Nytt justitieråd. Regeringen har 20 maj 1976 utnämnt hovrättslagmannen i Svea hovrätt Lennart Persson till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1976.
    Justitierådet Persson är född i Åsele 1922. Han avlade stud.ex. i Umeå 1942 och blev jur.kand. i Uppsala 1947. Efter tingstjänstgöring i Livgedingets domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1951 och assessor 1958. Åren 1960—71 tjänstgjorde han som vattenrättsdomare i Umeå och 1971 blev han hovrättslagman i Svea hovrätt. Han har innehaft följande offentliga uppdrag: sakkunnig i jordbruksdepartementet 1959—60 och i justitiedepartementet 1967—71, sekr. i vägmarkssakkunniga 1956—63, expert åt vattenvårdskommittén 1957—64 och åt immissionssakkunniga 1963—66, ledamot i svensk-norska renbeteskommissionen och delegat vid förhandlingar med Norge om ny renbeteskonvention samt utredningsman ang. överinstans till fastighetsdomstol och ang. fredsförband i Arvidsjaur.
    Sedan 1969 är Persson ordförande i koncessionsnämnden för miljöskydd och sedan 1974 ersättare för vice ordförande i arbetsdomstolen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    21 april 1976 förordnat följande personer att ingå i ett expertorgan på bokförings- och redovisningsområdet, nämligen till ordf. förordnat dir. Bo Jonas Sjönander, till ledamöter förordnat utredningssekr. Percy Bargholz, aukt. revisorn Sune Carlsson, dir. Erik Danielsson, avd.dir. Hans Fischerström, dir. Ingemar Jonsson, utredn.sekr. Jan-Erik Moreau, revisorn Benny Norr, skattedir. Olle Roos och dir. Åke Steineck samt till expert förordnat hovr.ass. Jan Bökmark,
    22 april 1976 förordnat hovr.ass. i hovr. f. Västra Sverige Erik Tersmeden att biträda som sakk. i justitiedep:t,
    28 april 1976 förordnat hovr.pres. Karl-Erik Skarvall att vara ordf. i utredningen för översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott samt till led. i utredningen förordnat riksdagsledamöterna Lilly Bergander och Åke Polstam,
    6 maj 1976 förordnat ekonomidir. Boris Carlsson att vara sekr. i expertorganet på bokförings- och redovisningsområdet samt
    7 maj 1976 i utredningen om översyn av lagstiftningen om personorienterad ADB-information m. m. förordnat, till ordf. statssekr. Sven Andersson samt till ledamöter riksdagsledamöterna Kerstin Anér, Stig Gustafsson, Kurt Hugosson, Bengt Kindbom, Rune Pettersson och Anders Wijkman.
    Statsrådet Lidbom har 22 april 1976 förordnat dir. Olof Storm att vara expert i utredningen för översyn av upphovsrättslagstiftningen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    22 april 1976 utnämnt rådm. i Borås tr Bengt Lindeblad att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige och
    s. d. förordnat t.f. byråchefen i Svea hovr., dep.sekr. i justitiedep:t. Arne Gillstedt att vara byråchef i hovrätten.