508 NotiserFöreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1975 sammanträtt 4 mars med föredrag av gen.dir. Ove Rainer om Brottsförebyggande rådets verksamhet, 22 maj med besök på Marknadsdomstolen, 12 juni med årsmöte och efterföljande visning av kammarrättens nyrenoverade lokaler, 2 okt. med studiebesök på nya allmänna häktet i kv. Kronoberg samt 2 dec. med diskussionsafton kring tjänsteförslagsnämnden och tjänstetillsättningarna, till vilken hade inbjudits gen.dir. Mats Börjesson, kammarrättspres. Gustaf Hedborg och hovr.ass. Anitha Bondestam såsom företrädare för nämnden samt exp.chefen Lars Olov Hillerudh och kanslirådet Åke Lundborg från justitiedepartementet.
    Under verksamhetsåret 1975/1976 består föreningens styrelse av hovrättsfisk. Sten Heckscher, ordf., Barbro Röst-Andreasson, v.ordf., Ulla Lundqvist, sekr., Karl-Gunnar Ekeberg, kassaförv., Jörgen Almblad, klubbmästare, Gunilla Persson, bitr. klubbmästare, Marie Hafström och adj. led. Gösta Fischer.
    Föreningen har omkring 300 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1975 sammanträtt sex gånger. Styrelsen har utgjorts av hovrättsfisk. Bengt von Strokirch, ordf., Lars Noltorp, v.ordf., tingsfisk. Jonas Ågren, sekr., och Klas Mogren samt hovrättsfisk. Sven-Olof Abdon.
    Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge har under 1975 anordnat sammankomster tillsammans med Jurist- och Samhällsvetareförbundets Skåneavdelning och Föreningen yngre jurister på advokatbyråer i Malmö —Lundregionen om "Skattebrott och skattemål" med bl. a. länsåklagaren Lennart Eliasson, "Juristens roll i samhället" med bl. a. professorn Per Olof Bolding, "Handelskamrarnas roll i svenskt näringsliv" med direktören Lars Samzelius, "Juridik och rättvisa" med universitetslektorn Jan Evers och "Den nya aktiebolagslagen" med professorn Carl Martin Roos. Därjämte har domarutredningens betänkande "En öppnare domarbana" diskuterats vid två sammankomster.
    Styrelsen består av Frank Orton, ordf., Axel Lundqvist v. ordf., Gunnar Bergholtz, sekr. och kassaförv., Lars Göran Abelson och Ulla Öhman med Sven Cavallin, Marianne Lejman och Sigurd Heuman som suppl.
    Föreningen har närmare 100 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1975 sammanträtt tre gånger. Styrelsen har bestått av hovrättsass. Bengt Wileke, ordf., hovrättsfisk. Staffan Levén, v. ordf., hovrättsfisk. Mats Koffner, sekr. och kassaförv., hovrättsfisk. Bengt Björklund och Kenneth Ström. Hovrättsfisk. Per Westeling och Kjell Nilsson har varit suppl. i styrelsen.
    Föreningen har under 1975 haft omkring 70 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under 1975 sammanträtt fem gånger. Årsmöte hölls 27 jan. 1975. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av t.f. rådmannen Gunnar Sjöblom, ordf., ass. Lars Fallenius, kassaförv., och fisk. Bertil Wennberg, sekr.
    Föreningen har omkring 30 medlemmar.

 

Jönköpings Juridiska Förening har under 1975 hållit två sammanträden. Vid årsmötet 24 april höll rättspsykiatern, prof. Bo Gerle, ett intressant och uppskattat föredrag över ämnet "Är alla brottslingar sjuka?" och 1 dec. förevisades det nya domstolsverket i Jönköping under ledning av generaldir. Mats Börjesson.
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättspres. N. Erik Åqvist, ordf., rådmannen Bertil Hagard, v.ordf., hovrättslagmannen Bertil Höijer, adv. Bengt H. Skantze, länspolischefen Bertil Ankar, länsåkl. Kjell Stenberg, länsrådet Ragnar Forss, hovrättsrådet Lennart Sjögreen, länsrådet Erik Lilliesköld samt bankjuristen Ingvar Melin, kassaförv. och sekr.
    Antalet medlemmar uppgår till 195.