306 Lars GortonC. SCHMITTHOFF. The export trade. The law and practice of international trade. 6 uppl. London 1975. Stevens & Sons. £11,50.

 

Schmitthoffs The export trade utkom under hösten 1975 i en sjätte upplaga. Boken tar i ett brett perspektiv upp de problem som möter en producent som ger sig ut på en marknad i ett främmande land.
    Merparten av de frågor som kan aktualiseras i detta sammanhang behandlas, alltifrån frågor rörande köp, försäkring, transport och finansiering till etablerings- och associationsrättsliga spörsmål. Härvid spelar även den mellanmansrättsliga relationen en framträdande roll. Trots att licensavtalet lämnats utanför framställningen tas även upp skyddet av patent och varumärke i utlandet. Några avsnitt ägnas även åt lagvalsfrågor och skiljeförfaranden resp. domstolsförfaranden. Ett särskilt kapitel ägnas åt den offentligrättsliga kontrollen genom tull- och valutaförfattningar samt olika slags handelsavtal av typ Storbritanniens medlemskap i EG och GATT. Särskild vikt fästs därvid förutom vid de brittiska konkurrensreglerna vid det konkurrensrättsliga systemet inom EG. Förf. har inte behandlat de handelsavtal eller avtal om industriellt samarbete, som under senare år i allt högre grad slutits mellan flera östeuropeiska stater och olika länder i "västvärlden".
    Den nya upplagan har trots de ramförändringar som skett inte utvidgats oroväckande mycket i förhållande till den femte upplagan, men det är viktigt att vara medveten om att tillväxten av material inom detta rättsområde är betydande bl. a. till följd av de tillkommande handelsvägarna.
    De främsta förändringar som vidtagits i den nya upplagan hänger givetvis samman med Storbritanniens anslutning till EG, vilken på flera sätt varit av stor betydelse för brittisk handel och industri. Andra förändringar har inträffat inom det banktekniska området, där de uniforma rembursreglerna per den 1 okt. 1974 förekommer i en reviderad version, som framförallt tar sikte på att anpassa rembursreglerna till de nya transportmönstren iform av containertransporter. Inskjutas kan i det sammanhanget, att reglerna knappast kan karakteriseras som särskilt lyckade. Vidare har inom transporträtten vissa förändringar inträffat.
    F. ö. har transporträtten varit ett område där det internationella konventionsarbetet under de senare åren varit omfattande vilket också i mindre eller högre grad satt sina spår i nationellt lagstiftningsarbete.
    Förf. behandlar således ett omfattande ämnesområde, och det är givet att vissa nyanser går förlorade när så många förhållanden skall täckas. Detta gäller i varierande grad för olika avsnitt. Några felaktigheter synes detta förhållande dock inte leda till utan endast vissa smärre ofullständigheter. Det är också snarare förvånansvärt, att förf. på ett relativt begränsat utrymme kunnat ge ett så omfattande material så precis utformning. Detta tillsammans med en pedagogiskt god uppställning underlättar också bokens användning som handbok.
    Givetvis kan man som läsare önska sig mer om handelsrättsliga frågeställningar i samband med "öst-väst"-transaktioner. Man kan förundra sig över att den tjeckoslovakiska utrikeshandelslagstiftningen särskilt nämns men ej den ungerska. Det finns åtskilligt mer att säga om moderna transporter, dokumentation, ansvar och försäkringar även i denna mera begränsade framställning, särskilt vad gäller den kostsamma dokumentationen och det arbete som pågår för att förenkla rutinerna. Detta påpekas uteslutande

 

Anm. av C. Schmitthoff: The export trade 307för att den som använder sig av boken skall vara medveten om att i fråga om både juridiska och mera praktiskt-kommersiella frågeställningar någon fullständig täckning givetvis inte ges i boken. The export trade är en utomordentligt informationsrik och användbar bok.
    Avslutningsvis kan den kompletterande upplysningen lämnas, att genom de båda rättsfall som omnämns på s. 386 engelsk rätt numera anses ha lämnat den tidigare uppfattningen, att genom en engelsk dom betalningsförpliktelse kan åläggas endast i engelskt mynt.

Lars Gorton