Sv. GRAM JENSEN. Studier over lovens strengeste straf i Danmark 1858—1957. Kbhvn 1974. Christian Ejlers forlag. 119 s. Dkr. 46,00.
I förevarande lilla, inte minst ur typografisk synpunkt, förnämliga publikation framlägger Gram Jensen, lektor vid Köpenhamns universitet, resultatet av flera års forskning, som bl. a. medfört att värdefullt grundmaterial blivit lätt tillgängligt. Materialet utgöres av fr. o. m. 1858 t. o. m. 1957 i Danmark meddelade domar i vilka lagens strängaste straff utmätts. En annan begränsning av forskningsmaterialet ligger däri, att endast brott mot den allmänna strafflagen medtagits. Därigenom har bl. a. militärstraffrätten lämnats utanför undersökningen.
    Förf. har inriktat sig på främst tre frågeställningar. 1. Vad hände rent faktiskt med de dömda efter domens avkunnande? 2. Ett fördjupande av den kunskap som kriminalstatistiken meddelar har åsyftats då frågan ställts om för vad slags brott maximumstraffet utdömts. 3. Slutligen har undersökts i vilken utsträckning gemensamma drag av väsentligt kriminologiskt intresse kunde återfinnas bland de dömda. I samband härmed har företagits en efter undersökning avseende livstidsdömda 1933—57.
    Undersökningen är energiskt genomförd och boken ger ett vederhäftigt intryck. Särskilt värdefullt synes mig vara att förf. går långt utöver domsmaterialet och så ingående som möjligt följer upp den benådade dödsdömdes och livstidsfångens senare levnadslopp. Boken går också utöver vad dess titel synes ge vid handen. Den torde, förutom för penologin, ha ett icke ringa intresse även ur kriminalpolitisk och kulturhistorisk synpunkt. Det goda helhetsintrycket "naggas" måhända litet i kanten av att framställningen står tämligen "fritt". Jag föreställer mig att en jämförelse av i boken uppnådda resultat dels komparativrättsligt dels ock med ett på visst sätt avgränsat domsmaterial från det egna landet ytterligare skulle ha varit ett värdefullt bidrag till den redan nu förnämliga slutprodukten.

G.E.