Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    21 maj 1976 förordnat statssekr. Sven Andersson att vara ordf. i utredn. om kriminalvårdsstyrelsens organisation m. m. samt till led. i utredn. förordnat överdir. Gösta Bruno, avd. chefen Gunnar Ekstam, överdir. Sven Fischier, dep.rådet Johan Leche, avd.dir. Gunnar Lönnberg, generaldir. Bo Martinsson, ombudsmannen Morgan Mattson och ombudsmannen Elis Söderman samt
    10 juni 1976 förordnat riksarkivarie Åke Kromnov att vara expert i massmedieutredningen.

 

Utrikesdepartementet. Regeringen har 1 juli 1976 förordnat utrikesrådet och chefen för rättsavdelningen i dep:t Hans Danelius att vara rättschef i dep:t och s. d. förordnat kanslirådet i dep:t Nils Rune Larsson att vara dep.råd i dep:t.

 

Finansdepartementet. Regeringen har 23 juni 1976 förordnat kanslirådet i finansdepartementet Kurt-Inge Persson att vara dep.råd i dep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har 17 juni 1976 förordnat kanslirådet i arbetsmarknadsdep:t Stina Wahlström att vara dep.råd i dep:t.

 

Arbetsdomstolen. Regeringen har 10 juni 1976 förordnat dep.rådet i justitiedepartementet, ass. i Svea hovr. Johan Lind att vara ordf. i arbetsdomstolen.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 10 juni 1976 förordnat f. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Ingrid Fernström att vara rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 10 juni 1976 förordnat t. f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Sthlm Clary Tenne att vara reg.rättssekr.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    8 juli 1976 utnämnt byråchefen vid brottsförebyggande rådet Arne Wikström att vara byråchef hos riksåklagaren samt
    s. d. förordnat t. f. byråchefen hos riksåklagaren, ass. i Göta hovr. Bo Wiegert att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    3 juni 1976 förordnat rikspolischefen Carl Persson att fortfarande t. o. m. den 30 juni 1982 vara rikspolischef,
    s. d. förordnat överdir. hos rikspolisstyrelsen Åke Magnusson att fortfarandet. o. m. den 30 juni 1982 vara överdir. hos rikspolisstyrelsen,
    23 juni 1976 förordnat byråchefen i Sthlms polisdt Sven-Åke Hjälmroth att vara avd.chef hos rikspolisstyrelsen samt
    8 juli 1976 förordnat avd.dir. hos rikspolisstyrelsen Gunnar Tysk att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som byråchef hos rikspolisstyrelsen.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har
    17 juni 1976 förordnat t. f. avd.chefen hos kriminalvårdsstyrelsen, byråchefen Lars Bolin att vara avd.chef hos styrelsen samt
    s. d. förordnat avd.dir. hos kriminalvårdsstyrelsen Jörgen Johansson att vara byråchef hos styrelsen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    20 maj 1976 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rättschefen i justitiedep:t,ass. i Svea hovr. Staffan Vängby, rättschefen i jordbruksdep:t, ass. i Svea hovr. Olof Köhl, t. f. chefsrådm. i Södertörns tr, rev.sekr. Göran Almer, t. f. kanslirådet i justitiedep:t, hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Åke Ihrfelt, bank.insp. i bankinspektionen, ass. i Svea hovr. Hans Henrik Abelin, rev.sekr. Bengt Björnberg och ass. i Svea hovr. Lars Tottie,
    26 maj 1976 till hovr.lagmän i Svea hovr. utnämnt kammarrättslagm. i

 

Personalnotiser 591kammarrätten i Gbg Fredrik Sterzel och hovr.rådet i Svea hovr. Gösta Dyrssen,
    s. d. utnämnt kanslichefen i brottsförebyggande rådet, hovr.rådet i Svea hovr. Carl-Johan Cosmo att vara hovr.lagm. i hovr. över Skåne o. Blekinge,
    10 juni 1976 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Johan Lind och t. f. hovr.lagm. i Svea hovr., rådm., tillika avd.ordf., i Sthlms tr Åke Asp att vara hovr.lagmän i Svea hovr.,
    s. d. förordnat prof. vid universitetet i Uppsala Bertil Bengtsson att fr. o. m. 1 nov. 1976 bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i Svea hovr.,
    s. d. förordnat t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o. Blekinge, hovr.rådet i hovr. Jan Erik Elliot att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr.,
    17 juni 1976 utnämnt rättschefen i bostadsdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Hedman att fr. o. m. 1 jan. 1977 vara hovr.lagm. i hovr. f. Nedre Norrland,
    s. d. förordnat hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.lagm. i hovr.,
    23 juni 1976 utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o. Blekinge, hovr.rådet i hovr. Jan Erik Elliot att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Ove Nelander att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Lennart Sjövall att inneha långtidsvik. på tjänst som hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Lars Hedberg och lagfarna led. i bostadsdomstolen, ass. i Svea hovr. Lars-Göran Åsbring att vara hovr.råd i Göta hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Björn Eilard att vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Peder Baagoe att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige samt
    s. d. till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Lars Bergman, Ulf Bjurman, Gösta Fischer, Charles Gavatin, Urban Loinder och Eva Wagner-Wikström,Göta hovr. fisk:a Bengt von Strokirch, Torgny Werger och Bengt Bolander,hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Per Moreau och Lennart Frii, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Marika Estreen samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Göran Ekman.