Advokatkongress i Stockholm

 

International Bar Association (IBA) bildades år 1947. Dess ändamål är bl. a. att "promote the administration of Justice and Law among the peoples of the world". Organisationen har ca 75 advokatsammanslutningar och ca 3 800 enskilda som medlemmar. IBA:s sextonde konferens ägde rum i Stockholm den 16—21 augusti 1976 under värdskap av Sveriges advokatsamfund. Konferensen var den i organisationens historia mest besökta; antalet deltagare uppgick till 1 838, varav 1 220 delegater med 618 åtföljande gäster.
    Konferensen invigdes med en ceremoni i Stockholms konserthus den 16 augusti i närvaro av bl. a. kungaparet och dåvarande justitieministern. Samfundets ordförande, advokat Lars Samzelius, hälsade välkommen. Justitieministern höll ett hälsningsanförande, vari han bl. a. betonade att en av IBA:s viktigaste uppgifter var att stödja advokater i deras strävan efter frihet och oberoende i sin yrkesutövning. En advokat måste kunna arbeta för sin klient utan att riskera repressalier i händelse av att klientens intressen stred mot maktens eller statens.
    I plenarsammanträden behandlade konferensen följande diskussionsämnen:
    Professional Privilege (Confidentiality)
    Product Liability of the Pharmaceutical Industry
    The Legal Profession's Role in Providing Legal Aid
    Continuing Legal Education
    The Rights of the Individual against Acts of Pollution.
    Under ämnet "Professional Privilege" behandlades bl. a. frågan om omfattningen av advokats tystnadsplikt och förbud mot vittnesförhör. Man diskuterade bl. a. de problem som den ökade internationella verksamheten inom advokatyrket medförde i detta sammanhang.
    "Continuing Legal Education" behandlade bl. a. utformning av efterutbildning samt frågan om auktorisationsförfarande av specialister inom advokatyrket. Till den senare frågan var man — huvudsakligen på grund av svårigheten att utöva kontroll — negativt inställd.
    Det var nog en allmän uppfattning bland konferensdeltagarna att arbete i mindre kommittéer gav större utbyte än de stora plenardiskussionerna. IBA:s kommittéer sorterar antingen under "Section on Business Law", vars uppgift är att behandla rättsliga problem, som har samband med bl. a. affärsjuridik, handelsrätt och finansrätt, eller under "Section on General Practice", vars ändamål är att behandla allmänna problem som sammanhänger med utövande av advokatverksamhet. Vid konferensen höll samtliga de 20 kommittéer vilka sorterar under "Section on Business Law" sammanträden, varunder man diskuterade bl. a. skatterättsliga, konsumenträttsliga och finansrättsliga frågor. I de 14 kommittéer som sorterar under "Section on General Practice" behand-

 

Notiser 319lades bl. a. internationella familjerätts- och arbetsrättsliga problem, straffrätt, efterutbildningsfrågor samt organisationsproblem på advokatkontor.
    För första gången vid en IBA-konferens hölls ett sammanträde av vid konferensen närvarande domare. Dessa diskuterade i vad mån IBA i framtiden skulle kunna utarbeta ett program, vilket var av särskilt intresse för domarverksamhet. De beslöt att i samband med kommande konferenser hålla sammanträden av mera informell karaktär.
    Omfattande sällskapliga aktiviteter inramade konferensarbetet. Bl. a. arrangerades mottagningar av regeringen, Stockholms kommun och samfundet.
    IBA:s nästföljande konferens kommer att äga rum den 10—16 september 1978 i Sydney, Australien. IBA har accepterat en inbjudan att förlägga 1980 års konferens till Väst-Berlin.
    Utförlig information om IBA:s konferens i Stockholm återfinns i International Bar Journal, vars novembernummer 1976 helt ägnats åt en rapport av konferensens arbete.


Elisabeth Lind-Petri