Mellersta avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll sitt årsmöte i Falun 14 mars 1975. I anslutning till årsmötet arrangerades en av Advokatsamfundets efterutbildningskommitté anordnad kurs avseende arrende- och hyreslagstiftningen under ledning av adv. Lars Laurin, Lund, och Bengt Ljungqvist, Stockholm. Avdelningen har därutöver traditionsenligt hållit studiedagar på Hotell Dalecarlia i Tällberg under tiden 12—14 sept. Inbjudan hade utgått jämväl till Stockholmsavdelningens ledamöter samt de östra och norra avdelningarnas ledamöter. Studiedagarna, som samlade ett osedvanligt stort antal deltagare, gästades också av adv. Göran Luterkort, Malmö, v. ordf. i Advokatsamfundets huvudstyrelse, generalsekr. Lennart Reuterwall samt sekr. Elisabeth Lind-Petri och Sven Unger, båda från Advokatsamfundets kansli. Första studiedagen ägnades åt ny skadeståndslagstiftning, därvid försäkringsdir. Erland Strömbäck, Stockholm, föreläste över ämnet "Personskaderegler och trafikskadelag". Den andra studiedagen ägnades processrättsliga samt yrkestekniska spörsmål. Chefsrådmannen Harald Nordin från Stockholms tingsrätt höll ett mycket uppskattat föredrag över ämnet "Advokaten i domstolen. Processrättsliga och processtekniska stötestenar". Senare under dagen förekom paneldiskussion kring begreppet "God advokatsed" med inledningsanföranden av bl. a. adv. Ragnar Gottfarb, Stockholm, och generalsekr. Lennart Reuterwall. Samtliga programpunkter rönte stor uppskattning och föranledde även en livlig diskussion.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Dag Edlund, Västerås, ordf., Svante Fresk, Karlskoga, v. ordf., Jan Fenger-Krog, Falun, Curt Smerling, Karlstad, samt Stig Sohlberg, Uppsala, med Lars Gombrii, Västerås, Staffan Carlbäck, Örebro, Erik Matz, Rättvik, Jan Olof Bergström, Karlstad, samt Rune Ek, Uppsala, som suppl. Sekr. har varit adv. Lars Gombrii, Västerås.
    Avdelningen hade vid årsskiftet 1975/1976 148 medlemmar.

 

Norra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Umeå 15 mars 1975. Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ulf Berglöf, Skellefteå, ordf., Arne Kjellson, Sundsvall, v. ordf., Gösta Heilborn Jr, Östersund, Stig Lindström, Söderhamn, Lars Marcusson, Luleå, samt Torsten Ljungdahl, Skellefteå, som tjänstgjort som sekr. Suppl. har varit adv. Sven Lindberg, Sollefteå, Gustaf Selander, Östersund, och Odd Kjölsrud, Gävle, och revisorer adv. Bengt O. Gullesjö och Lars Landmark, Skellefteå.
    I anslutning till årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av försäkringsdir. Erland Strömbäck, Stockholm, angående skadeståndsrätt, och av bankdir. Curt G. Olsson, Stockholm, angående "Samspelet mellan klient/rådgivare och bank". 18—20 sept. anordnade avdelningen kurs för medlemmarna avseende arrende- och hyresrätt samt hovrättsprocessen. Därvid hölls föreläsningar av adv. Lars Laurin, Lund, och Bengt Ljungqvist, Stockholm, samt hovrättsrådet Åke Åhström, Malmö. Utöver föreläsningarna förekom diskussion rörande frågor sammanhängande med ämnena för föreläsningarna.
    Vid årsskiftet hade avdelningen 145 medlemmar.

 

Föreningen Jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer avhöll sitt årsmöte 22 nov. 1975 i Jönköping. Till styrelse i föreningen omvaldes adv. Sven-Inge Söderberg, Luleå, ordf., Gunnar Kildén, Halmstad, v. ordf., Bengt Lundblad, Stockholm, kassör och sekr., samt Karin Tejning, Malmö, suppl. Årsmötet hölls i anslutning till en av domstolsverket anordnad konferens för jurister vid allmänna advokatbyråer. Vid konferensen informerades och diskuterades främst lönsamhets- och personalfrågor vid de allmänna advokatbyråerna.
    Föreningen har drygt 100 medlemmar.