764 NotiserSvenska föreningen för europeisk rätt bildades vid konstituerande möte 11 febr. 1976 på Hotell Reisen i Stockholm. I mötet deltog omkring 75 personer.
    Föreningen kommer att ha till ändamål att i Sverige främja intresset för och kunskapen om de Europeiska gemenskapernas rätt och rättssystem ävensom andra rättsfrågor av europeisk karaktär och vad som därmed sammanhänger. Det är tänkt att verksamheten skall bedrivas företrädesvis genom föredrag och diskussioner. Föreningen skall stå obunden av alla intressegrupperingar.
    Tanken är vidare att föreningen skall ansluta sig till Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE). FIDE:s nuvarande president är prof. Ole Lando, Köpenhamn, tillika ordf. i den danska föreningen för europeisk rätt. Avsikten är att föreningen skall samverka med denna och andra motsvarande föreningar i Europa liksom överhuvudtaget med organ, institutioner och föreningar, vars verksamhet ligger i linje med föreningens syften.
    Vid det konstituerande mötet med föreningen utsågs en interimsstyrelse bestående av följande personer: prof. Ulf Bernitz, Stockholm, adv. Clas Beyer, Göteborg, kanslirådet Bengt Nilsson, Stockholm, dir. Wilhelm Paues, Stockholm, och doc. Hans Stenberg, Stockholm, som tagit initiativet till föreningens bildande.
    Sedan föreningen konstituerats höll Maître Léon Goffin, Bryssel, ett föredrag över ämnet "A few implications of Community Law on the National Law of the Member States". Därefter följde diskussion i anslutning till föredraget.
    Den, som är intresserad av att bli medlem i föreningen, kan vända sig till Institutet för utländsk rätt, Box 5513, 114 85 Stockholm.

 

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträder i regel tre gånger om året. Mötena ägnas främst åt föredrag och diskussioner i aktuella ämnen.
    Verksamheten 1975 inleddes 11 mars då jur. lic. Peter Blok höll föredrag över ämnet "Immaterialrättigheterna och den fria varucirkulationen inom EG". Ämnet belystes också genom anföranden av doc. Hans Stenberg och jur. kand. Hans Henrik Lidgard. Vid årsmötet 5 juni höll jur. lic. Peter Seipel ett anförande benämnt "Datorprogrammens rättsskydd — Land i sikte?". Vid 1975 års sista sammanträde, som inföll 3 dec., höll justitierådet Anders Knutsson ett föredrag med titeln "Användningstvång för varumärken?".
    Styrelsen utgörs av prof. Ulf Bernitz, ordf., dir. Sten Tengelin, v. ordf., adv. Fritz Engström, skattmästare, adv. Örjan Grundén, doc. Lars Holmqvist, dir. Lennart Körner, dir. Nils Larfelt, övering. Saul Lewin, övering. Lennart Sjöö och lagman Gunnar Sterner. Ing. Staffan Onn är klubbmästare och doc. Claes Sandgren sekr. Som vikarierande sekr. under Sandgrens bortovaro tjänstgör jur. kand. Lars Pehrson. Föreningen har omkring 575 medlemmar.
    Tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt utger föreningen tidskriften NIR. Under 1975 utkom fyra häften. Ordf. i red.kommittén är prof. Ljungman, ansv. utgivare lagman Sterner och svensk red.sekr. kand. Sundén. Föreningen är genom en särskild grupp ansluten till AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle). Gruppens styrelse utgörs av Tengelin, ordf., Bernitz, Grundén, Holmqvist och patenträttsrådet Claës Uggla. Dir. Lars G. Göransson är sekr. Styrelseledamöterna och förb.juristen Anders Mallmén är svenska ledamöter av AIPPI:s exekutivkommitté. Gruppen har omkring 200 medlemmar, varav omkring tjugo företag. AIPPI utgav 1975 en årsbok med redogörelse för sin verksamhet. Sammanslutningen har omkring 4 500 medlemmar i mer än 35 länder.

 

 

Norrbottens Juristförening har under år 1975 haft nio sammanträden.
    Föreningens styrelse för år 1976 utgöres av adv. Per Olof Gren, ordf., jur.kand. Gunnar Kullberg, sekr. och kassaförv., samt adv. Sven Borgny, klubbmästare.
    Föreningen har ett hundratal medlemmar.