Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte 17 mars 1975. Vid den middag som följde höll hovrättsrådet Arne Loheman ett kåseri under titeln "Advokaten i hovrätten". Under våren hölls vidare ett sammanträde, i samband med den av avdelningen och Stockholms tingsrätts domareförening gemensamt anordnade, årligen förekommande middagen, i vilken även representanter för andra tingsrätter i Stockholmsområdet liksom polis och åklagarmyndigheter deltog. Vid mötet höll generalsekr. i Internationella Juristkommissionen, Niall MacDermot, ett anförande kallat "The implementation of human rights and their role in national constitutions". Bland gästerna återfanns statsrådet Carl Lidbom och landshövding Hjalmar Mehr. Under hösten hölls tre möten. Vid mötet 15 sept. informerade adv. Axel Wahlberg och dåvarande fisk. vid arbetsdomstolen Sten Zethraeus om "Anställning — uppsägning — avskedande". Vid mötet 21 okt. höll chefsrådman Harald Nordin ett anförande kallat "Advokaten i domstolen — processrättsliga och processtekniska stötestenar". Till mötet 25 nov. hade inbjudits den holländske adv., f. d. ordf. i holländska advokatsamfundet Pieter J. W. de Brauw, vilken höll ett anförande om former och villkor för advokatverksamhet i Holland, varvid han lämnade bl. a. en redogörelse för erfarenheterna från de ca fem år under vilka det i Holland varit tillåtet att bedriva advokatverksamhet i aktiebolagsform. Mötena under året har i allmänhet varit mycket välbesökta. En av adv. Lars Laurin och Bengt Ljungqvist ledd tvådagarskurs i arrende- och hyresrätt genomfördes i november med ca 100 deltagare.
    Styrelsen utgörs av adv. Peter Wadsted, ordf., Per Håkan Osvald, v. ordf., Björn Edgren, Gerd Nordenström, Björn Palm-Jensen, Anders Saxon och Axel Wahlberg med Elisabeth Abrahamson, Hans Ulrich von der Esch och Karl O. Malmenfeldt som suppl. Adv. Leif Eriksson är sekr.
    Avdelningen hade vid utgången av år 1975 534 ledamöter, en ökning med 19 från föregående år.

 

Östra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Linköping 11 mars 1975. Vid mötet behandlades i stadgarna föreskrivna ärenden, varjämte diverse kollegiala spörsmål diskuterades. Efter mötesförhandlingarna inledde adv. Göran Luterkort en diskussion över ämnet "Advokaten i framtiden". Diskussionsinledningen åtföljdes av åtskilliga inlägg kring advokatverksamheten. I avdelningens regi hölls 12 och 13 sept. 1975 en kurs i Tranås angående ny aktiebolagslag och ny bokföringslag. Kursledare var hovrättsassessorerna Jan Bökmark och Bo Svensson. 14 nov. 1975 hölls ett extra möte på Stora Hotellet i Jönköping. Mötet bevistades bl. a. av generalsekr. adv. Lennart Reuterwall samt sekr. jur. kand. Elisabeth Lind-Petri och Sven Unger. Vid detta möte informerade generalsekr. om samfundsstyrelsens arbete och diverse aktuella spörsmål; i anslutning härtill behandlades fråga om avdelningens styrelse skulle upprätta förteckningar över advokater inom avdelningen eller räjong därav med angivande av verksamhetsområden, varvid mötet på förslag av styrelsen beslöt att icke låta vidtaga någon åtgärd i saken.
    Styrelsen utgörs av adv. Bengt Hesser, Linköping, ordf., Hans Oehme, Nyköping, v. ordf., Sven Lövin, Norrköping, Nils Nilsson, Eskilstuna, och Karl Olof Wirell, Kalmar, med P. G. Dahlström, Jönköping, Olle Rågmark, Linköping, och Åke Wängö, Tranås, såsom suppl. Sekr. är adv. Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 150 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Malmö 20 mars 1975. Adv. Göran Luterkort höll därvid ett föredrag rubricerat "Pressens ansvar och frihet i praktiken". Avdelningen ordnade 18—19 april en kurs för medlemmarna och hos dem anställda jurister i arrende- och hyreslagstiftning.

 

Notiser 507Kursledare var adv. Lars Laurin i Lund och Bengt Ljungqvist i Stockholm. 17—18 okt. 1975 ordnade avdelningen en kurs i familjerätt med adv. Elin Lauritzen, Stockholm, som kursledare.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Hugo Olsson, Malmö, ordf., Bengt Almgren, Malmö, v. ordf., Sven Bengtsson, Karlskrona, Bror-Emil Jeppsson, Malmö, Bengt Siwe, Helsingborg, med Åke Engwall, Ängelholm, Lars Laurin, Lund, och Gunnar Thomée, Malmö, som suppl. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Thomas Linse, Malmö.
    Avdelningen räknade vid 1975 års utgång 216 ledamöter.