Juridiska Föreningen i Uppsala har under 1975 bedrivit följande verksamhet: 26 febr. hölls föreningens årsmöte. Under övriga delen av terminen anordnade föreningen en serie torsdagskvällar, med början 6 mars, då prof. Nelson talade om lagstiftningsarbetet. 13 mars var professor Strömholm inbjuden att berätta något om sitt ämne allmän rättslära. Sista torsdagskvällen, 3 april, ägnades åt ämnet patientförsäkring, som prof. Agell talade om. Vårterminens arrangemang avslutades 22 maj. då hovrättsfisk. Heckscher berättade om domarutredningen. Höstterminen började med recentiorsmottagning den 9 sept Den 24 sept anordnades et.t arrangemang under rubriken "Vad har Attica lärt oss?". Den amerikanske kolumnisten Tom Wicker visade en film om upproret vid Attica-fängelset i New York 1971 och diskuterade därefter filmen med adv. Peter Nobel. Resten av terminen ägnades åt torsdagskvällar. 25 sept. talade prof. Mattsson om juristen i näringslivet, 16 okt. berättade prof. Bengtsson om produktansvar och 6 nov. redogjorde prof. Boman för förslaget till rättegång i yttrandefrihetsmål. Under året anordnade föreningen studiebesök vid bl. a. arbetsdomstolen och patent- och registreringsverket.
    Föreningen styrelse har under 1975 haft följande sammansättning: Tommy Iseskog, ordf., Jon Heyman, v. ordf., Olle Sundberg, sekr., Carl Wetter, skattmästare, Inger Nilsson, förlagsförest., Christer Mobeck, kassör, Tom Placht, klubbmästare t. o. m. febr., Sven-Åke Bergkvist, klubbmästare mars—april, Isa Svensson, klubbmästare fr. o. m. maj, Åsa Breding, internat.sekr., Christina Klev, programchef, Sten Hillert, konsult, Anders Frigell och Hans-Erik Hellborg, konsulter t. o. m. febr., Bertil Brinck och Tom Placht, konsulter fr. o. m. mars.
    Föreningens organ Justus utkom med 5 nummer under 1975. Redaktör har varit Gunnar Andrén.
    Omkring 300 juris studerande är medlemmar i föreningen.

 

Juridiska Föreningens vid Stockholms universitet styrelse för 1976 består av Håkan Nordlund, ordf., Örian Söderberg, v. ordf., Gösta Stenhorn, kassör, Annika Fritsch, sekr., Helén Johanson, klubbmäst., Anders Rådström, progr.sekr., Mats Lindgren och Johan Westrin, redaktör.
    Föreningen har omkring 3 600 medlemmar