240 PersonalnotiserJustitiedepartementet. Dep.chefen har
    19 jan. 1977 förordnat kanslirådet Curt Tornborg att vara expert i 1975 års polisutredning.,
    20 jan. 1977 förordnat just.rådet Torwald Hesser att vara ordf. i utredn. om upphovsrätt,
    21 jan. 1977 förordnat exp.chefen Lars-Olov Hillerudh att vara ordf. i utredn. om kriminalvårdsstyrelsens organisation,
    s. d. förordnat statssekr. Henry Montgomery att vara ordf. i 1975 års polisutredn.,
    s. d. förordnat f. d. ambassadören Gunnar Heckscher att vara ordf. i utredn. om förstärkt skydd i regeringsformen för de medborgerliga fri- och rättigheterna,
    31 jan. 1977 förordnat just.rådet Bengt Hult att vara särskild utredare i utredn. om lagrådets ställning och uppgifter samt till sakk. i utredn. förordnat just.rådet Nils Mannerfelt, reg.rådet Lars Simonsson och just.rådet Lars Welamson,
    s. d. förordnat hovr.lagm. Erik Holmberg att vara sakk. och hovr.ass. Claes Eklundh att vara expert i utredn. om förstärkt skydd i regeringsformen förde medborgerliga fri- och rättigheterna samt 1 febr. 1977 förordnat hovr.fisk. Claes Örn att vara sekr. i utredn. samt
    2 febr. 1977 förordnat hovr.rådet Torkel Gregow att vara expert i utredn. om lagrådets ställning och uppgifter.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har 20 jan. 1977 förordnat dep.sekr. i arbetsmarknadsdep:t Lars Ettarp att vara dep.råd i dep:t.

 

Lagrådet. Regeringen har 3 febr. 1977 förordnat f. d. just.rådet Arne Brunnberg att t. o. m. 30 juni 1977 tjänstgöra som led. av lagrådet.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 10 febr. 1977 förordnat avd.dir. Gustaf af Petersens, t. f. ass. i kammarrätten i Gbg Lars Erik Enhörning och t. f. ass. i kammarrätten i Sthlm Carl-Gustaf Wingren att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 3 febr. 1977 förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Barbro Fischerström att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

 

Tjänsteförslagsnämnden. Regeringen har 3 febr. 1977 förordnat lagm. i Kalmar tr Sten von der Osten-Sacken att vara led. i tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

 

Hovrätterna. Regeringen har 27 jan. 1977 förordnat hovr.presidenten Karl Sidenbladh att under tiden 1 mars—30 sept. 1977 uppehålla tjänsten som hovr.president i hovr. f. Övre Norrland.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 10 febr. 1977 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Göran Gunnhagen och t. f. ass. i kammarrätten i Sundsvall Olof Öhlén att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten i Sundsvall.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    10 febr. 1977 förordnat rådm. i Sthlms tr Ulf Karlholm att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr samt
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Bengt Bolander att vara rådm. i Eskilstuna tr.

 

Brottsförebyggande rådet. Regeringen har 10 febr. 1977 förordnat dir. i SAF Gunnar Westermark att vara led. i brottsförebyggande rådets styrelse.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 10 febr. 1977 förordnat kammaråkl. i Gbgs åkl.dt Birgitta Hahn att vara chefsåkl. i dt.