Juridiska föreningen i Lund har under 1975 bedrivit följande verksamhet: 6 febr. "Licencing — en kryssning mellan juridiska blindskär", med jur.kand. Magnus Thorfinn. — 18 febr. "Jurist -75", information angående studierna i den propedeutiska kursen för de nyinskrivna av lärarna i ämnet. — 20 febr. "Kronofogde — ett krävande arbete?", med kronofogden och riksdagsmannen Sten Sjöholm. — 27 febr. "Hur man blir polischef", information om polischefsutbildningen av avdelningsdir. Björn Lageby. — 1 mars Kaffe Forensis. "Att vara bankjurist", med jur. kand. Lars Sondén vid Skånska Banken. — 13 mars. "Brottsförebyggande rådet — en presentation", med kanslichefen Carl-Johan Cosmo. — 20 mars. "Juridik — en vetenskap för reservlöjtnanter", ett kåseri om bl. a. Fritjof Nilsson Piraten med bitr. prof. Ulf Cervin. — 22 mars. "Verksamheten vid allmän advokatbyrå" och "Den nya mindrevärdeslagen", med adv. Elisabeth Abrahamsson. — 3 april. "UD:s aspirantutbildning", med Lars Karlberg från UD. — 7 april. Gästföreläsning. "Om uppkomsten av Finlands högsta förvaltningsdomstol", med prof. Tore Modeen från Åbo. — 10 april. "JK — vem är det?", med justitiekansler Ingvar Gullnäs. — 12 april. Vårfestligheter. Middag på Svaneholms slott. — 17 april. Bevistande av huvudförhandling i mål om holografiskt testamente samt därefter "hearing" på hovrätten över Skåne och Blekinge. — 24 april. Om sina respektive yrken talade åkl. för speciella mål, länsåkl. Thorsten Rosenberg och kriminalkommissarie Åke Persson. — 24 april. Gästföreläsning med prof. Harold Caplan från Storbritannien. — 15 maj. "Offentligt försvar", ett kåseri av adv. Göran Luterkort. —21 maj. Gästföreläsning. "Synpunkter på det internationella skiljeförfarandet", med Senatpräsident Heinrich Nagel. — 22 maj. "Hur arbetar HD?", med t.f. revisionssekr. Jan Bergendal. — 26 maj. "Läkemedelsansvar", med bl. a. prof. Bertil Bengtsson och doc. Arne Melander. — 17 sept. "Jurist -75", information av lärarna i den propedeutiska kursen. — 2 okt. "Holografiskt testamente — en hovrättsdom kommenteras" av hovrättslagmannen Landahl, hovrättsrådet Elliot, adj. led. Lenter och f. d. lagmannen Myrland. — 9 okt. "Immaterialrätt", med doc. Lars Holmqvist. — 22—24 okt. Studieresa till Stockholm varvid besök avlades vid Sveriges Advokatsamfund, Svenska Arbetsgivareföreningen, Rikspolisstyrelsens nya anläggning "Kronobergaren", Juristhuset samt utrikesdepartementet.  — 30 okt. "Äktenskap kontra samvetsäktenskap", med bitr. prof. Gunvor Wallin. — 5 nov. Information om polisens i Lund verksamhet. — 6 nov. "Watergatefifflare eller stjärnadvokater — om jurister i USA av idag", med jur.kand. Fredrik Vinge. — 13 nov. "Frihetsberövandets effekter", med doc. Ulla Bondesson. —14 nov. Höstfestligheter på Storgården i Södra Sandby. — 20 nov. "Är snatteri ett brott?", med prof. Per-Edwin Wallén. — 27 nov. Resa till Köpenhamn i Juridisk Diskussionsklubs regi. Kriminalmuseum och Folketinget besöktes. — 29 nov. Kaffe Forensis. "Juristens ställning i Tjeckoslovakien", med jur.dr. Michael Bogdan. — 4 dec. "Mördarfamiljen och familjemördaren", ett kåseri av jur.kand. Göran Ravnsborg. — Vidare har studiebesök under hösten anordnats hos polisen i Lund med tillfälle till deltagande i polisens bilpatrullering.

 

Notiser 685    Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet (NSJR). Genom lokalkommittén i Lund har föreningen representerats av juris studerandena Bertil Gerard och Viveka Patriksson vid NSJR:s årsmöte i Århus under höstterminen. Samarbetet med de övriga studentföreningarna i Norden har varit mycket gott under året. Föreningen har sänt representanter till olika arrangemang i Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Föreningen har bedriviten omfattande intern verksamhet med novitieaftnar, fadderträffar, tentamensfester etc. Dessutom har föreningen under terminerna bedrivit café-servering under samtliga läsdagar. Serveringen har varit mycket uppskattad av såväl institutionens personal som dess studenter. Under året har tre föreningssammanträden hållits: 4 juni, 26 sept. och 12 dec. Vidare har hållits nio styrelsesammanträden. De föreningsmedlemmar som studerar vid Kursverksamheten i Göteborg har bedrivit egen verksamhet i Juridiska Föreningen i Göteborg. Föreningen bedriver förlagsverksamhet under firman Stiftelsen Juristförlaget i Lund, som nu förlägger omkring 55 titlar i samarbete med Studentlitteratur AB i Lund. Föreningens tidning IUSet från Lund har under året utkommit med fem nummer. P. A. Norstedt & Söners Förlags bokstipendier har under 1975 tilldelats juris studerandena Carl-Göran Heden och Karin Hultén.
    Föreningens styrelse har under 1975 haft följande sammansättning: Per Henning Grauers, ordf., Jan Wahlström, v.ordf., Karin Hultén, sekr., Hans Christer Thorell, skattmästare, Ulla Corneliusson, klubbmästare, Folke Grauers, förlagsföreståndare, Anders Frosteli, red. under våren, Klas Sandberg, red. under hösten, H. Göran Nilsson, programchef under våren, Göran Kjellström, programchef under hösten, Ursula Jennervik, inf.chef, Tommy Persson, internationell sekr., Lars Janson, fadderchef under våren, Maria Almgren, fadderchef under hösten.
    Föreningen har cirka 4 500 medlemmar.