. Die Begegnung von Philosophie, Rechtsphilosophie und Rechtswissenschaft. Darmstadt 1971. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 238 s.

 

När det för alla vetenskapens gynnare och vänner mycket värdefulla Wissenschaftliche Buchgesellschaft i Darmstadt kompletterat sin serie "Die philosophischen Bemühungen des 20. Jahrhunderts" med en volym om rättsfilosofi, har man valt att anförtro framställningen åt den schweiziske juristen Alois Troller, mest känd för sina insatser på immaterialrättens område. Resultatet har blivit vad man utan orättvisa och biavsikter kan och måste kalla en "gammaldags rättsfilosofi". Inte så att Troller skulle vara främmande för åtminstone de viktigaste huvudlinjerna i modernt rättsteoretiskt tänkande. Men hans frågeställningar och hans problembehandling är av traditionell tysk (närmast nykantiansk) prägel. Det bästa med sådana framställningar är att de går rakt på politiskt och etiskt viktiga spörsmål och inte drar sig för svårgripbara frågeställningar; det sämsta är en ibland luftig och otillräckligt analyserad begreppsapparat. Troller är en så självständig och betydande jurist att läsningen blir givande trots dessa svagheter. Läsaren är långt borta från både sociologi och logik, men han är inte i dåligt sällskap.

S. S.