Kommittéer. Enligt 1977 års kommittéberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhetunder 1976, nämligen köplagsutredningen (prof. J. Hellner; SOU 1976: 66), skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi; SOU 1975: 103), nordiska upphovsrättskommittén (ordf. för de svenska sakkunniga justitierådet T. Hesser), åtalsrättskommittén (ordf. justitierådet N. Mannerfelt; SOU

 

Notiser 2311976: 47), sexualbrottsutredningen (hovrättspres. B. Kjellin; SOU 1976: 9), frivårdens storstadsutredning (landshövding Hj. Mehr; Ds Ju 1976: 9), utredningen om arbetsbelastningen i tingsrätterna (ordf. exp.chef L.-O. Hillerudh), utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan (ordf.justitierådet E. Nyman; SOU 1976: 36), fastighetsdatakommittén (ordf. generaldir. S. Moberg; SOU 1976: 56—57), bostadsförvaltningsutredningen(ordf. hovrättslagman U. Gad; Ds Ju 1976: 14), tystnadspliktskommittén (ordf. hovrättslagman E. Holmberg; SOU 1975: 102) och expertorganet på bokförings- och redovisningsområdet (ordf. dir. B. J. Sjönander).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1975 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Delbetänkanden har avgetts av integritetsskyddskommittén (ordf. f. d. justitiekansler B. Lännergren; SOU 1976: 48), produktansvarskommittén (ordf.justitierådet E. Conradi; SOU 1976: 23) och småhusköpkommittén (ordf.hovrättsrådet O. Tranell; Ds Ju 1976: 10).
    Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag under 1977, nämligen vattenlagsutredningen (ordf. hovrättslagman G. Dyrssen), massmedieutredningen (ordf. bankkamrer S. Gustafson) , kreditköputredningen (f. d. justitierådet P. Westerlind), 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande (ordf. f. d. justitieombudsman A. Bexelius), utredningen ang.inskrivning av rätt till luftfartyg m. m. (hovrättsrådet C. Rune), namnlagsutredningen (justitierådet O. Höglund), produktansvarskommittén, hemförsäljningskommittén (ordf. f. d. generaldir. L. Ag), utredningen om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten (kanslirådet Gunvor Bergström), utredningen om utländska övertaganden av svenskaföretag (ordf. landshövding P. Eckerberg), utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter (jur. kand. Birgitta Alexanderson), utredningen om reklam i videogram (ordf. landshövding N. Hörjel), ordningsvaktsutredningen (riksdagsman Å. Wictorsson), ungdomsfängelseutredningen (ordf. hovrättslagman T. Landahl), utredningen ang. översyn av häktningsbestämmelserna (ordf. hovrättslagman S. Larsson), brottsskadeutredningen (ordf. riksåklagare H. Romander), personvals- och valkretsutredningen (ordf. f. d. landshövding V. Åman), JK-utredningen (ordf. landshövding S. af Geijerstam), 1974 års bolagskommitté (ordf. f. d. justitierådet H.Stark), väktarutbildningsutredningen (riksdagsman P. Jansson), rättshjälpsutredningen (ordf. justitiekansler I. Gullnäs), utredningen om kvinnlig tronföljd (f. d. landshövding I. Lindell) och utredningen om vissa frågor ang. mathållningen vid kriminalvårdens anstalter (dir. P. Skröder).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1977 förutses av integritetsskyddskommittén, samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (ordf. exp.chef L.-O. Hillerudh), familjelagssakkunniga (ordf. hovrättspres. B. Kjellin), konkurslagskommittén (ordf. hovrättslagman B. Rydin), utredningen ang.ny lagstiftning om befordran med järnväg (hovrättsrådet Å. Weidstam), konsumenttjänstutredningen (prof. U. Bernitz), utredningen ang. företagsinteckning (hovrättsrådet C. Rune), försäkringsrättskommittén (ordf. prof. J. Hellner), varumärkesutredningen (ordf. justitierådet A. Knutsson), massmediekoncentrationsutredningen (ordf. f. d. regeringsrådet F. Öhman), stiftelseutredningen (ordf. justitierådet I. Ulveson), småhusköpkommittén, arrendelagskommittén (ordf. f. d. statssekr. I. Eckersten), hyresrättsutredningen (ordf.justitierådet S. Vängby), 1975 års polisutredning (ordf. f. d. statssekr. S. An

 

