320 PersonalnotiserNytt regeringsråd. Regeringen har 17 febr. 1977utnämnt rättschefen Jöran Mueller till regeringsråd.
    Regeringsrådet Mueller är född i Basel, Schweiz, 1926. Han blev jur. kand. i Stockholm 1949. Efter tingstjänstgöring i Södra Roslags domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1955, assessor 1961 och hovrättsråd 1970. Han var advokatfiskal i hovrätten 1957—59. 1962 blev han sakkunnig i ecklesiastikdepartementet, varefter han 1963 förordnades till lagbyråchef och 1964 till kansliråd i departementet. Sedan 1970 har hanvarit rättschef i utbildningsdepartementet.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    3 febr. 1977 förordnat just.rådet Ulf Nordenson att vara ordf. i utredningen med uppdrag att se över lagstiftningen om sedlighetsbrott samt till led. i utredn. förordnat led. av riksdagen Gunilla André och Eva Hjelmström, pol.mag. Bengt Mårtensson, avd.chefen Turid Ström och skyddskons. Stina Svegland,
    s. d. förordnat hovr.rådet Christer Rune att vara särskild utredare i utredningen om överlåtelse och pantsättning av byggnad på annans mark m. m.,
    9 febr. 1977 förordnat just.rådet Carl Holmberg att vara ordf. i utredningen om vissa straffbestämmelser till skydd för rikets säkerhet samt till led. i utredn. förordnat led. av riksdagen Allan Hernelius, chefred. Per Hildingsamt led. av riksdagen Anna-Greta Leijon, Yngve Nyquist och Åke Polstam,
    11 febr. 1977 förordnat dep.rådet Gunnar Björne att vara expert i utredn.om lagrådets ställning och uppgifter,
    14 febr. 1977 förordnat hovr.ass:a Hans Corell och Harald Dryselius, hovr.rådet Torkel Gregow samt bankdir. Joar Nordén att som sakk. biträda utredn. om överlåtelse och pantsättning av byggnad på annans mark m. m.,
    22 febr. 1977 förordnat hovr.ass. Anita Meyerson att vara sekr. i utredn. m.uppdrag att se över lagstiftningen om sedlighetsbrott,
    23 febr. 1977 förordnat justitiekanslern Ingvar Gullnäs att vara ordf. i utredn. om översyn av rättegångsförfarandet vid allmän domstol, till led. i utredn. förordnat kont. Kerstin Edmark, chefsrådm. Ella Ericsson-Köhler, adv. Lars Laurin, f. d. kommunalrådet Arvid Persson och länsåkl. Sten Styring samt till sekr. i utredn. förordnat hovr.ass. Peter Fitger,
    s. d. förordnat hovr.lagm. Bengt Hedman att vara särskild utredare i utredn. om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m. m.,
    1 mars 1977 förordnat hovr.ass. Johan Munck att vara bitr. sekr. i 1975 års polisutredning,
    2 mars 1977 förordnat hovr.ass. Staffan Janvid och agronomen Elmer Söderberg att vara experter i arrendelagskomm. samt
    3 mars 1977 förordnat rev.sekr. Lennart Grobgeld att vara expert i konsumenttjänstutredningen.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har 24 febr. 1977 förordnat hovr.ass.i Svea hovr. Arvid Sanmark att vara rättschef i utbildningsdep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    24 febr. 1977 förordnat just.rådet Erland Conradi att vara ordf. på avd. i högsta domstolen samt
    s. d. förordnat t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Håkan Wikström och t.f. rev.sekr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Bo Elmin att vara e.o. rev.sekr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    3 mars 1977 förordnat t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg,l änsass. vid länsstyrelsen i Örebro län Jan Adèll att vara ass. i kammarrätten i Sthlm samt
    s. d. förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Sthlm, fisk. i kammarrätten Magnus Schiller att vara ass. i kammarrätten.