E. HAGBERGH. Supplement till Sjölagen med 1973 års regler m. m. Lund 1976. Norstedts. 46 s. Kr. 30,00.

 

År 1974 ombesörjde justitierådet Erik Hagbergh en utgåva av sjölagen i dess lydelse efter de senaste årens omfattande revisioner. Den lilla boken rönte så stor efterfrågan att den snabbt kom ut i en ny upplaga. Den har nu kompletterats med ett supplement. I detta redovisas med kortfattade kommentarer vissa år 1975 beslutade ändringar i sjölagen, huvudsakligen hänförliga till de nya regler om fartygsregistrering och inteckning i fartyg som trädde i kraft den 1 januari 1976. Vidare återges bl. a. den nya båtregistreringslagen och lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss. Supplementet innehåller också ett sakregister till sjölagen.

A. K.