Brita Sundberg-Weitman 293Karnovs E F-samling,"EF — Karnov", med kommentarer under redaktion af Ole Due, Ole Lando og W. E. von Eyben. Karnovs Forlag, Köpenhamn 1974, 71+808 s. Med supplement 1973—75, Köpenhamn 1975, 25 + 189 s.

 

"EF" står för "det Europæiske Fællesskab", d. v. s. det som i Sverige kallas den Europeiska Gemenskapen och som här förkortas EG. Karnovs förlag är känt särskilt för utgivning av Karnovs Lovsamling, som återger praktiskt taget alla gällande danska lagar med kommentarer i form av noter.
    EF-Karnov är en systematisk handbok över EG-rätten med redovisning av "lagtexter" och rättsfall samt med hänvisning till doktrin. Den upptar rättsaktsregister, domsregister och sakregister. Utgivarna har för avsikt att fortlöpande tillhandahålla supplement.
    Den centrala redaktionen har skötts av tre personer, kontorchefen Ole Due, Justitieministeriet — han har i flera år speciellt arbetat med EG-systemets inpassning i dansk rätt — professor Ole Lando, Institutet för Europæisk Markedsret ved Handelshøjskolen i København, samt professor W.E. von Eyben. Ett fyrtiotal personer har medverkat.
    Förutom fördrags- och konventionstexterna finns alla de viktigaste sekundära rättsakterna med, d. v. s. främst förordningar och direktiv som Gemenskapens institutioner har utfärdat med stöd av fördraget angående upprättandet av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. Framställningen är uppdelad i olika avsnitt; vissa av dem är allmänt orienterande såsom den allmänna introduktionen och kapitlet om EG:s handlingsprogram på miljöområdet, men i övrigt följs huvudsakligen EEC-fördragets systematik, artikel för artikel. I allmänhet upptar varje avsnitt dels en inledande framställning, som ger den politiska och ekonomiska bakgrunden, dels noter, vari de olika reglerna kommenteras med hänvisningar till rättsfall och doktrin. Beträffande doktrinen kan av naturliga skäl fullständighet inte ens eftersträvas i en så brett upplagd handbok, men den som vill ägna sig åt fördjupande studier får tillräcklig vägledning för att kunna nysta på egen hand.
    Om detta verk kan kort och gott sägas att det är utomordentligt värdefullt för var och en som har anledning att ägna sig åt EG-rätten. Det finns på olika språk många handböcker över EG-rätten, men enligt anmälarens uppfattning är det ingen av dem som kan mäta sig med EF-Karnov ifråga om överskådlighet och praktiskt handlag.


Brita Sundberg-Weitman

 

 

ARCHIBALD COX. The Role of the Supreme Court in American Government. Oxford 1976. Clarendon Press. Oxford University Press. 118 s.

 

Vid sitt besök i Sverige förra hösten föreläste ordföranden i USA:s federala högsta domstol Warren E. Burger över ämnet "the American doctrine of judicial review". För den svenske åhöraren tedde det sig måhända en smula överraskande, att Burger så ingående upphöll sig vid ett mer än 170 år gammalt rättsfall, Marbury v. Madison. Märkligt nog är emellertid detta, det kanske mest välkända av alla amerikanska rättsfall, alltjämt av den största

 

294 Litteraturnotiserbetydelse för förståelsen av den roll USA:s högsta domstol spelar. Detta visar inte minst den historiska konfrontationen vad gäller Vita husets bandinspelningar mellan president Nixon och den särskilde watergateåklagaren. Watergateåklagaren, harvardprofessorn Archibald Cox, har i denna bok, som i tryckåterger Cox' Chichele lectures i Oxford 1975, återigen analyserat domstolens roll. Hans fängslande framställning, där det historiska sammanhanget och inte minst betydelsen av ovan nämnda rättsfall understryks, analyserar domstolens avgöranden rörande bl. a. "bussning", abort, kvinnans rätt i samhället och fallet angående pentagonhandlingarna. Syftet är trefaldigt: att ge exempel pådet slags frågor som domstolen behandlar för att se i vilken utsträckning det tager individer och minoriteter grundlagsskydd, att analysera bruket och missbruket av domstolens rätt till "judicial review" samt att belysa grunden för"lagligheten" av domstolens grundlagsbeslut.


G. E.