Yearbook of the European Convention on HumanRights/Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme. 1973. Vol. 16. Haag 1975. Martinus Nijhoff. XVII+516 s. Hfl. 165,00./1974. Vol. 17. Haag 1976. Martinus Nijhoff.XVII+704 s. Hfl. 210,00.

 

Denna årsbok är den viktigaste informationskällan för den som vill följa, hur den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna tillämpas av den kommission och den domstol som har till uppgift att garantera konventionens efterlevnad. Av de två årgångar som omfattas av denna recension framgår att antalet anmälningar till kommissionen utgjorde 442 under år 1973 och 445 under år 1974. De flesta klagomålen var riktade mot Västtyskland och Storbritannien och ett relativt stort antal mot Österrike och Belgien. Mot Sverige gjordes under åren 1973 och 1974 endast tre respektive sju anmälningar.
    Som vanligt avvisades de flesta klagomålen av kommissionen. Till sakprövning upptogs år 1973 tretton anmälningar och år 1974 sex anmälningar. Dessa anmälningar rörde mycket skiftande förhållanden, bl. a. förhörsmetoder i Nordirland, sexualundervisningen i danska skolor och spöstraffet på Isle of Man.
    Årsboken för år 1974 kan också lämna besked om att såväl Frankrike som Schweiz under året ratificerade konventionen om de mänskliga rättigheterna. Som en följd härav är numera alla Europarådets medlemsstater anslutna till konventionen.


H.D-s