Sovjetisk-amerikansk överenskommelse om skiljeförfaranden i Sverige
Sverige tog nyligen ett stort steg på vägen mot att bli ett världscentrum för internationella skiljeförfaranden då Stockholms Handelskammare, Amerikanska skiljedomsföreningen (American Arbitration Association, AAA) och Sovjetiska handels- och industrikammaren (USSR Chamber of Commerce and Industry) enades om ett nytt system för skiljeförfarande i Stockholm vid tvister med anledning av avtal i den amerikansk-sovjetiska handeln. I anslutning till överenskommelsen har Stockholms Handelskammare publicerat boken "Arbitration in Sweden" som är den första systematiska framställningen på engelska språket av den svenska skiljerätten.
    Den viktigaste delen i överenskommelsen är en standardklausul om skiljeförfarande, den s. k. "Optional Clause for Use in Contracts in USA-USSR Trade 1977", som företag i USA och handelsorganisationer i Sovjetunionen rekommenderas använda i sina kontrakt. Enligt klausulen skall eventuella tvister hänskjutas till avgörande genom skiljeförfarande som skall äga rum i Sverige. Stockholms Handelskammare skall utse ordförande i skiljenämnden. Ordföranden väljes ur en panel som gemensamt har upprättats av AAA och den sovjetiska handelskammaren. I panelen, som upprättats i samråd med Stockholms Handelskammare, ingår ledande domare och advokater, såväl svenska som utländska.
    Ett annat viktigt inslag i överenskommelsen är att skiljeförfarandet skall äga rum enligt de nya regler FN-organet UNCITRAL (United Nations Commission on international Trade Law) antagit. Överenskommelsen är det första internationella avtal som hänvisar till dessa regler. UNCITRAL-reglerna rekommenderades av FN:s generalförsamling för användning inom världshandeln.
    Stockholms Handelskammare har åtagit sig att vid skiljeförfaranden tillhandahålla service i form av sekreterare, lokaler och liknande.


Martin Dworén

 

Tidsskrift för marxistisk rättsvetenskap. Under hösten 1976 har det första numret av en ny dansk rättsvetenskaplig tidskrift utkommit. Tidskriftens namn är Retfærd. Tidsskrift for marxistisk retsvidenskab. Tidskriftens målsättning säges vara att verka som ett forum för främjandet av teoretiska och strategiska analyser av rättsförhållanden på ett brett marxistiskt grundlag. Redaktionen är helt dansk men tidskriften har kontaktmän i de övriga nordiska länderna. Avsikten är att tidskriften skall utvecklas till en nordisk tidskrift.