Emil Heijners stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. På hemställan av stiftelsens styrelse meddelas att ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före den 1 oktober 1976 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, Box 1339,111 83 Stockholm.

 

Svensk avdelning av International Law Association höll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm 4 juni 1975. Efter genomgång av stadgeenliga ärenden följde ett anförande av prof. Jan Ramberg över ämnet "Unifiering av den internationella handelsrätten — tendenser inom pågående sjörättsligt reformarbete", varefter deltagarna hade tillfälle att diskutera olika aspekter av föredraget. Valförrättades av styrelsens ledamöter varvid till ny styrelseledamot efter avlidne adv. Bertil Ahrnborg valdes adv. Gillis Wetter. Av övriga ledamöter omvaldessamtliga, varför styrelsens sammansättning blev följande: adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspres. Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, v. ordf., pres. Sture Petrén, ordf., hovrättspres. Sten Rudholm, landshövdingen Gunnar von Sydow och adv. Gillis Wetter. Sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Vid årsskiftet hade föreningen 122 medlemmar.

 

Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte 12 sept. 1975 i Malmö. Vid detta tillfälle hade föreningen glädjen att såsom föredragshållare hälsa minister Albert Lilar, som i nära 30 år varit ordf. i Comité Maritime International, en befattning som han lämnar våren 1976. Minister Lilar höll ett intressant och informativt föredrag under titeln "CMI under tre decennier". Härefter följde ett anförande av prof. Allan Philip, Köpenhamn, som behandlade en alltid lika intressant och för sjöfartsnäringen viktig fråga med rubriken "Forumfrågor vid fartygskollision". Beträffande föreningensverksamhet i övrigt under året må nämnas att föreningen genom sina medlemmar medverkat i de kommittéer som behandlar olika ämnen inom Comité Maritime International, såsom frågan om fartygskollision, fartygsbyggnadskontrakt,"Delivery orders", "Gold Clause" och "Liability of sea terminals in major ports", samt avgivit utlåtanden i de tre sistnämnda av dessa ämnen.
    Föreningens styrelse utgörs av: pres. Sture Petrén, ordf., rådmannen Mats Hilding, v. ordf., justitierådet Erik Hagbergh, assuransdir. Niklas Kihlbom, dispaschören Kaj Pineus, dir. Torsten Andersson, dir., jur. dr. Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv. Claes Palme, sekr. och kassaförv., hovrättspres. Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, assuransdir. Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, assuransdir. Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg och justitierådet Ulf Nordenson.
    Föreningen hade vid årsskiftet 119 medlemmar.

 

Svenska Föreningen för upphovsrätt sammanträdde under år 1975 tre gånger. Programjuristen vid Sveriges Radio Ulf Peyron höll 25 febr. föredrag med rubriken "Från Sveriges Radios upphovsrättsliga fält". Vid årsmötet 8 april höll statsrådet Carl Lidbom ett inledningsanförande till en diskussion över ämnet "Behöver upphovsrätten reformeras?" Därefter följde ytterligare inledningsanföranden av professor Svante Bergström samt förbundsdir. Jan Gehlin och Rolf Rembe. Prof. Gunnar Karnell gjorde 28 okt. en utblick över upphovsmännens avtalsfrihet enligt lag i internationellt perspektiv.

 

412 Notiser    Föreningens styrelse utgörs av prof. Seve Ljungman,ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, förbundsdir. Jan Gehlin, prof. Gunnar Karnell, dir. Jonas Modig och adv. Kaj Sandart. Sekr. och skattmästare är avdelningsdir. Torsten Halén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 149 enskilda och 29 stödjande medlemmar.