Notiser 765Skellefteå Juristklubb har under 1975 haft sammanträden 11 mars, varvid visades en stillbildsfilm av Bo Öhlén och Arne Nygren "Det är nog lite snett, det där med vård", varjämte skyddskonsulenten Gösta Brändström, Umeå, informerade om kriminalvårdsreformen, 13 okt., då föreningens årsmöte hölls, varvid kronofogden Lars Lindqvist, Skellefteå, talade om nyheter inom exekutionslagstiftningen, samt 15 dec., då diskussion av olika juridiska spörsmål förekom.
    Föreningens styrelse består av lagmannen Erik Öhlén, ordf., distriktsåkl., Carl Gustaf Alm, v. ordf., och adv. Göran Carl Carlbäck, sekr. Suppl. är adv. Greger Lundmark, tillika klubbmästare, och stadsnot. Hans Möller.
    Föreningen har omkring 35 medlemmar.

 

Juristklubben i Linköping utsåg vid årsmöte 6 okt. 1975 till ny styrelse länspolischefen Lennart Palmér, ordf., jur.kand. Bengt Ehrenborg, sekr., och bankjuristen Staffan Avénius, v. ordf. Till kassör har utsetts bankjuristen Stefan Nellmark och till klubbmästare bankdir. Thomas Jönsson.
    Efter förhandlingarna informerade länsass. Kurt Sandell om länsskatterätten. 22 jan. 1976 gjorde klubben ett studiebesök på Statens Kriminaltekniska laboratorium.
    Föreningen har cirka 80 medlemmar.

 

 

Dödsfall

 

Claes Emil Henrik Hedenstierna avled 2 juni 1975. Han var född i Skövde 1 febr. 1915, avlade stud.ex. 1934 och jur. kand.ex. i Stockholm 1944. Från 1945 bedrev han advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1950.

 

Nils Anders Bertil Tengfors avled 7 juni 1975. Han var född i Karlstad 29 juni 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Stockholm 1932. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1949 som chef för rättshjälpsanstalten i Stockholms läns landsting. Han blev led. i samfundet 1938.

 

Felix Erik Fahlbeck avled 11 juni 1975. Han var född 24 maj 1893, avlade stud.ex. 1912, blev fil. kand. 1913 i Uppsala, fil. lic. 1915, jur. kand. 1919 i Stockholm och fil. dr i Uppsala 1925. Efter befattningar i lantförsvarsdepartementet och konstitutionsutskottet var han docent i statskunskap i Stockholm 1929—44. Åren 1938—41 uppehöll han en professur i Uppsala och blev 1944 professor i förvaltningsrätt och statsrätt med folkrätt i Lund.

 

Seve Ellenis Ekberg avled 26 juni 1975. Han var född i Kristianstad 19 april 1887, avlade stud.ex. 1906 och jur. kand.ex. i Lund 1910. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Skånska hovrätten 1914, blev assessor där 1917 och hovrättsråd 1923. Han var JO 1929—33, häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga 1933—36 och justitieråd 1936—54. Han innehade en lång rad utrednings- och sakkunniguppdrag på skilda områden. Han var led. i styrelsen förföreningen för utgivande av SvJT och tidskriftens rättsfallsredaktör 1947—54.

 

Åke Carl Oscar Eckerstein avled 30 juni 1975. Han var född i Göteborg 25 nov. 1911, avlade stud.ex. 1933 och jur. kand.ex. i Uppsala 1939. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev led. i samfundet 1944.

 

Lars Gudmund Lindencrona avled 2 juli 1975. Han var född i Öjaby, Kronobergs län, 6 aug. 1916, avlade stud.ex. 1934 och jur. kand.ex. i Uppsala

 

766 Notiser1939. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt och blev assessor där 1951. Han blev tingsdomare i Hedemora 1952, t. f. rev.sekr. 1954—55 och blev hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige 1961.