Notiser 415Föreningen Sveriges auditörers styrelse utgörs av auditörerna G. Ingvar Ågren, Stockholm, ordf., Göran Åström, Norrköping, v. ordf., Åke Asp, Stockholm, sekr. och skattmästare, Erik Ameln, Stockholm, och Lars Montelius, Linköping, med auditörerna Arne Reis, Eksjö, och Gunar Wessman, Stockholm, såsom suppl.
    Under 1975 hade föreningen 76 aktiva och 4 passiva medlemmar.

 

Föreningen Sveriges statsåklagares styrelse består av länsåkl. Sten Styring ordf., Lennart Heldin, v. ordf., och Brynolf Wendt, sekr., överåkl. Berndt-Erik Berndtsson samt länsåkl. Karl Gustaf Olsson och Bert de Woul.
    Vid föreningens årsmöte 1975 beslöts att chefsåklagarna i Stockholms, Göteborgs och Malmö åklagardistrikt skulle inbjudas att bli medlemmar i föreningen.
    Vid utgången av 1975 hade föreningen 34 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Länspolischefer har under 1975 sammanträtt fem gånger. Årsmötet hölls i Växjö 12 och 13 juni, varvid justitieombudsmannen Bertil Wennergren redogjorde för praxis vid tillämpningen av förvaltningslagen.
    Som styrelse har fungerat länspolischeferna Sven-Erik Erstam, ordf., Lennart Palmér, v. ordf., Ingvar Andersson, sekr., Christer Horn av Rantzien och John Rudström. Styrelsesuppl. har varit länspolischeferna Ove Hesselgren, Ulf Karlsson och bitr. länspolischefen Gunnar Berggren.
    Medlemsantalet är 27.

 

Föreningen Sveriges Polismästares styrelse har förutom vid årsmötet 12—13 maj i Karlstad sammanträtt vid tre tillfällen under 1975.
    Styrelsen består av polismäst. Bengt Erlandsson, ordf., polisöverint. Otto Holm, v. ordf., polismäst. Bertil Finnberg och Hans Leister, länspolischef Yngve Nylander, polismäst. Karl-Axel Holmström, polisint. Nils Holst samt polismäst. Bengt Laveberg och Inge Öhlund. Som sekreterare fungerar polisint. Jan Värnhall.
    Under verksamhetsåret har föreningen haft ca 220 medlemmar.

 

Bankjuristernas Förening har under 1975 sammanträtt 20 febr., 22 april, 5 juni, 16 okt. och 4 dec. Föredrag har hållits av prof. Ulf Bernitz över ämnet "Marknadsdomstolen, NO:s och KO:s praxis — några reflektioner", av dir. Richard Schönmeyr över ämnet "Livsförsäkringsskattekommitténs betänkande angående avdragsrätten för pensionsförsäkringspremie m. m.", av prof. Knut Rodhe över ämnet "Proposition med förslag till ny aktiebolagslag — gammalt vin spetsat med Bäska Droppar", av adv. Björn Edgren över ämnet "Ändringarna i konkurslagen, särskilt beträffande återvinning" och av bankdir. Rune Barnéus över ämnet "Bankerna i ny arbetsrättslig miljö".
    Föreningens styrelse utgörs av Nils-Erik Svensson, ordf., Sten Westerberg, v. ordf., Lars Rydén, sekr., Dick Ytterberg, klubbmästare, Carl-Wilhelm Liljencrantz, referent och Göran Björling.
    Antalet medlemmar i föreningen är 192.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 mars 1976 förordnat 1 :e byråsekr. Nils Hjälm att vara expert i 1975 års polisutredning samt
    6 april 1976 till experter i väktarutbildningsutredningen förordnat ing. Lars-Eric Arvidsson, polisint. Rune Johannesson, ombudsmannen Bengt-Arne Ljung, företagsjuristen Hans Skalin, dir. Åke Wistedt och andre förbundsordf. Alvar Åslund.
    Statsrådet Lidbom har 12 mars 1976 i utredn. för översyn av upphovsrättslagstiftningen förordnat, till ordf. statssekr. Lennart Sandgren, till ledamöter riksdagsledamöterna Gösta Karlsson och Sture Palm, till experter adv. Jörgen

 

416 PersonalnotiserBengtsson, dir. Karl-Henrik Ekberg, förbundsdir. Jan Gehlin, 1 :e ombudsmannen Carl-Hugo Hernlund, dir. Klas Holming, prof. Gunnar Karnell, dir. Eddie Landquist, förbundsjuristen Gun Magnusson Sessler, dir Jonas Modig,dir. Hans Nordmark, hovr. ass. Agne Henry Olsson, programjuristen Ulf Peyron, förbundsdir. Rolf Rembe och hovr. ass. Arvid Sanmark samt till sekr.hovr.ass. Christer Berg.