Ulf Bernitz 55EIKE VON HIPPEL. Verbraucherschutz. Tübingen 1974. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). XII + 299 s. DM 78,00.

 

Konsumentskyddet är inte bara ett svenskt eller nordiskt problem. Krav på utbyggt konsumentskydd gör sig numera allmänt gällande i utvecklade länder med marknadsekonomi och på åtskilliga håll, bl. a. i USA och Storbritannien, föreligger ganska omfattande lagstiftning. EG har 1975 antagit ett konsumentpolitiskt program, som behandlar praktiskt taget alla de från svensk lagstiftning eller pågående lagstiftningsarbete välkända frågorna. Enligt programmet skall det utbyggda konsumentskyddet genomföras genom rättsregler, som antingen är harmoniserade på EG-nivå eller direkt antagna på EG-planet. Man skall dock samarbeta med OECD och Europarådet, där olika kommittéer arbetar med konsumentskyddsfrågor, bl. a. angående produktsäkerhet, varudeklarationer, otillbörliga marknadsföringsmetoder och oskäliga avtalsvillkor.
    För den som mot denna bakgrund inser att konsumentlagstiftningens uppbyggnad och tillämpning i Sverige inte kan ses isolerad från det internationella sammanhanget föreligger nu ett pionjärarbete i komparativ konsumenträtt, von Hippels bok Verbraucherschutz. Docenten von Hippel är knuten till det stora Max Planck-Institutet för komparativ privaträtt i Hamburg och utnyttjar i sin bok ett enormt rikt material från hela världen. Arbetet är så uppbyggt att det sakområde för sakområde komparativt behandlar konsumentskyddets uppbyggnad och behov. Efter ett kortare inledningskapitel tar förf. upp skyddet mot de fekta och skadliga produkter, mot otillbörlig marknadsföring, mot oskäliga avtalsvillkor och mot oskäliga priser samt den enskilde konsumentens möjligheter att rättsligt driva igenom sina anspråk i anledning av kontraktsbrott m. m. Därefter tar förf. i en "specielldel" upp särskilda problem som knyter sig till skyddet för konsumentköpare, avbetalningsköpare, kredittagare, försäkringstagare, deltagare i betald undervisning och turister. Som bilagor återges ett stort antal grundläggande dokument från olika länder och organisationer om konsumentskydd.
    Värdet i von Hippels bok ligger främst i sammanställningen av ett mycket omfattande material och de välavvägda synpunkter han ofta har att framföra på hur konsumentskyddet kan och bör utformas på skilda delområden. Den grundläggande systematiken ter sig däremot tunn, och litet förvånande finner man ingen egentlig analys eller ens helt klar bestämning av själva konsumentbegreppet. Kapitlen om otillbörlig marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor, som ju rör övergripande frågor och där f. ö. svensk rätt ges ganska stort utrymme, är ganska översiktliga. Däremot har von Hippel mycket intressant att säga om bl. a. skydd mot farliga produkter och rörande de delproblem han tar upp i den speciella delen. Emellertid står med all säkerhet konsumenträtten bara i första början av sin rättsvetenskapliga utveckling, och de penetrerande framställningarna över enskilda delproblem lär tids nog komma. I dagens tidiga utvecklingsskede fyller von Hippels oerhört rikt dokumenterade, klara och uppslagsrika översikt av det nya rättsområdet ett stort behov. Boken förtjänar att uppmärksammas av jurister och andra som i Sverige sysselsätter sig med konsumentskyddets vidareutveckling.

Ulf Bernitz