INTERNATIONALES PRIVATRECHT. Herausgegeben von Paolo Picone und Wilhelm Wengler. Darmstadt 1974. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. XVII+ 473 s.

 

Få rättsområden har varit och är så präglade av doktrinens inflytande som den internationella privaträttens allmänna del. Den här anmälda volymen, som utgivits av professorerna Wengler i Berlin och Picone i Bari, bär synför sägen. Den utgör en antologi av artiklar och utdrag ur böcker, vilkas gemensamma nämnare är deras egenskap av IP-rättsliga "klassiker", från

 

Anm. av Internationales Privatrecht 219skilda länder och tider, alltifrån Savigny till de senaste decenniernas amerikanska "bildstormare" (Cavers, Currie, Albert A. Ehrenzweig m. fl.). Bidragen återges i sin ursprungliga språkdräkt i den mån de är skrivna på engelska, franska eller tyska, i övrigt i tysk översättning.
    Boken är indelad i fem huvudavsnitt. Det första upptas i sin helhet av Savignys berömda lära om rättsförhållandenas säte (i bd VIII av System des heutigen Römischen Rechts, 1849), vilken av utgivarna anges som utgångsbasen för de moderna lärorna. Övriga 24 bidrag grupperas kring följande temata: (II) den internationella privaträttens föremål och funktion;(III) specifika mål vid reglering och bedömning av internationellt anknutna sakförhållanden; (IV) lärorna om renvoi, om ensidiga och tvåsidiga kollisionsnormer och om företräde för lex fori i ljuset av föreställningar om den internationella privaträttens funktion och målsättningar; samt (V) problem vid den tekniska utformningen och tillämpningen av kollisionsnormerna (kvalifikations- och anpassningsproblemen m. m.). Sammantagna täcker bidragen flertalet, ehuru ingalunda alla, frågor som brukar behandlas i ämnets allmänna del men naturligtvis långtifrån alla meningar som framställts om dessa frågor.
    Vid urvalet av författare har utgivarna enligt förordet (s. IX) följt två kriterier, nämligen att ta med läromeningar "die massgeblich zur Entwicklung der allgemeinen Lehren des internationalen Privatrechts beigetragenhaben, und denen noch heute nicht nur historische Bedeutung zukommt". Flertalet bidrag är hämtade från kontinentaleuropeisk doktrin, främst den franska, holländska, italienska och tyska. De övriga härrör från USA och i ett fall (Falconbridges kvalifikationslära) från Canada. Som vid varje antologi kan urvalet diskuteras. En sak är att samlingen har en viss slagsida åt "traditionellt" IP-rättsligt tänkande på kontinenten. Detta återspeglar välutgivarnas preferenser men är i och för sig naturligt med hänsyn till den teoretiskt inriktade kontinentala litteraturens riklighet och mångfald. Däremot ter det sig även utifrån utgivarnas urvalskriterier svårbegripligt att författare som Rabel, Batiffol och Neuhaus lyser med sin frånvaro. Mindre förvånande, med hänsyn till den svagt utvecklade teoribildningen på området i de nordiska länderna, är att ingen författare från dessa länder finns representerad i samlingen. Givet är dock att åtminstone en Ørsted, vars pionjärinsatser inom den internationella privaträtten (i del IV av Eunomia, 1822) dessvärre tycks dömda att förbli okända utanför Norden, med glans skulle ha försvarat en plats i det illustra sällskapet.
    Allt som allt ger volymen emellertid en god överblick av det slagfält som den internationella privaträttens allmänna del utgjort och fortfarande utgör. Den innehåller en sällsynt koncentrerad rikedom på tankar, idéer och iakttagelser men förmedlar också ett starkt intryck av lärobyggnadernas bräcklighet, av ett stundom föga fruktbart dogmatiskt skyttegravskrig samt av tillspetsade och absolutifierade teser som knappast tål en konfrontation med verklighetens konkreta problem. Trots allt som redan har tänkts om den internationella privaträttens allmänna frågor finns det alltjämt stort utrymme för konstruktiva insatser på detta område.


Lennart Pålsson