Internationellt samarbete mellan kvinnliga jurister

1944 bildades FIDA — Federacion Internacional de Abogadas (International Organisation of Women Lawyers). Från Sverige medverkade bl. a. advokaterna Margit Althin och Guit Österlind. Organisationen växte snabbt och har nu medlemmar i 66 länder. Den har konsultativ status, kategori II, vid Förenta Nationerna.

 

Nordiskt och internationellt 319    Den 25—29 augusti 1975 höll FIDA en konferens i Hamburg med ämnet "Kvinnors rättigheter, framsteg för mänskligheten". Vid konferensens öppnande höll FN:s biträdande generalsekreterare Helvi Sipilä högtidstalet. Programmet omfattade plenarsessioner med föredrag eller rapporter samt grupparbete. Arbetsgrupperna behandlade fyra olika ämnen: Kvinnors rättsliga ställning i familjen, Kvinnors rättsliga ställning i arbetslivet, Kvinnors rättsliga ställning i samhället samt Rättsliga och sociala aspekter på familjeplanering. De resolutioner som konferensen, efter förslag av arbetsgrupperna, antog skall tillställas regeringar och andra intressenter inom FIDA-länderna. De personliga kontakterna mellan konferensdeltagarna stimulerades genom mottagningar och utflykter.
    Vid konferensen valdes den nigerianska juristen Aduke Alakija till FIDA:s ordförande för närmaste tvåårsperiod efter den tyska advokaten Helga Stödter. Enligt stadgarna skall varje medlemsland ha en vice ordförande. På förslag av de svenska medlemmarna har för Sverige utsetts hovrättsrådet Brit-Marie Ericsson, Stockholm. Hon efterträder expeditionschefen Harriet Stangenberg, som i Hamburg utsågs till FIDA:s generalsekreterare för tiden 1975—1977.
    FIDA planerar att hålla en ny konferens i Lagos (Nigeria) under 1977. Exakt tidpunkt och ämne har ännu inte bestämts, men konferensen kommer troligen att behandla mänskliga rättigheter med särskild tonvikt på kvinnans rättigheter. Ordföranden Aduke Alakija avser att tillsätta arbetsgrupper som skall studera diskriminering av kvinnor inom olika områden, bl. a. i familjerättslig lagstiftning och på arbetsmarknaden.

B.-M. E.