PER STANGELAND & RAGNAR HAUGE. Nyanser i grått. En undersøkelse av selvrapportert kriminalitet blant norsk ungdom. Oslo—Bergen—Tromsø 1974. Universitetsforlaget. 159 s. Nkr. 35,00.

 

De s. k. mörkertalsundersökningarna introducerades i Norden i och med Christies välkända norska undersökning från 1961. Den följdes av liknande undersökningar i övriga nordiska länder. Dessa satte i hög grad sin prägel på den kriminologiska debatten i Norden under 1960-talet. Kanske betecknar den undersökning som presenteras i förevarande bok och som utfördes i Norge 1967 vid institutet för kriminologi och straffrätt slutpunkten för nordiska undersökningar av detta slag. Resultatet som framläggs i boken ger vid handen, att vidare undersökningar efter den inslagna linjen kräver skärpta verktyg och andra metoder. Detta innebär inte att de gjorda undersökningarna skulle sakna värde. Tvärtom måste de betraktas som en viktig del i kriminologins utveckling mot allt mer förfinade medel att kasta ljus över kriminalitetens orsaker.
    Undersökningen här i fråga visar inga signifikanta avvikelser från tidigare undersökningar i Norden. Ej heller synes den indikera avvikelser gentemot vad som är känt beträffande den registrerade kriminaliteten på ett undantag när. Tvärtemot vad som synes gälla den kända brottsligheten ger undersökningen till resultat, att ungdomar med olika social bakgrund inte visar motsvarande skillnad i brottsfrekvens. Undersökningsresultatet är onekligen intresseväckande, och synes mig böra initiera ytterligare forskning. Förf:s tolkning av resultatet i denna del — undersökningsresultaten beträffande känd och okänd brottslighet anses ej motstridiga utan avvikelserna får sin förklaring däri att undersökningarna mäter samma fenomen på olika nivåer — har ett nära samband med en kriminalpolitisk slutsats som förf. drar, nämligen att snatteri och vissa stöldbrott borde avkriminaliseras.

G.E.