232 Notiserdersson), utredningen om upphovsrätt (ordf. f. d. statssekr. L. Sandgren), utredningen för översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott (ordf. hovrättspres. K.-E. Skarvall), utredningen om översyn av lagstiftningen om personorienterad ADB-information m. m. (ordf. riksdagsman A. Wijkman), utredningen om kriminalvårdsstyrelsens organisation m. m. (ordf. f. d. statssekr. S. Andersson) och utredningen om isolering inom kriminalvården (ordf. riksdagsman A. Nygren).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur kommittéberättelsen.
    Utrikesdepartementet. Delegationen för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig (ordf. förutv. statsrådet C. Lidbom) och nedrustningsdelegationen (ordf. statssekr. Inga Thorsson) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1977.
    Försvarsdepartementet. 1973 års vapenfriutredning (ordf. justitierådet C. Holmberg) och tjänstereglementsutredningen (ordf. rättschef C.-I.Skarstedt) beräknas slutföra sitt arbete under 1977.
    Socialdepartementet. Yrkesskadeförsäkringskommittén (ordf.justitieombudsman L. Ekberg; SOU 1976: 50) och utredningen ang. översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen m. m. (kammarrättspres. N.Wentz; SOU 1976: 53) har avslutat sin verksamhet under 1976. Socialutredningen (ordf. f. d. landshövding T. Andersson), medicinalansvarskommittén(ordf. regeringsrådet I. Lidbeck) och hälsovårdsstadgeutredningen (ordf. f. d.borgarrådet T. Sundström) beräknas slutföra sitt arbete under 1977. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av hälso- och sjukvårdsutredningen (ordf.landstingsrådet B. Hörnlund).
    Kommunikationsdepartementet. Flaggutredningen (ordf.dep.rådet B. Voss; SOU 1976: 44) har avslutat sitt arbete under 1976. 1969 års vägutredning (ordf. regeringsrådet V. Körlof) och utredningen om vissa körkortsfrågor (justitiekansler I. Gullnäs) beräknas slutföra sitt arbete under 1977.
    Ekonomidepartementet. Fondbörsutredningen (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff; SOU 1976: 54) har slutfört sitt arbete under 1976. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten (ordf. landshövding Hj. Mehr) och banklagsutredningen (ordf.rättschef K. Malmgren).
    Budgetdepartementet. Hemvistsakkunniga (ordf. överdir. Kj.Edström; SOU 1976: 39), datasamordningskommittén (ordf. dir. R. Hermansson; SOU 1976: 58) och varusmugglingsutredningen (f. d. regeringsrådet H. Klackenberg; SOU 1976: 37) har slutfört sitt arbete under 1976. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av utredningen om säkerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen (ordf. länsåkl. A. Nordenadler) och skattetilläggsutredningen (ordf. kammarrättsrådet S. Widmark).
    Utbildningsdepartementet. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av de sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser) och kyrkoministerns stat-kyrka grupp (ordf. statssekr. F. Sterzel).
    Jordbruksdepartementet. Naturvårdskommittén (ordf. riksdagsman G. Karlsson) och jordförvärvsutredningen (ordf. generaldir. I. Widén) beräknas slutföra sitt arbete under 1977. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av 1973 års fiskevattensutredning (ordf. riksdagsman Å. Wictorsson)

 

Notiser 233och utredningen om översyn av miljöskyddslagstiftningen (ordf. riksdagsman B. Gustavsson).
    Handelsdepartementet. Utredningen rörande översyn av patent och registreringsverkets besvärsavdelning (regeringsrådet B. Wieslander; Ds H1976: 1) har slutfört sitt arbete under 1976. Patentpolicykommittén (ordf. generaldir. G. Borggård) har avgett delbetänkande (SOU 1976: 24—25) under 1976 och beräknas slutföra sitt arbete under 1977. Även konkurrensutredningen (ordf. t. f. exp.chef L. Jonson) beräknas slutföra sitt arbete under detta år. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av reklamationsutredningen (ordf. rättschef S. Magnusson).
    Arbetsmark nadsdepartementet. Arbetsmiljöutredningen (ordf. generaldir. G. Danielson; SOU 1976: 1—4) har slutfört sitt arbete under 1976. 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring (ordf.f. d. förbunds ordf. E. Magnusson) beräknas slutföra sitt arbete under 1977. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av utlänningslagkommittén (ordf.kammarrättspres. C. A. Petri) och nya arbetsrättskommittén (ordf. f. d. förbundsordf. Å. Nilsson).
    Bostadsdepartementet. Rådgivande expertgruppen för översyn av byggnadslagstiftningen (ordf. f. d. landshövding G. Netzén) beräknas slutföra sitt arbete under 1977.
    Kommundepartementet. Kronofogdemyndighetsutredningen
(ordf. generaldir. S. Moberg) beräknas slutföra sitt arbete under 1977. Fortsatt arbete under hela 1977 förutses av indelningslagskommittén (ordf. regeringsrådet S. Nordlund) och fögderiutredningen (ordf. länsrådet K.-A. Rönquist).


H. D-s