Trafikförsäkringsanstalternas nämnd

 

För trafikförsäkringsanstalternas nämnd, som verkat sedan 1936, gäller ett reglemente, som antas av trafikförsäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen samt godkännes av regeringen. Bestämmelserna i den senaste lydelsen av reglementet beslöts och godkändes våren 1976 och tillämpas från och med den 1 juli 1976.
    Nämndens uppgift är att verka för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Enligt 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976: 359) skall, innan trafikförsäkringsbolag (eller föreningen) erbjuder skadelidande uppgörelse om sådan viktigare ersättningsfråga i personskadeärende, som anges i reglementet, frågan hänskjutas till nämnden för yttrande. Nämndens yttranden är rådgivande. Nämnden avger också på begäran yttrande till domstol eller annan myndighet (även beträffande andra personskador än trafikskador).
    Nämndens ordförande, som förordnas av regeringen, är f. d. regeringsrådet Frank Öhman. Vice ordförande, som förordnas av försäkringsinspektionen, är f. d. hovrättslagmannen Yngve Linder, lagmannen Gunnar Sterner och chefsrådmannen Sten Kjellgren, ävensom rådmannen Ingrid von Möller (ersättare). Övriga ledamöter förordnas av försäkringsinspektionen på förslag av trafikförsäkringsföreningens styrelse.
    Enligt nämndens reglemente deltar i beslut i varje särskilt skadeärende fyra ledamöter, nämligen två från gruppen ordförande/vice ordförande samt två från gruppen övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena skall vara lagkunniga; de får inte vara anställda i trafikförsäkringsbolag. Övriga ledamöter skall ha ingående kunskaper och erfarenhet beträffande reglering av personskador. Ledamot som är anställd i bolag (föreningen) får inte delta i behandlingen av det egna bolagets ärenden.
    Under förberedelsearbetet för de nu genomförda reglementsändringarna övervägdes att införa lekmannarepresentation i nämnden. Såväl trafikförsäkringsbolagen och trafikförsäkringsföreningen som nämnden ställde sig i princip positiva till en sådan utbyggnad. Försäkringsinspektionen delade för sin del denna uppfattning. Emellertid ansågs att, innan en lekmannarepresentation infördes, kompetensfördelningen i förhållande till allmänna reklamationsnämnden borde övervägas ytterligare. Slutlig ståndpunkt i frågan har alltså ännu inte tagits.
    Bland de skadeärenden, som bolag jämlikt 6 § trafikförsäkringsförordningen och reglementet obligatoriskt skall hänskjuta till nämnden, märks främst frågor utom rättegång om ersättning för inkomstförlust och ersättning för kostnader eller för ideell skada (lyte eller annat stadigvarande men, olägenheter i övrigt) under invaliditetstid, om den medicinska invaliditeten uppgår till minst 10 procent. Vidare skall nämnden höras i ärenden

 

760 Notiserom ersättning för förlust av underhåll i anledning av dödsfall liksom i ärenden om omprövning av livränta eller engångsbelopp enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen. Om skadelidande begär det eller eljest särskilda skäl föreligger, skall nämnden höras också i andra ärenden än de särskilt uppräknade. Här kan bl. a. ersättning för sveda och värk ifrågakomma.
    Bolagens skadereglering innefattar insamlande och sammanställande av utredningsmaterial, såsom läkarintyg, uppgifter om den skadelidandes ekonomiska förhållanden, miljörapporter och annat. Enligt fastställda riktlinjer delger bolagen som regel allt objektivt material med de skadelidandes ombud. Härigenom får dessa möjligheter att före nämndsprövningen komplettera utredningen och framlägga sina synpunkter och argumentera för sina yrkanden. Bolagen sammanfattar utredningen i promemorior på särskilda formulärblanketter, vid vilka fogas kopior av läkarintyg m. m. Dessa promemorior tillställes nämnden jämte skadeakten, innefattande samtliga handlingar i ärendet. I den missivskrivelse, varmed alla dessa handlingar översändes, avger bolaget ett preliminärt förslag till reglering av skadan. Nämnden kan sedan komplettera utredningen.
    Nämndens yttranden till bolag delges alltid den skadelidande eller hans ombud. Också skiljaktiga meningar — som i och för sig är ganska sällan förekommande — delges.
    Yttranden av mera allmänt intresse refereras i en serie cirkulärreferat. Dessa sändes — förutom till bolagen — till domstolar, delvis via domstolsverket, och till advokatsamfundet m. fl. Samfundet i sin tur distribuerar eller lämnar upplysning om referaten till advokaterna.
    Nämnden kan enligt reglementet avge förslag till rättelse av bolags skadereglering i trafikskadeärenden. Med stöd av denna bestämmelse har nämnden riktat påpekanden till bolagen i fråga om dröjsmål i skaderegleringen, dels i form av erinringar i enskilda ärenden och dels genom generella cirkulärskrivelser till samtliga trafikförsäkringsbolag senast i april i år.
    Cirka 2 000 yttranden avges årligen av nämnden. År 1975 var antalet yttranden till bolag 1 962 och till domstol nio, varav till Högsta domstolen tre.
    Enligt uppgifter från bolagen har i sammanlagt 13 657 ärenden, som inkommit från bolag till nämnden åren 1968—1974, nämndens förslag följts vid den slutliga uppgörelsen mellan bolag och skadelidande i 13 459 fall eller 98,6 procent av samtliga. Nämndens förslag har höjts vid 69 uppgörelser och sänkts vid 5 uppgörelser. Sammanlagt 26 ärenden har hittills utmynnat i rättegång. I 98 ärenden — varav 71 inkomna de två sista åren, 1973 och 1974 — har nämndens förslag eljest inte godtagits av motpart eller förhandlingarna inte slutförts.

Frank Öhman