Notiser 763Internationellt JO-möte i Canada

 

Parlamentariska ombudsmän och däremot svarande befattningshavare från Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Australien har varit församlade till ett första internationellt JO-möte i Edmonton, Alberta, Canada den 6 — 10 september 1976. Inte mindre än 39 ombudsmän eller motsvarande deltog, från Sverige JO Ulf Lundvik. Därjämte deltog i viss utsträckning tjänstemän från ombudsmännens kanslier, observatörer från länder som inte har men överväger att införa ombudsmansämbete samt vidare ett antal statsvetenskapsmän. Inalles deltog närmare 100 personer, medföljande makar ej medräknade.
    Mötet leddes av ombudsmannen i provinsen Alberta, dr. Randall Ivany. På programmet stod ämnen som "Independence of the Ombudsman", "Jurisdiction of the Ombudsman" och "The Direct and Indirect Impact of the Ombudsman". Av två eftermiddagssessioner ägnades den ena åt en paneldiskussion mellan statsvetare och den andra åt regionala möten.
    Deltagarna enades om att mötas på nytt om tre eller fyra år. En niomannakommitté tillsattes för att närmare bestämma tid och plats (valet står mellan Stockholm, Jerusalem och Sydney). Samma kommitté fick vidare i uppdrag att utreda en vid mötet väckt fråga om upprättande av ett internationellt "JO-institut" för insamlande av material — såsom ämbetsberättelser, författningstexter, vetenskapliga avhandlingar — rörande ombudsmannaämbetena i världen, för tillhandahållande av upplysningar och eventuellt också för anordnande av kurser, vägledning vid studier etc. Som tänkbart säte för institutet nämndes Stockholm eller Edmonton. En tänkbar kompromiss kan vara ett institut med två center ett i Stockholm och ett i Edmonton.

Ulf Lundvik

 

Rättsekonomiskt symposium

 

Rättsekonomi (Law and Economics) är en beteckning för ett samarbete mellan ekonomer och rättsvetare som utvecklats sedan något decennium tillbaka. Aktuella intresseområden är — förutom skatterätten där samarbetet sedan länge är etablerat — t. ex. miljörätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt och straffrätt.
    Ett rättsekonomiskt forskarsymposium anordnas i Lund 24—26 augusti 1977. Syftet med symposiet är att sammanföra framstående internationella forskare med intresserade ekonomer och rättsvetare i Norden. Närmare upplysningar kan erhållas från F. D. Göran Skogh, Nationalekonomiska institutionen, Fack, 220 05 Lund 5.

 

 

Svensk Juristtidning. Prenumerationspriserna för SvJT har varit oförändradede senaste två åren. Ökade kostnader för framställningen och distributionen av tidskriften har emellertid nödvändiggjort en höjning av priserna och dessablir för år 1977 följande
    1. Endast löpande upplagan: 100 kr. För juris studerande 50 kr.
    2. Löpande upplagan samt inbunden upplaga vid årets slut: 160 kr. För juris studerande 110 kr.
    3. Löpande upplagan samt särskild upplaga i ark vid årets slut: 130 kr. För juris studerande 80 kr. Denna prenumerationsform kommer att upphöra, troligen vid årsskiftet 1977/78.
    De nedsatta priserna för juris studerande gäller även prenumeranter i Danmark, Finland, Island och Norge. Priserna innefattar mervärdesskatt och gäller vid prenumeration direkt hos tidsskriftens expedition.

Red.