Bolagsjuristernas förening har under år 1975 hållit två sammanträden. Det ordinarie årsmötet ägde rum 14 juni i anslutning till en resa till Göteborg för studiebesök hos AB Volvo och AB Svenska Kullagerfabriken. Vid sammanträdet höll prof. Kurt Grönfors ett föredrag under rubriken "Dokumentutveckling och dokumentlösa transporter". Vid höstsammanträdet 28 nov. besökte medlemmarna Svenska Arbetsgivareföreningen, varvid aktuell lagstiftning diskuterades i anslutning till föredrag av dir. Curt-Steffan Giesecke, Erik Forstadius och Lennart Grafström, SAF, om förslag till ny lagstiftning beträffande de anställdas representation i företagens styrelser, överenskommelsen om eko Anders Unger, v. ordf., Sverker Albrektsson, sekr., Alf-Erik Norén, skattmästare, och Ulf Jemsby, klubbmästare.
    Föreningens styrelse utgöres av bolagsjuristerna Ulf Magnusson, ordf., Anders Unger, v. ordf., Sverker Albrektsson. sekr., Alf-Erik Norén, skattmästare och Ulf Jemsby, klubbmästare.
    Antalet medlemmar i föreningen var vid 1975 års utgång 227.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution har under 1975 haft en styrelse bestående av hypoteksdir. Bengt Gunnhagen, Linköping, ordf., hypoteksdir. Sture Zacco, Växjö, v. ordf., och hypoteksdir. Sten Blomqvist, Härnösand, sekr.
    Tillgängliga årgångar av föreningens tryckta förhandlingar (senaste häftet 1970—72) kan rekvireras hos föreningens sekreterare, Box 64, 871 01 Härnösand.
    Föreningen har 24 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister höll årsmöte i Jönköping 15—16 aug. 1975 med föredrag av stadsjuristen Östen Malmberg om "Byggkonkurrens och markvillkor", av rättschefen Bengt Hedman om "Åtgärder mot olovligt byggande", av kommunalrådet Bengt Göransson, Jönköping, om "Jönköpings planeringskontors funktion inom kommunens politiska organisation" samt av universitetslektorn Agne Gustafsson om "Kommunal demokrati i modern tid".
    Styrelsen består av drätseldir. Harry Rydquist, Östersund, ordf., kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro, v. ordf., kanslichefen Staffan Hallström, Karlstad, sekr., kanslichefen Robert Ribbing, Kalmar, kassaförv., och v. stadsjuristen Inger Ridderstrand-Linderoth, Stockholm.
Föreningen har 257 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll sitt årsmöte 19 mars 1975 i Umeå, med ca 100 deltagare.
    Föreningens styrelse utgöres av kronofogdarna Lars Widerström, Skövde, ordf., Bengt Steffner, Göteborg, v. ordf., Johan Adell, Eksjö, remissekr., och Ulla Ahlqvist, Sollentuna, sekr.
    Föreningen har 173 medlemmar.

 

Sveriges Advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm 30 maj 1975. Till ordf. i styrelsen för tiden 1 juli 1975—30 juni 1977 valdes adv. Lars Samzelius, Stockholm. Till v. ordf. i styrelsen för tiden 1 juli 1975—30 juni 1977 valdes adv. Göran Luterkort, Malmö. Till led. av styrelsen för tiden 1 juli 1975—30 juni 1977 omvaldes adv. Svante Fresk, Karlskoga, samt nyvaldes adv. Gotthard Calissendorf, Stockholm, Fritz Engström, Stockholm, och Hans Oehme, Nyköping. Sedan föreg. års val kvarstår i styrelsen adv. Karl Erik Larsson, Sundsvall, Lars Laurin, Lund, Carl Erik Lindahl, Stockholm, Lars Rahmn, Göteborg, och Folke Wistrand, Göteborg.

 

506 Notiser    I disciplinnämnden nyvaldes adv. Curt Blomkvist, Göteborg, för tiden t. o. m. den 30 juni 1976 till led. av nämnden. Sedan föreg. års val kvarstår i nämnden adv. Eskil Weibull, Göteborg, ordf., Gunnar Abersten, Sundsvall, v. ordf., Stig Assarson, Stockholm, Hans-Gustaf Grefberg, Örebro, Sven Janzon, Stockholm, Hans Lidén, Oskarshamn, Åke Svenson, Stockholm, och Lennart Vilén, Malmö.
    Vid slutet av 1975 utgjorde antalet ledamöter i samfundet 1 448.