Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne höll under 1975 sammanträden 8 april, då prof. Vilhelm Aubert, Oslo, talade om "Allmänpreventionen som ideologi", 21 okt., då hovrättsass. Jan Alvå talade om "Nya riktlinjer inom engelsk kriminalvård", samt 11 dec., då kanslichefen i Brottsförebyggande rådet, Carl-Johan Cosmo, talade om "Brottsförebyggande rådet — vad är, vad kan och vad vill vi?"
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av hovrättsass. Jan Alvå och Erland Aspelin, docenten Ulla Bondeson, adv. Görel Nordqvist, hovrättsrådet Per Ryding, chefsrådmannen Nils-Erik Sellert och f. d. kriminalvårdsdir. Gunnar Thurén.

 

Svenska sektionen av International institute of administrative sciences (IIAS), med kansli i Bryssel, har under 1975 sammanträtt 24 april, varvid föredrag hölls av avd. dir. Lars Dahlberg och Peter Gorpe över ämnet "Samverkan mellan myndigheter genom särskilda integrationsorgan", med efterföljande dikussion. Verksamheten har i övrigt gällt att ombesörja enquêtesvar och annan rapportering till Brysselinstitutet och dess olika arbetsgrupper samt svensk representation vid olika gruppmöten. I sistnämnda avseende må särskilt nämnas möte med Egpa (European group of public administration) i Warschau 24—28 juni, där — utom sektionens ordf. och sekr. — deltog bl. a. generaldir. Sven Moberg, och prof. Lennart Lundquist. Svensk rapportör över huvudämnet "The responsibility of the civil servant" var ass. Lennart Aspegren. Vid möten med den mexikanska sektionen i Mexico city i aug. och med den tyska i Regensburg i okt. har sektionen varit företrädd.
    Sektionens styrelse består av f. d. reg.rådet Kurt Holmgren, ordf., överdir. Gösta Bruno, prof. Hilding Eek, org. dir. Lars Fahlbeck, sekr., reg.rådet Ingemar Lidbeck, dir. Ingemar Nord, prof. Dick Ramström, J. O. Bertil Wennergren, univ.rådet Gunnar Wijkman, kanslirådet Fingal Ström och statssekr. Pierre Vinde.
    Sektionen har omkring 90 medlemmar.

 

Sveriges domareförbund höll årsmöte i Jönköping 22 nov. 1975. Mötet hade samordnats med domstolsverkets invigning. Anföranden hölls av justitieministern Lennart Geijer om arbetet inom justitiedepartementet med aktuella kriminalpolitiska frågor samt av generaldir. Mats Börjesson om principerna för tjänsteförslagsnämndens verksamhet.
    Förbundets styrelse består av borgmästaren Johan Björling, ordf., hovrättslagmannen Lars-Erik Tillinger, v. ordf., lagmannen Hans B. Andersson, kammarrättslagmannen Ulf Ankarloo, revisionssekr. Sven Beling, hovrättsrådet Birgitta Egenvall, hovrättslagmannen Ulf Gad, bitr. häradshövdingen Carl Gustaf Grotander, rådmannen Bertil Hagard, häradshövdingen Carl Hamilton, tingsfisk. Sigurd Heuman, sekr., justitierådet Olle Höglund, kammarrättslagmannen Bo Lagergren, chefsrådmannen Gunnar Linnander, hovrättslagmannen Anders Litzén, rådmannen Sven Ordqvist och lagmannen Birger Vallgårda. Suppl. är tingsfisk. Bengt Björklund, hovrättsrådet Jan-Eric Jagander, rådmannen Inger Lindquist, kammarrättsrådet Paul Näsman, rådmannen Anders Palm, hovrättsass. Tomas Stahre och hovrättsrådet Stina Zackari.
    Förbundet har drygt 750 medlemmar.

 

Stockholms rådhusrätts domareförening höll 26 febr. 1975 tillsammans med Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund en sammankomst med middag. Härvid höll generalsekreteraren i Internationella Juristkommissionen i Geneve Nial MacDermot ett anförande om The Implementation of Human Rights and their Role in National Constitutions.
    I styrelsen har under året ingått lagmannen Henry Montgomery, ordf., chefsrådmännen Wilhelm von Schéele, v. ordf., och David Glück, rådmannen Ylva Häckner-Gille, sekr. och kassaförv., samt tingsfisk. Kajsa Hallberg, klubbmästare. Chefsrådmannen Mats Hilding och rådmannen Gunnel Lännergren har varit suppl.