Reklam och integritet

 

Integritetsskyddskommittén (ordf. f. d. justitiekanslern Bengt Lännergren) har avlämnat sitt tredje delbetänkande "Reklam och integritet" (SOU 1976: 48).
    I tidigare angivna delbetänkanden (Skydd mot avlyssning, SOU 1970: 47 och Fotografering och integritet, SOU 1974: 85) har kommittén redovisat förslag till åtgärder mot informationsanskaffning med hjälp av akustisk och optiskapparatur. I det nu framlagda betänkandet behandlar kommittén frågan om den enskildes möjlighet till skydd mot att hans bild eller namn utan lov används i kommersiell reklam.
    I betänkandet konstaterar kommittén att den självsanering som förekommer inom näringslivet inte på tillfredsställande sätt förmår komplettera den sparsamma lagstiftningen på området. Kommittén anser därför att rättsskyddet för den vars bild eller namn olovligen används i reklam behöver stärkas.
    Kommittén föreslår att en ny straffbestämmelse införs bland brottsbalkens regler om fridsbrott. Enligt kommitténs förslag skall det bli straffbart att i reklam olovligen använda bild eller namn som uppenbarligen avser viss person. Det nya brottet kallas olovlig reklam och skall kunna föranleda böter. Kommittén föreslår också att skadeståndslagen kompletteras, så att den som utsätts för brottet olovlig reklam får rätt till ersättning för psykiskt lidande och för uteblivet arvode för medverkan i reklam. Till följd av det nya straffstadgandet föreslår kommittén dessutom viss ändring i fotografilagen.
    För kommittén återstår att utreda frågor som rör icke kommersiellt utnyttjande av enskilds privatliv. Kommittén avser att redovisa dessa frågor i ett kommande slutbetänkande.


U. W.

 

 

Den 4 europeiska konferensen för juridiska fakulteter hölls den 5—8 okt. 1976 i Europarådets regi och i rådets lokaler i Strasbourg. Som sammanhållande tema för konferensen, där varje land representerades av ett antal delegater — denna gång övervägde universitetslärare — svarande mot vederbörande stats platser i Europarådets rådgivande församling, hade valts "den jämförande rättens bidrag till den juridiska utbildningen och forskningen samt till lagstiftningsarbetet". Till ordförande för konferensen valdes London professorn A. Chloros. Arbetet bedrevs i tre kommissioner. Den första diskuterade den komparativa rätten i den juridiska grundutbildningen; i den andra dryftades nyttjandet av jämförande rätt i forskarutbildning och forskning. Den tredje kommissionen slutligen studerade användningen av komparativt material i lagstiftningen. Till grund för överläggningarna låg i vardera kommissionen två rapporter, bland vilka märks professor Ole Landos (Köpenhamn)och Law-Commission-ledamoten Mr. Norman Marsh's (London) rapporter om metoder och problem sammanhängande med nyttjandet av främmande rätti lagstiftningsverksamhet.


S. S.