Försäkringsjuridiska Föreningen höll under 1975 fyra sammanträden.
    Prof. Jan Hellner orienterade 25 febr. om betänkandet "Generalklausul i förmögenhetsrätten" (SOU 1974: 83). Kammarrättslagmannen Carl Axel Petri höll 22 april föredrag under titeln "Lag eller kollektivavtal om pensioner och pensionsförsäkringar? Några tankar med utgångspunkt i förslaget om rörlig pensionsålder". Under titeln "Medicin och juridik på kollisionskurs?" höll föreningen tillsammans med Svenska Läkaresällskapet 9 okt. en diskussion avseende de medicinska och juridiska orsaksbegreppen i skadeståndsrätten, särskilt vid skall- och ryggskador, med inledande anföranden av justitierådet Erland Conradi, prof. Anders Agell, försäkringsdir. Per Boëthius samt medicine docenterna Hans Lidvall och Jan Roslund. Slutligen höll prof. Kurt Grönfors 18 nov. föredrag under titeln "Dokumentutveckling och dokumentlösa transporter". Föreningens medlemmar inbjöds att delta dels i svenska avdelningens av AIDA årsmöte 7 okt. varvid professor Hans Stoll, Freiburg, höll föredrag över ämnet "Individuelle Haftung und kollektive Schadenstragung bei Personenschäden nach deutschem Recht", dels i juridiska fakultetens vid Stockholms universitet seminarium 8 okt. med föredrag av prof. Stoll under titeln "Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des deutschen Schadenrechtes".
    Föreningen avgav 14 april till justitiedepartementet yttrande över Samrådsgruppens för trafikförsäkringskontroll betänkande "Oförsäkrade fordon — Förslag till nytt påföljdssystem". Under året utgavs 1971 och 1972 års rättsfallssamlingar.
    Vid föreningens sammanträde 18 nov. utsågs prof. Jan Hellner till hedersledamot i föreningen.
    Föreningen hade vid årets början 478 aktiva medlemmar. Under året invaldes 27 och utträdde 16 medlemmar. Antalet aktiva medlemmar var således vid årets slut 489. Antalet passiva medlemmar — till föreningen anslutna försäkringsanstalter — utgjorde under året 34.
    Föreningens styrelse har under året bestått av f. d. hovrättsrådet Olof Appeltoft, ordf., justitierådet Olle Höglund, v. ordf. prof. Anders Agell, försäkringsdir. Tor Bystedt, justitierådet Anders Knutsson, försäkringsdir. Hans Lindstedt, kammaråkl. Christina Steen-Sundberg och försäkringsjurist Bo Odelius, sekr., med adv. Claes Palme och försäkringsdir. Hilding Åberg som suppleanter.

 

Arbetsrättsliga föreningen höll sitt ordinarie årsmöte 3 febr. 1976. Vid styrelsevalet omvaldes till föreningens ordf. justitierådet Hans Stark, som är ordf. i arbetsdomstolen. Till styrelseled., i övrigt valdes förbundsjurist Einar Corneliuson, avtalssekr. Harry Fjällström, dir. Erik Forstadius, förbundsjurist Stig Gustafsson, ombudsman Göran Järvstrand, dir. Olof Lind, dir. Gunnar Lindström och prof. Folke Schmidt. Jur.kand. Jan Nordin har under året fungerat som föreningens sekr. — Efter årsmötet presenterades huvuddragen i regeringens remiss till lagrådet rörande "Förslag till lag om medbestämmande i arbetslivet". Redovisningen gjordes av hovrättsass. Olof Bergqvist och Lars Lunning.
    Sammanträden har under år 1975 i övrigt hållits 26 febr., 14 maj och 8 okt. Vid först nämnda tillfälle presenterade lagmannen Jan Ljungar huvuddragen i arbetsrättskommitténs betänkande "Demokrati på arbetsplatsen". Dessutom medverkade dir. Gunnar Lindström, SAF, och LO:s andre ordf. Lars Westerberg. Vid sammanträdet 14 maj diskuterades erfarenheterna av lagen om anställningsskydd. Härvid medverkade förbundsjurist Birgitta Alexanderson, LO, jur.kand. Jan Nordin, SAF, och förbundsjurist Toivo Öhman, SIF. Sammankomsten 8 okt. ägnades diskussionspunkten "Löntagarinflytande inom den offentliga sektorn. Företagsdemokrati och politisk demokrati på kontrakurs?". Härvid medverkade dir. Sune Eriksson, Svenska Kommunförbundet, universitetslektor Agne Gustafsson, andre förbundsordf. Lars-Erik Nicklasson, Statsanställdas Förbund, generaldir. Lars Peterson, SJ, samt informationschef Lennart Sahlsten, TCO-K.

 

Notiser 413    Antalet personliga medlemmar uppgick vid årsskiftet 1975/76 till 493. Antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 93.