JOACHIM NELHANS. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Europa. Eine vergleichende Darstellung der Rechtslage in den Europäischen Gemeinschaften und auf dem Gemeinsamen Nordischen Arbeitsmarkt. Baden-Baden 1975. Nomos Verlagsgesellschaft. 238 s.

 

Litteratur 381Detta arbete utgör en jämförande undersökning av arbetskraftens rörelsefrihet inom EG och på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.
Avsikten med undersökningen är enligt förf. närmast att utreda de två ekonomiskt politiska systemens ursprung, målsättning och utformning. Förf. avser inte bara att klarlägga det normativa och praktiska genomförandet av arbetskraftens fria rörlighet, utan också att spegla socialpolitiska och rättsfilosofiska grunder.
I boken redogörs för de skilda historiska förutsättningarna för den fria nordiska arbetsmarknaden resp. EG. Även de båda systemens rättsliga natur och skillnaderna i rättsligt hänseende berörs. Vidare redovisas de rättsliga grunderna för arbetskraftens fria rörlighet inom EG och på den nordiska arbetsmarknaden. I boken behandlas dessutom socialpolitiken inom EG och i de nordiska länderna. Som bilagor ingår bl. a. ett utdrag ur EG-fördraget och texten till den nordiska arbetsmarknadsöverenskommelsen.
Förf. behandlar bl. a. de problem som migrationen skapar samt skillnaden i synen på och behandlingen av invandrare i de nordiska länderna och EG-staterna och orsakerna härtill.
Även om boken mer ingående sysselsätter sig med förhållandena inom EG har den sitt värde för nordisk och svensk del. Detta inte minst med hänsyn till den sparsamt förekommande litteratur som behandlar den nordiska gemensamma arbetsmarknaden.

Stig Jansson