Notiser 509Nordvästra Skånes Juristförening har under år 1975 hållit årsmöte 14 maj med föredrag av tullöverkontrollören, jur. kand. Gösta Hartzell under rubriken "Något om tullkriminalens verksamhet" samt höstsammankomst av sällskaplig karaktär tillsammans med av medlemmarna inbjudna damer och herrar. Styrelsen utgöres av chefsåkl. Sven Ankar, ordf., lagmannen P. A. Hansén, rådmannen Karl Arvid Berglund samt adv. Bengt Holmberg och Bertil Uddborn, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 95 medlemmar.

 

Hallands Juristförenings styrelse har under 1975 utgjorts av landshövding Yngve Holmberg, ordf., rådman Sixten Lundmark, v. ordf., lagman Erik Borglund, länsass. Åke Andrén, lagman Bo Nilsson-Dag samt adv. Hans-Erik Enghoff med landskamrer Sven Svensson och länsåklagare Brynolf Wendt som suppl. Kassaförv. har varit adv. Hans-Erik Enghoff. Som sekr. och klubbmästare har fungerat adv. Hans Norell.
    Vid årsmötet i december talade hovrättslagmannen Tore Landahl, Malmö, om "Behandling av unga lagöverträdare. Vad skall komma efter ungdomsfängelse?".
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar.

 

Göteborgs Juristklubb har under år 1975 haft fem sammanträden. Lagmannen Carl-Anton Spak höll 6 febr. föredrag över ämnet "Domarrekryteringen i stöpsleven". Justitiekanslern Ingvar Gullnäs talade 8 april över ämnet "Karl XII, Jan Myrdal och JK". Våren firades 23 maj med middag och dans på Henriksbergs restaurant. Generaldir. Claes-Göran Källner höll 7 okt. föredrag över ämnet "Data och integritet". 25 nov. höll klubben årsmöte till vilket generaldir. Sten Walberg var inbjuden. Efter årsmötesförhandlingarna höll Walberg föredrag över ämnet "Skatteflykt".
    Klubbens styrelse bestod under året av kammarrättslagmannen Leif Ekberg, ordf., hovrättslagmannen Tomas Löfstedt, v. ordf., polisint. Jan Värnhall, kassaförv., stadsombudsmannen Tommy Nilsson, klubbmästare, kammaråkl. Ann Marie Ros, sekr., samt rådmannen Börje Duus och adv. Bo Björck. Vid årsmötet valdes Tomas Löfstedt till ordf., Bo Björck till v. ordf., stadsombudsmannen Sören Svenker till klubbmästare, kammarrättsrådet Elisabeth Palm och rådmannen Tomas Huldén som förtroendemän. Leif Ekberg, Tommy Nilssonoch Börje Duus lämnade styrelsen. Övriga förtroendemän omvaldes.
    Antalet medlemmar uppgick under året till omkring 500.

 

Värmlands läns juristförening höll årsmöte 24 april 1975.
    Styrelsen har under året utgjorts av rådmannen Arne Mannerstedt, ordf., chefsåkl. Ernst Holmberg, sekr., adv. Bertil Rinstad, kassör, förste länsass. Ulf Hahne samt rådmannen Jan Rebane. Styrelsesuppl. har varit bankjuristen Erik Hallström och tingsfisk. Tommy Persson.
    Föreningen har under året haft cirka 60 medlemmar.

 

Eskilstuna—Strängnäs Juristklubb hade årsmöte 30 mars 1975. Då nyvaldes styrelsen, vilken numera består av rådmannen Bengt Olof Berggren, ordf.,adv. Nils Nilsson, sekr., bankjuristen Gerhard Thorén, kassör, och distriktåkl. Lennart Melin, klubbmästare. Efter årsmötet hade klubben årsfest med damer.
    Vid höstsammankomsten 6 nov. talade rådmannen Harald Nordin vid Stockholms tingsrätt över ämnet "Processrättsliga och processtekniska stötestenar". Efter föredraget följde en livlig diskussion varvid åtskilliga synpunkter framfördes.
    Antalet medlemmar uppgår till ca 35.

 

Dalarnas Juristförenings styrelse har under år 1975 bestått av adv. Roland Eliasson, ordf., lagmannen Carl-Anders Hallenberg, v. ordf., stadsjuristen Göran Löfgren, sekr., länsåkl. Lennart Larsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbmästare, samt rådmannen Carl-Oscar Larson och länsass. Mats Gunnar Svennung.
    Föreningen har under året haft ca 65 medlemmar.

 

Gefleborgs läns juristförening har under 1975 haft två sammankomster. 19 mars kommenterade lagman Carl-Anton Spaak valda delar ur betänkandet

 

510 Notiser"En öppnare domarbana". Vid årsmötet 29 maj talade konsumentombudsmannen Sven Heurgren om sin verksamhet med betoning på den juridiska delen.
    Föreningens styrelse utgörs av hyresrådet Tomas Nordqvist, ordf., adv. Elsa-Britta Hilding, v. ordf., chefsåkl. Lars Lundgren, sekr., bankjuristen Carl Göran Wallman, kassaförv., och stadsjuristen Lennart Ocklind, klubbmästare.
    Föreningen har omkring 75 medlemmar.