Mera om tjänstebeteckningarna för domare i Västtyskland
I SvJT 1973 s. 736 redogjorde jag för de ändrade tjänstebeteckningar som införts i Förbundsrepubliken Tyskland enligt reformlagen av den 26 maj 1972 (Gesetz zur Änderung der Bezeichnungen der Richter und ehrenamtlichen Richter und der Präsidialverfassung der Gerichte vom 26.5.1972 — Bundesgesetzblatt I s. 841).
    Vi lever ju i reformernas tid och man syftade till en förenkling och demokratisering av domarnas tjänstebeteckningar: det gällde att avskaffa de tidigare förekommande 51 olika tjänstebeteckningarna för domare för att i stället använda enbart den enkla och vördnadsvärda beteckningen "Richter".
    Till följd av påverkan av domareorganisationer och andra pressure-groupsskapades ett invecklat och komplicerat system med 46 olika nya tjänstebeteck-

 

504 Nordiskt och internationelltningar, t. ex. i stället för Amtsgerichtsrat (rådman) "Richter am Amtsgericht" eller i stället för "Amtsgerichtsdirektor" (lagman) "Richter am Amtsgericht als aufsichtsführender Richter des Amtsgerichts". Det kunde t. o. m. hända att endomare som förr i tiden bar den enkla titeln "Oberamtsrichter" vaknade efter reformens ikraftträdande som "Richter am Amtsgericht als ständiger Vertreterdes aufsichtsführenden Richters des Amtsgerichts".
    Trots allt fanns det efter reformen bara beteckningarna "Richter" (domare), "Vorsitzender Richter" (avdelningsordförande) och "Präsident" (med olika tillägg för att utmärka den domstol vid vilken domaren tjänstgjort eller den speciella befattning han innehade); det fanns däremot inte längre någon "Direktor" eller "Vizepräsident".
    Detta rättsliga läge ändrades genom Bundesverfassungsgerichts dom av den 27 juni 1974. Reformlagen sattes delvis ur kraft. Enligt domen stred lagen mot författningen såtillvida som
    a. vissa domare saknade de särskilda tjänstebeteckningar som motsvarade deras befattning, t. ex. cheferna för mindre Amtsgerichte eller de tidigare Vizepräsidenten;
    b. andra domare hade erhållit tjänstebeteckningar som var för långa för att användas vid tilltal eller under domstolsförhandling.
    Visserligen innehåller författningen ingenting om domarnas tjänstebeteckningar, men Bundesverfassungsgericht får tolka författningen och sätta däremot stridande lagar ur kraft. Den enades om följande domslut (Neue Juristische Wochenschrift 1974 s. 1940):
    "Es gibt einen hergebrachten und zu beachtenden Grundsatz des Richteramtsrechts, demzufolge dem Richter eine angemessene Amtsbezeichnung gebührt.
    Angemessen ist eine Amtsbezeichnung nur, wenn sie über das dem Richterübertragene Amt hinsichtlich seines Ortes im Gefüge des Gerichtsaufbaus Aufschluß gibt, also wirklichkeitsgerecht ist, und wenn sie "anredefähig", d. h. auch im mündlichen Verkehr unverkürzt gebrauchsfähig ist.
    Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Stellung des Leiterseines Amtsgerichts und der der übrigen Richter dieses Gerichts, die es verbietet, für Leiter des Amtsgerichts und die übrigen Richter dieses Gerichts dieselbe Amtsbezeichnung zu wählen."
    Demokratiseringen fick avslag. Författningsdomstolen konstaterade att "eine allgemeine Nivellierung der Amtsbezeichnungen" strider mot författningen och höll fast vid det "ursprünglich reicheren Inhalt der Amtsbezeichnung, die einstder Monarch verliehen hat, früher einmal 'Titel' hiess und rechtlich mit einem 'Ehrenvorzug' und mit einem 'Rang' verbunden war".
    Förbundsdagen åtlydde domen genom att antaga en ny lag om ändringar av domartjänstebeteckningar av den 22 december 1975 (Gesetz zur Änderung der Bezeichnungen der Richter und ehrenamtlichen Richter — Bundesgesetzblatt 1975, I s. 3176): fr. o. m. den 31 januari 1976 finns det 18 nya Vizepräsident-titlar och tre nya Direktor-titlar — sammanlagt mera än 60 nya beteckningar (i stället för de tidigare förekommande 51 beteckningarna).
    Den tyska Justizpressedienst betecknade lagen som en julklapp, särskilt för domarna i mindre tingsrätter: en ensamdomare i en landsby betecknas fr. o. m. den 31 januari 1976 som "Direktor des Amtsgerichts" — och detta trots att förutom "direktören" inte finns några andra domare i domstolen.

Hauke Lange-Fuchs